ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№390

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 05.07.2018 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 329/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е частна жалба от „Ем Си К.“ ЕООД, представлявано от управителя К.С.В. чрез процесуалния му представител адв. М.З., срещу определение № 246/27.04.2018 год по в.гр.д. № 167/2018 год на Окръжен съд Добрич, с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за произнасяне по съществото на жалбата.

В постъпилия отговор от „Х.“ ООД, представлявано от управителя Б.Р.Я. чрез адв. Д.И.Д. *** е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по в.гр.д. № 167/2018 год на ДОС е образувано по жалба от „Ем Си К.“ ЕООД срещу действията на ЧСИ Л. Т. по изп.д. № ……, изразяващи се в нередовно връчване на призовката за доброволно изпълнение, както и в определяне размера на разноските по изпълнителното производство.

С постановление от 09.10.2017 год на ЧСИ Л. Т. е образувано изп.д. № …… срещу длъжника „Ем Си К.“ ЕООД. Със същото постановление е определен размера на първоначалните разноски по изпълнението, а с отделно постановление от същата дата е приет размерът на претендираното от взискателя адвокатско възнаграждение.

На 18.10.2017 год е изпратена до длъжника призовка за доброволно изпълнение, в която освен размера на дълга съобразно с изпълнителния лист, са посочени и разноските в изпълнителното производство, направени до този момент.

Съгласно чл. 435 ал.2 т.7 от ГПК длъжникът има право да обжалва постановлението за разноските, но това трябва да стане в едноседмичен срок от деня на съобщението. Призовката за доброволно изпълнение, в която е инкорпорирано съдържанието на постановлението за разноските, е връчена на длъжника на 19.10.2017 год при условията на чл. 50 ал.2 от ГПК.

Връчването е редовно, тъй като съгласно цитираната разпоредба ако лицето е напуснало адреса и в регистъра не е вписан новия му адрес, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за редовно връчени. По делото не е установено вписване в търговския регистър на нов адрес на длъжника, поради което законосъобразно съдебният изпълнител се е позовал на разпоредбата на чл. 50 ал.2 от ГПК.

Жалбата срещу постановлението за разноски е депозирана с вх.№ 5568/15.02.2018 год по описа на ЧСИ Л.Т., т.е след изтичане на преклузивния срок. По тази причина тя се явява недопустима, затова макар и с по-различни мотиви, настоящият състав намира, че обжалваното определение, с което същата е оставена без разглеждане и производството е прекратено, е правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 246/27.04.2018 год по в.гр.д. № 167/2018 год на Окръжен съд Добрич.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.