О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

491/18.09.2013 година

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети септември 2013 год. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

  ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 332/2013 год. по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 267 от ГПК.

Подадена е молба за отмяна от „ТЕРА” ООД – Силистра, чрез управителя Ж.Т.И., срещу неприсъствено решение № 7 от 02.04.2013 год., постановено по гр. д. № 321/2012 год. на Окръжен съд - Силистра, с което молителят е осъден да заплати на С.Д.М. *** сумата от 50 000 евро, представляваща невърнат паричен заем, ведно с присъждане на обезщетение в размер на законната лихва върху главницата, считано от завеждане на исковата молба – 28.12.2012 год. до окончателното й изплащане, както и направени по делото разноски.

В молбата се навеждат доводи, че поради продажба на имота, на който се води и адреса на управление на „ТЕРА” ООД, не са получавани призовки, препис от исковата моба или съобщения, което е и станало причина молителят да не е узнал за заведеното срещу дружеството дело. Моли за отмяна на решението.

Представя и моли да се приемат доказателства за твърдените обстоятелства – нотариален акт за продажба, справка от служба по вписванията, покана за доброволно изпълнение и заявление от Айнур Кязим Мустафа – дъщеря на купувача на посочения по-горе недвижим имот.

В постъпилия отговор на молбата насрещната страна С.Д.М., чрез процесуален представител адв. А.С. излага становище за недопустимост на молбата поради просрочие, в условие на евентуалност – неоснователност на същата.

Настоящият състав на съда намира, че приложените към молбата писмени доказателства следва да се приобщят към доказателствения материал с изключение на заявлението от А. К. М., което изявление по своето естество представлява свидетелски показания в непредвидена по ГПК форма.

Настоящият състав на съда намира, че молбата по чл. 240, ал. 1 от ГПК е НЕДОПУСТИМА, поради просрочие.

Видно от съобщение до молителя, препис от решение № 7 от 02.04.2013 год., постановено по гр. д. № 321/2012 год. на Окръжен съд - Силистра е прието за редовно връчено с разпореждане на съдията докладчик на 10.04.2013 год. на основание чл. 50, ал. 2 от ГПК, която разпоредба сочи, че ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новият му адрес, всички съобщения се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени.

Връчителят е посетил адреса на управление на дружеството (гр. Силистра, ул. „Янко Т.” № 22, ет. 5, ап. 10), като изрично е отбелязал, че „няма такава фирма или нейн представител на адреса. Апартамента е продаден”. Независимо, че не е отбелязал датата на която е посетил адреса, от датата на разпоржедането на съдията докладчик (10.04.2013 год.), с което приема връчването за редовно, може да се направи извод, че посещението е преди тази дата.

Разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от ГПК намира приложение, когато връчителят установи не само, че лицето не пребивава на адреса по регистрацията, но че го е напуснал, без да изпълни задължението си да отрази пормяната в търговския регистър (така изрично Определение № 64/26.01.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 19/2011 г., I т.о.).

Видно от служебна справка от търговския регистър се установява, че адресът на управление на молителя „ТЕРА” ООД по време на връчване на преписа от решението е бил: гр. Силистра, ул. „Янко Т.” № 22, ет. 5, ап. 10, тъй като промяната е вписана на 13.06.2013 год., а именно на гр. Силистра, ул. „Македония” № 42, ет. 1, ап. 1.

Следователно чл. 50, ал. 2 от ГПК е правилно приложен от Силистренския окръжен съд, респ. след като срокът по чл. 240, ал. 1 от ГПК е започнал да тече, считано от 10.04.2013 год. то същият е изтекъл на 10.05.2013 год., като подадената молба на 15.05.2013 год. се явява подадена след преклузивния едномесечен срок и поради това е недопустима.

     Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ВРЪЩА молба с вх. рег. № 960/15.05.2013 год. по описа на Силистренски окръжен съд, подадена от „ТЕРА” ООД, чрез представляващия дружеството Ж.Т.И., срещу решение № 7 от 02.04.2013 год., постановено по гр. д. № 321/2012 год. на Окръжен съд – Силистра, като недопустима.

            ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 332/2013 год. по описа на Апелативен съд гр. Варна.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                             2.