ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№67

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  31.01.2018 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 33/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.А.В. *** срещу определение № 2740/24.10.2017 год по в.гр.д. № 2170/2017 год на Окръжен съд Варна в частта, с която е оставена без разглеждане жалба вх. № 22623/14.08.2017 год срещу действията на държавен съдия-изпълнител при СИС към Районен съд Варна по изп.д. № 20173110405101, изразяващи се в налагане на запор върху банкови сметки, които жалбоподателят счита за несеквестируеми. По съображения, че съдът е следвало да се произнесе по същество по тази жалба с оглед обстоятелството, че спорът относно законосъобразността на постановлението за приключване на изпълнителното производстпво не е приключил, частният жалбоподател моли за отмяна на определението в тази част и връщане на делото на СИС при РС Варна за вдигане на наложения запор.

В постъпилия отговор от Общинска служба по земеделие – Аврен е изразено становище за недопустимост на частната жалба поради липса на правен интерес, а евентуално – за нейната неоснователност. Приложено е решение от 13.12.2017 год по в.гр.д. № 2404/2017 год на Окръжен съд Варна, с което е отхвърлена жалба вх. № 24374/01.09.2017 год срещу незаконосъобразни действия на ДСИ, изразяващи се в налагане на запор върху банкови сметки и приключване на изпълнителното производство. По тези съображения ответната страна моли за потвърждаване на определението в обжалваната част.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Първоинстанционният съд е бил сезиран от В.А.В. с две жалби срещу действията на ДСИ при ВРС по изп. д. № 20173110405101, а именно: жалба вх. № 22623/14.08.2017 год срещу наложен запор върху банкови сметки и жалба вх.№ 24374/01.09.2017 год срещу постановление от 08.08.2017 год за приключване на изпълнителното производство.

С първата жалба са въведени оплаквания, че съдебният изпълнител незаконосъобразно е запорирал сметки на длъжника, които той счита за несеквестируеми. Изложил е също възраженията си относно начина, по който жалбата му е била администрирана от СИС при ВРС.

Изпълнително дело № 20173110405101 на СИС при ВРС е образувано по искане на взискателя Общинска служба по земеделие Аврен въз основа на приложен изпълнителен лист срещу длъжника, издаден от Административен съд Варна на осн. чл. 404 ал.1 т.1 и чл. 405 т.1 от ГПК по силата на влязло в сила определение № 2523/21.07.2015 по адм.д. № 2399/2014 год.

На 01.06.2017 год съдебният изпълнител в изпълнение на правомощията си по чл. 431 от ГПК е изискал от БНБ справка  от регистъра на банковите сметки и сейфове относно наличните банкови сметки на длъжника. След получаване на съответния отговор ДСИ по искане на взискателя е наложил запори до размера на дълга върху банковите сметки в ПИБ, Алианц Банк, Уникредит Булбанк и Юробанк. С писмо вх.№ 21904/04.08.2017 год Алианц Банк България уведомил съдебния изпълнител, че на 01.08.2017 год е извършен превод на дължимата сума от сметката на длъжника по сметка на СИС при Районен съд Варна. С това плащане е погасено изцяло задължението по изпълнителния лист и разноските, и поради изчерпване на предмета на изпълнителното производството, същото е обявено за приключено с постановление от 08.08.2017 год.

С оглед така изяснената фактическа обстановка съдът намира следното:

С Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г. на ОСГТК е прието, че налагането на запор или възбрана върху несеквестируема непотребима вещ, както и описът на такава вещ е допустимо изпълнително действие. То не може да бъде предприето само върху несеквестируема потребима вещ, както и върху изцяло несеквестируемо или друго вземане на длъжника, върху което не се допуска принудително изпълнение.

Изпълнителното производство е проведено и приключило при действието на разпоредбата на чл. 435 от ГПК преди изменението й с ДВ бр.86/2017 год, поради което тя намира приложение с предишната си редакция. Съгласно ал.2 от същата правото на длъжника да обжалва действията на съдебния изпълнител е ограничено до изчерпателно изброени хипотези, в частност - насочването на изпълнението върху имущество, което счита за несеквестируемо. Налагането на запор върху банкова сметка ***е действия в случаите, визирани в чл. 446 ал.1 от ГПК, а именно – когато по нея се превеждат трудови възнаграждения или пенсии на длъжника за суми над посочените минимални несеквестируеми размери. Жалбоподателят обаче не се е позовал на наличието на такива обстоятелства, не е представил и доказателства в тази насока. Поради това той не разполага с процесуалното право да обжалва налагането на запора.

В същото време следва да се изтъкне и обстоятелството, че поради изчерпване предмета на изпълнението, с постановление от 08.08.2017 год изпълнителното производство е приключено. Междувременно с окончателен съдебен акт – решение от 13.12.2017 год по в.гр.д. № 2404/2017 год на ВОС това постановление е потвърдено. По този начин е отпаднал правният интерес на длъжника да обжалва предходните изпълнителни действия по него. По аргумент от чл. 235 ал.3 от ГПК съдът е задължен да вземе предвид фактите и обстоятелствата, настъпили след подаване на жалбата. Жалбата срещу действията на съдебния изпълнител, която е предмет на разглеждане в настоящото производство е лишена от правен интерес и правилно Варненският окръжен съд е отказал да я разгледа по същество.

По изложените мотиви обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2740/24.10.2017 год по в.гр.д. № 2170/2017 год на Окръжен съд Варна в частта, с която е оставена без разглеждане жалба вх. № 22623/14.08.2017 год срещу действията на държавен съдия-изпълнител при СИС към Районен съд Варна по изп.д. № 20173110405101, изразяващи се в налагане на запор върху банкови сметки, които жалбоподателят счита за несеквестируеми.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.