ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

424

 

Гр.Варна,  30.06.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 30 юни 2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА                                                                  ЧЛЕНОВЕ:          МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

  ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 328 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, подадена чрез процесуалния й представител А. М. – главен инспектор в ТД на КОНПИ – Варна, против определение № 249/20.05.2014 г., постановено по гр.д. № 78/2014 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е спряно производството по делото до произнасяне на ВКС на РБ с тълкувателно решение по т.д. №7/2013 г.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно и е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по него. Изложил е съображения за липсата на правомощия у първостепенния съд да спира производството до постановяване на тълкувателно решение, като в този смисъл е постановеното тълкувателно решение от 07.05.2014 г. по т.д. № 8/2013 г. на ОСГТК на ВКС на РБ.

В.М.И. и З.А.К. са оспорили жалбата и са молили за потвърждаване на обжалваното определение. Позовали са се на особеното мнение на част от съдиите при постановяване на тълкувателното решение от 07.05.2014 г. по т.д. № 8/2013 г., както и на материалните си затруднения за евентуално обжалване на неизгодно за тях решение на първата инстанция, в случай на последващо тълкувателно разрешение в различен от възприетия от окръжния съд смисъл.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, на доводите и възраженията на страните, по реда на чл.278, ал.1 ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Затова, същата се явява допустима. Разгледана по същество, тя е и основателна.

Окръжният съд е преценил, че въпросът, по който е образувано тълкувателно дело № 7/2013 г. на ОСГК на ВКС, а именно: необходимо ли е да съществува връзка между конкретна престъпна дейност по чл.3, времето на нейното осъществяване и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД /отм./, има преюдициално значение по настоящото дело с предмет иск по чл. 28 от ЗОПДИППД, поради което последното трябва да се спре до постановяване на тълкувателното решение. С обжалваното определение е спрял делото на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК.

С тълкувателно решение № 8 от 07.05.2014 г. по тълкувателно дело №  8 по описа за 2013 г. на ОСГТК е дадено разрешение на въпроса в кой стадий на производството същото подлежи на спиране поради образувано тълкувателно дело  пред ВКС по въпрос от обуславящо за спора значение, като е прието, че в този случай висящото дело може да се спира само в касационната инстанция на основание чл.292 ГПК, а не и във въззивната и първата инстанция. Следователно, по задължителен за съдилищата начин, с посоченото тълкувателно решение е отречено правомощието на окръжния съд да спре производството по делото, до постановяване на тълкувателно решение по обуславящ въпрос.

С  това тълкувателно решение /№ 8 от 07.05.2014 г. по тълкувателно дело №  8 по описа за 2013 г. на ОСГТК/, първоинстанционния съд не се е съобразил и така е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен и делото – върнато за продължаване на производството по него.

Водим от изложеното, Апелативен съд -Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 249/20.05.2014 г., постановено по гр.д. № 78/2014 г. по описа на Шуменския окръжен съд и ВРЪЩА делото на Шуменския окръжен съд за продължаване на производството по него.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: