ОПРЕДЕЛЕНИЕ 79

гр. Варна, 28.01.2016г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 33/16г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба на Р.Г.М. в качеството й на ЕТ „НИКОМАТ-Р.М.”*** против определение № 314/17.11.15г., постановено по в.гр.д. 255/2015г. по описа на ОС-Търговище, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу действията на ДСИ по изп.д. № 27/2008г. по описа на СИС при РС-Омуртаг , изразяващи се в насрочване на публична продан на недвижим имот в гр. Антоново, обл. Търговище, за периода от 06.10.15г.-06.11.15г., като недопустима; оставено e без разглеждане искането й за спиране на изпълнението на осн. чл. 438 от ГПК и производството по делото е било прекратено. Оспорват се изводите на ТОС, че жалбата й е била недопустима поради просрочие. Поддържа се, че вземането на взискателя за сумите по изпълнителния лист, който се изпълнява по изпълнителното дело, е погасено по давност, тъй като изпълнителния лист е бил издаден през 2003г. по дело от 2001г. Най-важният аргумент, който се привежда е, че дългът на жалбоподателката е платен по време на НОХД № 196/99г. на СОС. Освен това ДСИ не е съобразил, че размера на изплатените преди това суми са отразени върху изпълнителния лист. Претендира се от настоящия съд да спре публичната продан на недвижимия имот до приключване на тройната експертиза, която да посочи дали длъжникът има задължения към взискателя, както и дали сумата по изпълнителния лист се дължи поради изтекла погасителна давност.

В предвидения срок е постъпил отговор на частната жалба от взискателя по изпълнителното дело Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, гр. София, в който се посочва, че частната жалба е неоснователна. Изложено е, че обжалваните действия на посочените основания не попадат в обхвата на хипотезата на чл. 435, ал. 2 от ГПК. Евентуално се излагат аргументи за неоснователност на жалбата, подадена пред ТОС, тъй като вземането на взискателя не е погасено по давност, а отделно от това се оспорва твърдението, че длъжникът е заплатил суми по НОХД № 196/99г., тъй като не са представени доказателства в тази насока.

Частната жалба е подадена в срок, при наличието на интерес от обжалването, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ТОС е било образувано по жалба на Р.Г.М. в качеството й на ЕТ „НИКОМАТ-Р.М.”***, подадена на 30.09.15г. против действията на ДСИ по изп.д. № 27/08г. на РС-Омуртаг, изразяващи се в насрочване на публична продан на 5/6 ид.ч. от апартамент в гр. Антоново, за времето от 06.10.-06.11.15г. с оплакванията, че не е била уведомена за направената по делото експертиза и поради това на 24.09.15г. е поискала извършването на тройна такава относно дължимите от нея суми. Изложени са били съображения, обосноваващи тезата, че целият дълг на ЕТ към взискателя е в размер на 35 436лв. Претендирано е спиране на насрочената публична продан, тъй като длъжникът не е бил уведомяван за експертизата и е било отнето правото да се оспори същата поради разминаването й с решението на ВКС и поради изтекъл давностен срок.

Жалбоподателката в качеството си на ЕТ е длъжник по образуваното изп.д. № 27/08г. на РС-Омуртаг, образувано по молба на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, гр. София за събиране на паричните вземания по изпълнителни листи от 08.05.03г. по гр.д. № 1008/01г. на СОС /за сумата от 68327.70лв., както и 13 665.40 лв. ДДС и неустойка от 120лв., ведно със законната лихва от 01.08.1997г. до окончателното изплащане на главниците, както и разноски от 100лв./, от 13.11.03г. по гр.д. № 311/02г. на СОС /за сумата от 156 460.98лв., за 200лв. разноски и 3469лв. юрисконсултско възнаграждение/, от 09.06.04г. по гр.д. № 311/02г. на СОС /за законната лихва върху горната сума от 156 460.98лв., считано от 25.03.02г. до окончателното й изплащане/. Изпълнителното дело е възложено на ДСИ при РС-Попово, командирован със Заповед на председателя на ОС-Търговище № 23/19.06.08г. Последният е предприел действия по принудително изпълнение спрямо имот на длъжника в гр. Антоново, описан на 28.10.09г.,  насрочвайки публичната му продан за времето от 06.10.-06.11.15г. Насрочването е съобщено на длъжника на 17.09.15г. /л. 715 от изпълнителното дело/. По искане от 30.09.15г. на длъжника /л. 721/, ДСИ е назначил на същата дата тройна ССчЕ за установяване размера на дължимите от ЕТ суми. Насрочената продан е обявена за нередовно разгласена с протокол от 05.10.15г. на ДСИ и насрочена за времето от 21.11.15г. до 21.12.15г.

С оглед на всичко гореизложено следва да се приеме, че жалбата на Р.Г.М. в качеството й на ЕТ „НИКОМАТ-Р.М.”***, подадена пред ТОС на 30.09.15г., действително е била недопустима, тъй като отделното обжалване на насрочването на публична продан е недопустимо, освен ако това действие е несъвместимо с несеквестируемостта и в този смисъл я нарушава /така и т. 1 от ТР № 2/2013г., постановено на 26.06.15г. от ОСГТК на ВКС/. В настоящия случай жалбоподателката в качеството й на длъжник по изпълнението не е навела такива оплаквания, поради което жалбата й е недопустима. При това положение остава безпредметно изследването на срочността на подаване на жалбата /който въпрос правилно е разрешен от ТОС, тъй като длъжникът е бил уведомен за насрочването на 17.09.15г., а жалбата е подадена на 30.09.15г. извън срока по чл. 436, ал. 1 от ГПК/.

Наведените оплаквания за недължимост на суми поради плащане или погасяването на вземането на взискателя по давност не могат да се релевират в производството по обжалване действията на съдебния изпълнител, а единствено в исково производство като форма на защита срещу незаконно изпълнение.

Постановеното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено като частната жалба бъде оставена без уважение.

Настоящото определение е окончателно по арг. от т. 2 на ТР № 3/12.07.05г. по т.д. № 3/2005г. на ОСГТК на ВКС.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

                                                                                                                      

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Р.Г.М. в качеството й на ЕТ „НИКОМАТ-Р.М.”*** против определение № 314/17.11.15г., постановено по в.гр.д. 255/2015г. по описа на ОС-Търговище.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: