ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№431

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  20.07.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 330/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Областния управител на област Варна, чрез пълномощника му – юрисконсулт С. С., срещу определение № 1587/13.06.2017 год по гр.д. № 922/2017 год на Окръжен съд Варна, с което е оставено без уважение искането на Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, да му бъде възстановена заплатената от него държавна такса в размер на 864,21 лв. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъде разпоредено връщане на неправилно внесената държавна такса.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, чеи частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 71 от ГПК по водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска, а разпоредбата на чл. 76 от ГПК предвижда предварителното им внасяне. Съдът винаги извършва служебна проверка за редовност на исковата молба, включително и внасянето на държавна такса, доказателствата за което са сред задължителните приложения съгласно чл. 128 от ГПК. Липсата на документ за внесена държавна такса е основание за оставяне на исковата молба без движение, а при неотстраняване на тази нередовност, тя подлежи на връщане.

Не може да бъде споделено виждането на частния жалбоподател, че под „водене на делото“ следвало да се разбира съвкупността от всички извършени от съда процесуални действия от момента на образуване на делото до приключването му със съдебен акт. Напротив, по силата на цитираните по-горе разпоредби съдът извършва процесуални действия във връзка с проверка на редовността и допустимостта на иска, преди даване ход на делото. Определенията на ВКС на РБ, на които частният жалбоподател се е позовал в подкрепа на тезата си, са неприложими, тъй като се отнасят до заповедното производство.

Следователно, независимо от това дали искът е оттеглен преди доклада по делото, внесената държавна такса не е недължимо платена и не подлежи на връщане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1587/13.06.2017 год по гр.д. № 922/2017 год на Окръжен съд Варна, с което е оставено без уважение искането на Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, да му бъде възстановена заплатената от него държавна такса в размер на 864,21 лв.

Определението подлежи на касационно обжалване при условията на чл. 280 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.