ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№426

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   19.07.2017година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д.№ 332/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.Г.Д., Д.А.Г. и Г.А.Г. срещу решение № 593/18.04.2017 год по гр.д. № 435/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о. в прекратителната му част по иска за прогласяване нищожността на договор за поправка на нот.акт за дарение, обективиран в нот-акт № 194, том I, рег.№ 4453, дело № 205 от 2001 год на нотариус Роза Кожухарова. По съображения за незаконосъобразност на решението в тази му част, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и постановяване на акт по съществото на спора.

В постъпилия писмен отговор от Д. С. Й. се изразява становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на решението в обжалваната част.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разглеждайки я по същество, съдът намира следното:

При постановяване на съдебния акт съдът не е обвързан от правната квалификация, дадена от ищеца, а извлича основанието на претендираното право от твърденията в исковата молба.

Самата искова молба е непрецизно формулирана, а петитумът не съответства на изложените фактически твърдения. След многократни опити на съда да отстрани тази нередовност, в първото редовно проведено съдебно заседание на 09.03.2017 год процесуалният представител на ищците заявил, че с нотариалния акт за поправка на нот.акт за дарение, в действителност е сключен съвсем друг договор, и претендира прогласяване неговата нищожност поради неспазване на предвидената от закона форма.

Изводите на съда, мотивирали го да прекрати производството по този иск, са противоречиви. От една страна той е приел, че е сезиран с иск за прогласяване нищожността на договора за покупко-продажба, обективиран в нотариалния акт за поправка. От друга страна съдът е изложил, че нотариалният акт за поправката не може да бъде атакуван на основанията за нищожност на сделките, а по реда за оспорване на нотариалните удостоверявания. Въз основа на тези разсъждения съдът е достигнал до извода за липса на правен интерес, респ. недопустимост на иска за прогласяване недействителността на сделката, обективирана в нотариалния акт за поправката.

Твърдяното основание на иска е нищожност на договора за покупко-продажба, обективиран в нотариалния акт за поправката, поради неспазване на предвидената в закона форма. Затова релевантният въпрос, на който е следвало да се даде отговор с решението, е дали чрез този нотариален акт е материализирана друга сделка, различна от първоначалната, и дали той покрива изискванията за форма и съдържание, предвидени в чл. 578 и следващите от ГПК. Тези въпроси обаче засягат съществото на спора, и не могат да намерят разрешение по реда на чл. 576 от ГПК. Ищците имат интерес от този иск, защото в случай на благоприятно за тях решение би отпаднало действието на договора за покупко-продажба, обективиран в нотариалния акт за поправката, и те ще могат да защитят правата си по чл. 30 от ЗНасл, какъвто иск също са предявили, но производството по него е отделено и спряно до приключване на настоящото.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 593/18.04.2017 год по гр.д. № 435/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о. в прекратителната му част по иска за прогласяване нищожността на договор за поправка на нот.акт за дарение, обективиран в нот-акт № 194, том I, рег.№ 4453, дело № 205 от 2001 год на нотариус Р. К..

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.