О П Р Е Д Е Л Е Н И Е- №444

 

Гр. Варна, _07_.07.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на __07__ юли през две хиляди и петнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ:        ПЕНКА ХРИСТОВА;

                   МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 330 по описа за 2015 г.:

Производството е по реда на чл. 122  ГПК, образувано  след повдигане на СПОР за подсъдност от ОС Шумен с определение № 308/30.06.2015 год. по гр.д. 319/2015 год. на ОС Шумен между ОС Шумен и РС Шумен по искове на Бекир В. и С.Е.В. срещу Е.Б.Р., предявени като насрещни пред РС и изпратени за разглеждане на ОС с определение №1508/22.05-2015 г. по гр.д. 539/2015 год. на РС Шумен, с правно основание чл. 72, ал.1 ЗС, за заплащане на обезщетение за извършени подобрения в недвижим имот за сумата от 28000 лв., ведно с претенции за признаване на право на задържане върху подобрения имот.

За да се произнесе, ВАпС взе предвид следното:

Пред РС по гр.д. 539/2015 год. са предявени искове от Е.Б.Р. срещу В. Бекир В. и С.Е.В. по чл. 108 ЗС, за ревандикиране на недвижим имот.

В срока за отговор ответниците са предявили насрещни искове за заплащане на стойността на извършени от тях в имота подобрения, като са заявили и право на задържане. Претенциите са отделени от основното производство и изпратени на ОС като родово подсъдни нему, тъй като общата им цена надхвърля 25000 лв.

ОС е приел, че подобренията касаят различни части от имота, извършени са в различни периоди от време и съставляват отделни искове, всеки от които е с цена под 25000 лв., поради което е повдигнал спор за подсъдност.

Съобразно практиката на ВКС, искът за заплащане на увеличената стойност на имот, вследствие на извършени в него подобрения, е един и цената му се формира от общопретендираната сума. Така Определение № 396 от 29.07.2011 г. на ВКС по ч. гр. д. № 398/2010 г., I г. о., ГК, докладчик съдията Дияна Ценева – за увеличената стойност на имота: „При положение обаче, че се претендира увеличената стойност на имота, не е било необходимо да се посочва поотделно стойността на всяко едно от подобренията, както и въз основа на кои обстоятелства ищецът счита, че е добросъвестен владелец. Увеличената стойност на имота по смисъла на чл. 72, ал. 1 ЗС не е сбор от цената на отделните подобрения, извършени в него, а представлява разликата между цената на имота като цяло към момента на постановяване на съдебното решение и цената, която той би имал към същата дата, ако подобренията не бяха направени. От друга страна, претенцията за присъждане на основание чл. 72, ал. 1 ЗС на увеличената стойност на имота имплицитно съдържа твърдението на ищеца, че той е добросъвестен владелец или приравнен на него по чл. 74, ал. 2 ЗС и това е достатъчно за индивидуализиране на спорното право, без да е необходимо в исковата молба ищецът изрично да сочи с коя от хипотезите на чл. 70 ЗС свързва добросъвестността за извършените от него подобрения.”

Ето защо, ВАпС намира, че родово компетентен да се произнесе по МОЛБАТА е ОС Шумен, на когото следва да се изпрати делото. Този съд следва да съобрази и новата разпоредба на чл. 104, т. 6 ГПК /ДВ бр. 50/2015 год./, като изиска и делото по чл. 108 ЗС.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ на осн. чл. 122 ГПК между ОС Шумен и РС Шумен, с определение № 308/30.06.2015 год. по гр.д. 319/2015 год. на ОС Шумен между ОС Шумен и РС Шумен по искове на Бекир В. и С.Е.В. срещу Е.Б.Р., предявени като насрещни пред РС и изпратени за разглеждане на ОС с определение №1508/22.05-2015 г. по гр.д. 539/2015 год. на РС Шумен, с правно основание чл. 72, ал.1 ЗС, за заплащане на обезщетение за извършени подобрения в недвижим имот за сумата от 28000 лв., ведно с претенции за признаване на право на задържане върху подобрения имот, определя за компетентен ОС Шумен, на когото да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на РС Шумен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: