О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                   №   381        /09.07.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на трети юли две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:СЕВЕРИНА И.

                                                                                        ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 331 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на 274, ал.1, т.2, във връзка с чл.402 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на МКБ”Юнионбанк” АД гр.София срещу определение № 217/22.03.2013 година на Добричкия окръжен съд, постановено по гр.д.№ 85/2010 година на, с което е вдигната наложената обезпечителна мярка”спиране на изпълнението” по изп.д.№ 1390/2010 година по описа на ЧСИ с рег.№ 737 в КЧСИ, в частта за имот на „А.”***, с административен адрес гр.Добрич, бул.”25-ти септември” № 1А, въпреки че  определение № 292/10.05.2011 година на ДОС, с което тази мярка е била допусната като обезпечение, е отменено с влязло в сила определение на ВКС, ІV-то ГО, № 228/22.03.2012 година, постановено по ч.гр.д.№ 81/2012 година. Прави се оплакване за недопустимост на обжалваното определение и се иска обезсилването му.

Насрещните страни КОНПИ-София,”Пътстрой Варна” ЕООД, Окръжна прокуратура гр.Добрич, както и останалите още осем физически и юридически лица, които се представляват в процеса от адв. Г.Н. ***, не са изразили становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна поради следното:

В частта на процесния имот (посочения по-горе), по искане на КОНПИ е била наложена обезпечителна мярка „спиране на изпълнението” по горното изпълнително дело. Определение № 292/10.05.2011 година на ДОС, с което тя е била наложена, както и потвърдителното определение на ВАпС № 476/03.08.2011 година, постановено по в.ч.гр.д.№ 425/2011 година, са били отменени с влязлото в сила определение на ВКС-посочено по-горе. В качеството си на ипотекарен кредитор и взискател по изпълнението, частният жалбоподател има интерес от заличаване правния ефект на обжалваното опрделение.

С оглед на това следва да се приеме, че за зачитане на правния ефект на отмяната на обезпечението по смисъла на чл.402 от ГПК не е необходимо да се постановява нарочно определение, с което да се вдига вече несъществуващо обезпечение. Съгласно ал.3 от посочената разпоредба, към който следва да се квалифицира случая, вдигането или отмяната на наложена и приведена в действие обезпечителна мярка става въз основа на влязлото в сила определение на съда - в случая на ВКС.

При това положение обжалваното определение се явява недопустимо и следва да се обезсили, тъй-като  по правни последици то повтаря вече наличния правен ефект от окончателното определение на ВКС. В този смисъл в случая, ако се приеме, че обжалваното определение е допустимо, въззивната инстанция (апелативния съд) може да го отмени, като неправилно и по този начин неговия акт да влезе в непреодолим конфликт с окончателния акт на касационната инстанция.

По изложените съображения следва да се приеме, че обжалваното определение е недопустимо и подлежи на обезсилване.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОБЕЗСИЛВА определение № 217/22.03.2013 година на Добричкия окръжен съд, постановено по гр.д.№ 85/2010 година.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните при условията на чл.274, ал.2 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                                    2.