О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№386

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 04.07.2018 година в състав :

 

                   СЪДИЯ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч. гр. д. 331/2018 год. по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 

Производството е по реда на чл. 257 от ГПК.

Образувано е по молба вх. № 19882/02.07.2018 год., подадена от Ц.А.Г., чрез процесуален представител, за определяне на срок за извършване на процесуални действия по администриране на депозираната жалба от молителя срещу решение № 1933/21.12.2017 год., постановено по в. гр. д. № 1077/2016 год. по описа на Окръжен съд – гр. Варна, с което е потвърдено разпределение, извършено по изпълнително дело № …… по описа на ЧСИ З. Д., рег. № …, с район на действие Окръжен съд – гр. Варна, въз основа на два протокола от 02.02.2015 год..

В кориците на в. гр. д. № 1077/2016 год. по описа на Окръжен съд – гр. Варна не се съдържа входирана въззивна жалба, депозирана от настоящия молител срещу постановеното по делото решение № 1933/21.12.2017 год..

Такава е приложена едва към подадената молба за бавност по реда на чл. 255 от ГПК за определяне на срок за извършване на действия по администрирането й.

Видно от изложеното е, че не е налице необосновано забавяне в произнасянето на Окръжен съд – гр. Варна, доколкото е отсъствала надлежно депозирана молба в съда, която да обуслови сезирането на съда с извършване на твърдените забавени действия по администрирането й.

По изложените съображения съдът приема, че молбата за определяне срок при бавност е неоснователна, предвид което следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното съдът,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 19882/02.07.2018 год., депозирана от Ц.А.Г., ЕГН: **********, за определяне на срок за извършване на действия по администриране на жалба срещу решение № 1933/21.12.2017 год. по в. гр. д. № 1077/2016 год. по описа на Окръжен съд – гр. Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: