ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№743

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    08.12.2016 година                    в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА.

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 332/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба с правно осн. чл. 248 от ГПК от Б.Н.Р. чрез процесуалния му представител адв. Т.М. ***, за изменение на решение № 164/27.10.2016 год по в.гр.д. № 332/2016 год на Апелативен съд Варна в частта за разноските. Молителят изтъква, че с оглед изхода на спора първоинстанционното решение следва да бъде отменено в осъдителната част за разноските за разликата над 483,75 лв до присъдените 645 лв, а във въззивното производство в полза на въззивницата С.С.М. следва да се присъдят разноски в размер на 161,25 лв вместо присъдените 322,50 лв.

Отговор на молбата не е постъпил в срока по чл. 248 ал.2 от ГПК.

Съдът след разглеждане на искането, намира следното:

С въззивното решение съдът е потвърдил решението на ШОС в частта, с която е уважен предявеният от Б.Н.Р. срещу С.С.М. за установяване произхода на детето М., като решението е било отменено само в частта относно личното име на детето. Първоинстанционното решение е било отменено и в частта, с която ответницата С.С.М. е осъдена да заплати на ищеца Б.Н.Р. разноски за разликата над 322,50 лв до присъдените 645 лв. Ответникът по жалбата Б.Н.Р. е осъден да заплати на въззивницата С.С.М. разноски пред въззивната инстанция в размер на 322,50 лв, като за да постанови този резултат въззивният съд е уважил възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на въззивницата.

На осн. чл. 78 от ГПК разноските се разпределят между страните съобразно с изхода на спора.

В първоинстанционното производство ищецът е претендирал разноски в размер на 645 лв, които са присъдени изцяло в негова полза. С оглед частичната отмяна на решението в частта относно името на детето, в тежест на ответницата следва да се възложат разноски в размер на половината от тази сума, съразмерно с уважената част от иска, а именно – 322,50 лв, както е постановил въззивният съд. Разсъжденията на молителя, че му се дължат разноски в по-голям размер, защото искът бил отхвърлен само по отношение личното име на детето, не могат да бъдат споделени. Бащиното и фамилно име се определят в зависимост от установения произход и се явяват последица от уважаване на предявения иск. Личното име не подлежи на промяна по реда, претендиран от ищеца и в този смисъл искът му се явява неоснователен. Затова разноски по този иск не му се дължат. Молбата за изменение на въззивното решение в отменителната част за разноските за разликата над 322,50 лв, присъдени в полза на ищеца с първоинстанционното решение, е неоснователна.

Пред въззивната инстанция е повдигнат спор за законосъобразност на първоинстанционното решение изцяло, а в условия на евентуалност – само по отношение името на детето. Съдът е уважил жалбата в тази част, като е определил занапред личното име на детето да бъде М., а в останалата част, с която е бил уважен иска за усткановяване на произхода от бащата, решението е потвърдено. Следователно жалбата, предявена от С.С.М. е частично основателна. Претендираните от нея разноски в размер на 1000 лв са редуцирани от съда по възражение от въззиваемия до минималния размер, предвиден в Наредба № 1, а именно – 300 лв. Общата сума на разноските пред въззивната инстанция възлиза на 322,50 лв, като в полза на въззивницата следва да се присъди половината от нея с оглед отвърлената част от жалбата, а именно – 161,25 лв. В тази част искането за изменение на решението се явява основателно.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ИЗМЕНЯ решение № 164/27.10.2016 год по в.гр.д. № 332/2016 год на Апелативен съд Варна, г.о. в частта, с която Б.Н.Р. с ЕГН ********** е осъден да заплати на С.С.М. с ЕГН ********** разноски за настоящата инстанция в размер на 322,50 лв, като вместо това

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ОСЪЖДА Б.Н.Р. с ЕГН ********** е осъден да заплати на С.С.М. с ЕГН ********** разноски за настоящата инстанция в размер на 161,25 лв.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 7355/21.11.2016 год, подадена от Б.Н.Р. за изменение по реда на чл. 248 от ГПК на решение № 164/27.10.2016 год по в.гр.д. № 332/2016 год на Апелативен съд Варна, г.о. с което е отменено решение № 85/15.04.2016 год по гр.д. № 561/2015 год на Окръжен съд Шумен, в частта за разноските за разликата над 322,50 лв до присъдения размер от 645 лв.

Определението подлежи на обжалване по реда, по който се обжалва решението – в едномесечен срок от съобщаването му на страните при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.