Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

126/12.10.2018 г.

гр.Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 26.09.2018 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

        ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

при секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдия Д. в.гр.д. № 328/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна жалба от Ю.Д.Д. и П.Д.Д. от гр.София срещу решение № 326/26.02.2018 год по гр.д. № 8/2010 год на Окръжен съд Варна, с което е отхвърлено искането им за издаване на дубликат от изпълнителен лист, издаден с разпореждане № 10984/06.11.2012 год за разноските, присъдени с определение № 2645/26.08.2010 год и решение № 193/28.02.2011 год, двете по гр.д. № 8/2010 год на ВОС, 12 състав, с решение № 131/10.10.2011 по в.гр.д. № 317/2011 год на Апелативен съд Варна и с определение № 597/18.07.2012 год по гр.д. № 159/2012 год на ВКС на РБ, Първо г.о. По съображения за незаконосъобразност на решението, въззивниците молят за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането за издаване на дубликат от изпълнителния лист бъде уважено.

Постъпили са отговори от К.Д.К., Д.Д.К.  и В.С.В., в които е изразено становище за неоснователност на въззивната жалба и искане за потвърждаване на решението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че въззивната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу под0лежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същедтво, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е по реда на чл. 409 от ГПК и се е развило по искането на Ю.Д.Д. и П.Д.Д. за издаване на дубликат от изпълнителен лист, издаден с разпореждане № 10948/06.11.2012 год за разноските, присъдени с определение № 2645/26.08.2010 год и решение № 193/28.02.2011 год по гр.д. № 8/2010 год на Окръжен съд Варна.

Решението, въз основа на което е издаден първообразният изпълнителен лист, е влязло в сила на 18.07.2012 год, когато с определение № 597 по гр.д. № 159/2012 год на ВКС на РБ не е допуснато до касационно обжалване решение № 131/10.10.20121 год на Апелативен съд Варна, с което е потвърдено решението от 28.02.2011 год по гр.д. № 8/2010 год на ВОС и са присъдени разноски в полза на Ю.Д.Д. и П.Д.Д..

Молбата за издаване на дубликат от изпълнителния лист е подадена на 03.11.2017 год.

Възражението на ответниците за изтекла погасителна давност за вземането по изпълнителния лист е основателно. Съгласно чл. 114 от ЗЗД давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо, а това е датата на влизане в сила на решението, което подлежи на изпълнение. Без значение е фактът, че първообразният изпълнителен лист е бил издаден в по-късен момент, защото не той слага начало на изискуемостта.

Поради това настоящият състав намира, че постановеното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 326/26.02.2018 год по гр.д. № 8/2010 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)