О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

387

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 11.07.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ИВАН ЛЕЩЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 328/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от К.Й.В. – поставена под пълно запрещение, чрез настойника й Й.Б.Т. от гр.Шумен срещу определение № 106/12.04.2013 год. по гр.д. № 81/2013 год на Окръжен съд гр.Търговище, с което е отменено предходно определение за освобождаване от държавни такси и разноски и е постановено ищцата да внесе държавна такса в размер на 1000 лв. Поддържайки доводи за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна.

Постъпили са отговори от Г.В.Т. и Я.В. Д., в които се излагат доводи за неоснователност на частната жалба и молба за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

От доказателствата по делото е установено, че ищцата е поставена под пълно запрещение и извършва правните действия чрез настойник. Същата е на 87 год. възраст, вдовица, без низходящи, със 72% намалена работостопосбаност съгласно експертно решение на ТЕЛК, не притежава имущество и други доходи освен пенсията си, от които да се издържа. Тези обстоятелства са релевантни с оглед преценката съгласно чл. 83 ал.2 от ГПК относно възможността на ищеца да заплаща държавни такси и разноски в производството.

Ниските доходи на ищцата, имущественото й състояние, установено с представената декларация, семейното й положение, здравословно състояние и възраст налагат извода, че тя не разполага с достатъчно средства за заплащане на разноските по делото, още повече като се има предвид предмета на предявените искове с правно осн. чл. 31 ЗЗД и чл.40 ЗЗД, а именно – унищожаване на сделки, сключени от нейно име от упълномощени лица, за които се твърди в исковата молба, че са действали във вреда на представлявания. На този етап е без значение и не е предмет на обсъждане вероятната основателност на исковете. Достатъчно е да са изпълнени предпоставките по чл. 83 ал.2 ГПК, а те са налице.

Обжалваното определение е необосновано и с оглед на това въз основа на какви критерии съдът е преценил, че ищцата следва да заплати само част от дължимите държавни такси.

Поради изложените мотиви определението следва да бъде отменено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение № 106/12.04.2013 год. по гр.д. № 81/2013 год на Окръжен съд гр.Търговище.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: