О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

59

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 30.01.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 33/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Н.Н.К. ЛНЧ ********** чрез пълномощника му адв.С.Е.Б. срещу определение № 3419/11.11.2013 год по гр.д. № 2114/2012 на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор от „Трансконсулт груп” ЕООД са изложени доводи за неоснователност на жалбата и потвърждаване на прекратителното определение. С отделна молба е поискано заличаването на Б.Н.Т. като страна в производството.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалвне съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

За да постанови прекратителното определение първоинстанционният съд е приел, че констатираните нередовности на исковата молба не са били отстранени в дадения от съда едноседмичен срок, който е изтекъл на 10.08.20012.

При постановяване на определението си съдът не е взел пред вид и не е обсъдил постъпилата молба Вх.№ 25197/09.08.2012 год, изпратена по пощата на 08.08.2012 год.  Молбата е подадена преди изтичане на  преклузивния срок, поради което изводът на съда, че същият не е бил спазен, е неправилен. Преценката дали с тази молба ищецът е отстранил нередовностите на исковата молба е от компетентността на съда, постановил определението за оставянето й без движение. Като е прекратил производството, без да обсъди допълнителните доводи на ищеца, изложени в молбата му от 09.08.2012 год, съдът е постановил незаконосъобразно определение, което следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за произнасяне по молба Вх.№ 25197/09.08.2012 год. Първоинстанционният съд следва да се произнесе и по молба Вх.№ 942/13.01.2014 год за заличаване на страна в процеса.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 ОТМЕНЯ определение № 3419/11.11.2013 год по гр.д. № 2114/2012 на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено и

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизвоствените действия при спазване на указанията, дадени по-горе.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: