О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№458

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 16.07.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 333/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от В.М.П. чрез процесуалния му представител адв. Р.С. *** срещу разпореждане № 2921/08.05.2019 год по в.гр.д. № 259/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о., 3 състав, с което е върната касационна жалба вх.№ 13528/03.05.2019 год срещу решение № 322/14.03.2019 год по същото дело. Частният жалбоподател възразява срещу преценката на администриращия съд, че касационната жалба е просрочена, като в подкрепа на твърдението си представя заверено за вярност копие от служебен бон на куриерската служба „Спиди“ АД. Поради това и като счита, че срокът за обжалване на решението е спазен, жалбоподателят моли за отмяна на разпореждането и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствентите действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Решението, постановено по в.гр.д. № 259/2019 год на ВОС е връчено на страната на 29.03.2019 год чрез процесуалния му представител адв. Р.С.. Срокът за обжалване на същото изтича на 30.04.2019 год – присъствен ден.

От представената към частната жалба квитанция се установява, че пратка с номер на опаковката 90533424343, представляваща плик с документи по в.гр.д. № 259/2018 год, и адресирана до гражданско деловодство на Окръжен съд Варна, е предадена на куриерска служба „Спиди“ на 30.04.2019 год в 16,22 часа, т.е. преди изтичане на последния ден от срока за обжалване. Касационната жалба е приета от посочения адресат на 03.05.2019 год, което се установява от обратната разписка, приложена към частната жалба. Същата е заведена в деловодството на съда на 03.05.2019 год, но без отбелязване, че е получена по пощата. По делото не е приложен и оригиналния плик, с който жалбата е пристигнала, както изисква чл.35 ал.2 от Правилника за администрацията на съдилищата, а фотокопие от него.

Съдът е основал преценката си за просрочие на касационната жалба въз основа на приложеното по делото на л.37 фотокопие от плика, на който е отразено, че пратката е взета на 02.05.2019 год от офис на „Спиди“ – склад Варна и доставена на 03.05.2019 год. Отразения върху копието на плика номер на пратката 90533424343 е идентичен с този, който е посочен в представената от частния жалбоподател квитанция.

При съпоставката на тези данни настоящият състав достига до извод, че касационната жалба е била подадена в срок чрез предаването й на куриерска служба „Спиди“ на 30.04.2019 год, а на 02.05.2019 год е била взета от куриер от склада на „Спиди“, и е била доставена в съда на 03.05.2019 год, както непротиворечиво е установено от записванията в копието от плика, обратната разписка на изпращача и датата, отразена в деловодството.

Съгласно чл. 62 ал.1 и 2 от ГПК последният ден на срока продължава до края на работното време на съда и не се смята пропуснат, когато изпращането на молбата (в случая – жалбата) е станало по пощата. Както се установява от представеното към частната жалба писмено доказателство, жалбата е била изпратена чрез куриер на 30.04.2019 год в  16,22 часа, следователно срокът е спазен. Като е приел обратното, съдът е постановил незаконосъобразно разпореждане, което следва да бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 2921/08.05.2019 год по в.гр.д. № 259/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о., 3 състав, с което е върната касационна жалба вх.№ 13528/03.05.2019 год срещу решение № 322/14.03.2019 год по същото дело.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.