ОПРЕДЕЛЕНИЕ

453

09__.07.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _09_.07. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА ;

МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.329 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Н.С.С. от гр. Нови Пазар, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 181/02.04.2015 год. на ОС Шумен по гр.д. 142/2015 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от него като длъжник жалба по изп. № 20128760400210 по описа на ЧСИ Д. З.с район на действие ОС Шумен, вписан под № 876 на КЧСИ, против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в постановление за възлагане. В жалбата се излага, че изводът на съда за липса на предпоставките за допустимост на жалбата в някоя от хипотезите на чл. 435 ГПК е неправилен, тъй като е налице хипотезата на чл. 435, ал.3 ГПК – имуществото не е възложено на най-високата предложена цена и е извършено ненадлежно наддаване. Твърди се в тази връзка, че са опорочени подготвящите публичната продан действия, като не е извършен надлежен опис, не е определена правилна начална оценка на имота, оттам и публичната продан не е извършена при действителна цена.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна, Банка ДСК, ЕАД, гр. София, която не е изразила становище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на Н.С., в качеството му на длъжник по изпълнението, срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 09.02.2015 г. по посоченото изп.д. В жалбата се твърди, че постановлението за възлагане е незаконосъобразно, поради наличието на нарушения, изразяващи се в неправилно определяне площта на имота и ненадлежно наддаване предвид ненадлежно обявен опис, с оглед ненадлежно определена квадратура и цена. Възраженията му са, че при описа на имота е била включена и квадратурата на обект „ магазин за пакетирани стоки „, който не е негова собственост. Въз основа на така увеличената площ е била изготвена и оценка на имота, вследствие на което обявената от ЧСИ цена за същия при изнасянето му на публична продан е неправилна. В резултат на ненадлежно определената оценка на имота, поради посочената по-голяма квадратура, идваща от включения магазин за пакетирани стоки, обявен като търговска зала, се е стигнало до неправилно определяне и на началната цена за втора публична продан, по реда на чл.494, ал.2, вр. чл.468, ал.1 от ГПК. При така ненадлежно определена квадратура, а впоследствие и начална цена за публична продан на имота, са били направени ненадлежни наддавателни предложения при втората публична продан, което е достатъчно основание да се приеме, че тя страда от съществен порок, което води до незаконност на постановлението за възлагане. Искането е да се отмени обжалваното постановление.

           Пред ОС не е депозирано възражение от взискателя „Банка ДСК” ЕАД, гр. София.

Частният съдебен изпълнител е изложил мотиви съобразно чл. 436, ал. 3 от ГПК по обжалваните действия в смисъл, че жалбата е недопустима в някои части, неоснователна като цяло.

Макар и формално в жалбата да се съдържат назовани хипотези на чл. 435 ал. 2 и ал.3 от ГПК, уреждащи правото на жалба на длъжника в изпълнителния процес срещу действията на СИ, с жалбата не са въведени основания за обжалване на постановлението за възлагане от тези по чл. 435, ал.3, ГПК, които биха я направили допустима - не се твърди ненадлежно извършване на наддаването при публичната продан или съответно възлагането на имуществото по различна от най –високата предложена цена, в които случаи длъжникът може да атакува постановлението за възлагане. Надлежността на наддаването действително касае спазване на процедурата при извършване на публичната продан, но процедурата касаеща наддаването, разписана чл. 488 и сл. от ГПК, а не насрочването, описа и оценката на имота, които не могат да бъдат обект на проверка по жалба с посоченото основание. 

Ето защо и съдът приема, че макар и да възпроизвежда текст на чл. 435, ал.3 ГПК, длъжникът не е релевирал същински основания за обжалване на постановлението за възлагане, които да направят жалбата му допустима съобразно посочената законова разпоредба.

Щом подадената жалба не съдържа твърдения за изчерпателно изброените от законодателя хипотези, в които обжалването е процесуално допустимо, то тази жалба не подлежи на разглеждане, а производството по делото пред ОС следва да бъде прекратено.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 181/02.04.2015 год. на ОС Шумен по гр.д. 142/2015 год.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: