О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

404

 

гр.Варна,   24   .06.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на двадесет и четвърти юни, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова в.гр.д.№ 330 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на Н.Г.М. срещу разпореждане № 118/26.01.2016 г. за издаване на изпълнителен лист за сумата от 5311.41 лева в полза на Министерство на земеделието и храните – София, присъдена с решение № 105/7.07.2014 г. на Апелативен съд – Варна по гр.д.№ 277/14 г. Оплакванията са за неправилност, с молба за отмяна.

В подаден писмен отговор пълномощникът на Министерство на земеделието и храните оспорва частната жалба с твърдения за нейната преждевременност; в условията на евентуалност, навежда твърдения за неоснователност, тъй като изплащането на сумата не е претендирано; жалбоподателят извършил прихващане между разноските, за които е издаден изпълнителен лист и присъдените с отменителното решение на ВКС на РБ по гр.д.№ 6599/14 г.

Останалите страни не са изразили становище.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Възраженията на ответника за нейната допустимост едва при наличието на вече образувано изпълнително производство са неоснователни. Наличието на постановен съдебен акт, засягащ правната сфера на жалбоподателя, обосновава неговия правен интерес от обжалването, макар и да не е инициирано изпълнително производство.

Сумата от 5311.41 лева в полза на М. на з.и х. – София, по отношение на която е издадено обжалваното разпореждане, е присъдена с решение № 105/7.07.2014 г. на Апелативен съд – Варна по гр.д.№ 277/14 г. С решение № 75/16.07.2015 г., допълнено с определение № 202/11.12.2015 г. по гр.д.№ 6599/14 г. на ВКС на РБ – ІІ г.о. е частично обезсилено и частично отменено цитираното въззивно решение, като е уважен иска по чл.108 от ЗС, предявен от Държавата. С цитираното решение не е постановена отмяна на решението в частта му за разноските, като с последващо определение в полза на касатора са присъдени по съразмерност направените пред ВКС разноски.

Следователно, основанието, въз основа на което е издаден изпълнителния лист е съществуващо, поради което обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 118/26.01.2016 г. за издаване на изпълнителен лист за сумата от 5311.41 лева в полза на Министерство на земеделието и храните – София, присъдена с решение № 105/7.07.2014 г. на Апелативен съд – Варна по гр.д.№ 277/14 г.
          Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.