ОПРЕДЕЛЕНИЕ 400

гр. Варна,22.06.2016г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА                                                                                                                 МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 329/16г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба /именувана „възражение”/, подадена от К.М.К. *** срещу разпореждане № 274/29.03.2016г., постановено по в.гр.д. 332/2014 г. на Окръжен съд-Шумен, с което е върната подадената от същия частна жалба с вх. 1624/25.03.2016г. /п. кл. от 24.03.2016г./, депозирана срещу определение № 104 от 08.03.2016г. по гр. д. № 332/2014г. по описа на ШОС, като просрочена. Сочи се, че върнатата от съда частна жалба /която К. отново нарича „възражение”/ е било датирано на 21.03.16г. и на 22.03.16г. е било пуснато по пощата, поради което жалбоподателят няма вина, че пощите са забавили пратката. Счита се, че ШОС търсят единствено причина, за да лишат К. от възможността да обжалва решението пред ВКС, тъй като не са изпълнили дадените от последния указания при връщането на делото на ШОС за ново разглеждане. Останалите оплаквания не касаят допустимостта или законосъобразността на обжалваното разпореждане. Претендира се частната жалба да бъде уважена и да бъде допуснато обжалване на решението пред ВКС.

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна ДП „Кабиюк” ЕАД, гр. Шумен.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването и против обжалваем съдебен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Въззивното гр.д. № 332/14г. на ШОС е приключило с постановяване на решение № 14/14.01.15г., с което е потвърдено решение № 412/20.05.13г. по гр.д. № 4416/11г. на ШРС в частта, с която е бил отхвърлен иска на К. М. К. против ДП „Кабиюк” ЕАД, гр. Шумен по чл. 200 от КТ за заплащане на сумата от 30 000 лв. като обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, резултат от получени от работата му в ответното дружество посочени заболявания, довели до разстройство на здравето му. След изтичане на срока за касационно обжалване е била депозирана от К. молба, приета от съда като такава за възстановяване на срока за касационно обжалване на решението, по която с определение № 104/08.03.16г. съдът се е произнесъл, оставяйки я без уважение. Указано е, че определението подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщението до въззивника. Същото е получено лично от К. на 16.03.16г. и на същата дата е получено и от адв. Св. Е., назначена от съда за процесуален представител на К. по реда на ЗПП поради липсата на достатъчно средства.

На 25.03.16г. е входирано „възражение”, подадено от К., с което същият е обжалвал определение № 104/08.03.16г. Това „възражение” е подадено чрез „Български пощи” на 24.03.16г. видно от пощенското клеймо на изпращане, поставено върху пощенския плик, приложен към „възражението”.

При това положение обжалваното с настоящата частна жалба на К. разпореждане № 274/29.03.16г. на ШОС, с което върната като просрочена частната жалба, подадена на 24.03.16г., е законосъобразно, тъй като срока за обжалването на определение № 104/08.03.16г., започнал да тече от 16.03.16г. е изтекъл на 23.03.16г. /работен ден/. Без значение е поставената от самия жалбоподател дата 21.03.16г. върху неговото „възражение”. Разпореждането следва да се потвърди.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

           

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 274/29.03.2016г., постановено по в.гр.д. 332/2014 г. на Окръжен съд-Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателя пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: