О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ …490../01.08.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова в.ч.гр.д. № 330 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „Общинска банка“ АД – София срещу определение № 141/18.02.2019 г. по гр.д.№ 79/19 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е постановено връщане на искова молба вх.№ 288/02.01.2019 г. срещу „И.“АД - София и е прекратено производството по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за връщане на делото на първоинстанционния съд за даване на по-нататъшен ход.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема следното:

 Предявени са при условията на евентуалност искове от „Общинска банка“АД срещу И.“АД: по чл.134 от ЗЗД, вр. с чл.108 от ЗС - за установяване, че „Счетоводна къща Д.“ ЕООД е собственик на описания в исковата молба недвижим имот и за осъждане на ответника да предаде владението на имота; евентуално - по чл.134 от ЗЗД, вр.чл.124 от ГПК - за установяване по отношение на „Счетоводна къща Д.“ ЕООД гр.София, че И.“АД не е собственик на същия имот.

За да обоснове правният си интерес от иска по чл.134 от ЗЗД, ищецът се позовава на учредена върху имота договорна ипотека, обезпечаваща вземането му по договор за банков кредит, сключен със „Счетоводна къща Деконт“ ЕООД като кредитополучател, заместен впоследствие от „Ф. 1“ЕООД, при запазване на ипотеката. Спрямо същия имот е била проведена публична продан  по изп.д.№20138100400738 на ЧСИ Н.Н., рег.№ .. за дълг на несобственик - „Т.“ЕООД, като имотът е възложен на взискателя по изп.дело - ответника „Инвестбанк“АД. Тъй като при разпределението на сумите от публичната продан, не е била отделена сума за погасяване на привилегированото вземане на банката, а продаденият имот бил собственост на „Счетоводна къща Де.“ ЕООД,  банката-ответник - като купувач от публичната продан не можела да придобие повече права отколкото длъжникът й „Т.“ ЕООД е притежавал. Твърденията са, че бездействието на „Счетоводна къща Д.“ ЕООД, която като собственик на имота, ипотекиран в полза на ищеца не предприемала никакви действия да защити правото си на собственост, заплашва удовлетворяването на ищеца като ипотекарен кредитор, а отричането на правото на собственост на ответника - купувач от публичната продан му дава възможност да упражни правото си на предпочтително удовлетворяване.

Настоящата инстанция споделя изводите на първоинстанционния съд за липса на интерес и легитимация за субституция по реда на  чл. 134 ЗЗД.

Твърденията, че трето лице - „Ф. 1“ЕООД е заместило „Счетоводна къща Д.“ ЕООД като длъжник по материалното правоотношение, произтичащо от договор за кредит, водят до извод, че ищецът няма качеството на кредитор по смисъла на чл.134 от ЗЗД. Той е  носител на вземане срещу третото лице, обезпечено с ипотека върху имот, собственост на „Счетоводна къща Д.“ ЕООД, чиито материални права упражнява.

Дори да се приеме, че ищецът има право на суброгационен иск, липсва увреждащо банката бездействие от страна на третото лице-собственик на ипотекирания имот, което да препятства удовлетворяването на ипотечното му право, тъй като кредиторът може да се удовлетвори от ипотекирания имот независимо в чия собственост е преминал, съобразно чл.173 от ЗЗД. Евентуалното положително за „Счетоводна къща Д.“ ЕООД разрешаване на спора относно правото му на собственост върху имота и отричането на правото на купувача от публичната продан - ответника по съображения, че не е могъл да придобие повече права отколкото притежава длъжника, не би дало на ищеца възможност за предпочтително удовлетворяване, тъй като решението по исковете не би могло да заличи последиците на чл.175, ал.1 от ЗЗД, а именно - погасяване на ипотека върху продаден на публична продан имот.

Следователно, предявените при условията на евентуалност искове са недопустими. Правилно съдът е постановил връщане на исковата молба и е прекратил производството по делото. Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 141/18.02.2019 г. по гр.д.№ 79/19 г. на Окръжен съд – Добрич.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.                2.