РЕШЕНИЕ№128

гр.Варна,20.07.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА:

        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Славов ч.гр.д.№ 334/16г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалби на длъжника и взискателя по изп.д. № 503/14г. по описа на ЧСИ Н. Ников, гр. Добрич, рег. № 810 на КЧСИ против решение № 25/10.02.16г. по в.гр.д. № 1/16г. на ДОС, както следва:

1.Жалба от Д.И.Д. *** против посоченото решение с наведени оплаквания, че същото е незаконосъобразно, тъй като в извършеното от съда ново разпределение сумата в полза на Държавата за данъци и осигуровки е следвало да бъде по-висока и съответно разпределената на взискателя „ПИБ” АД сума е следвало да бъде по-ниска. При това положение и сумата, която следва да внесе взискателя „ПИБ” АД, който е обявен за купувач, следва да бъде по-висока от посочената от ДОС. Наведено е и оплакването, че в наддаването са участвали лица, които не е трябвало да участват и с това проданта е опорочена изцяло. С участието на взискателя „ПИБ” АД като купувач се е стигнало до занижаване цената на процесния имот. Претендира се решението да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

В предвидения срок не са депозирани отговори от насрещните страни – първоначалния взискател „ПИБ” АД и присъединения по право взискател Държавата чрез ТД на НАП-Варна.

2. Жалба от „Първа инвестиционна банка АД, гр. София против решението, в частта му, с която е разпределена сумата от 2 221.46лв. на Държавата за вземания по чл. 136, ал. 1, т. 6 от ЗЗД. Твърди се, че банката е ипотекарен кредитор по силата на НА за договорна ипотека № 122, т. 5, рег. № 3499, нот.д. № 574/18.08.05г. на нотариус Св. Илчев, рег. № 314 на НК и район на действие – РС-Балчик, подновена с молба, вписана на 29.07.15г. в СВ-Балчик, с който е учредена ипотека върху недвижимия имот, продадена на публичната продан на 15.10.15г. и с която се обезпечава вземане на банката в размер на 15 000 евро. При това положение се твърди, че в разпределението е следвало да се включи като трети ред вземането на ипотекарния кредитор „ПИБ” АД на осн. чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД и на банката да се разпредели целия остатък след изваждане на задълженията от първи ред, представляващи разноски в размер на 3 252.10лв., защото липсват вземания от втори ред, а обезпеченото вземане на банката от 15 000 евро надвишава сумата от остатъка. Сочи се, че обезпеченото вземане на банката чрез вписаната ипотека е част от присъдената сума по изпълнителния лист, издаден от ВРС по ч.гр.д. № 11852/14г., като за останалата част от неудовлетвореното вземане на банаката по този изпълнителен лист и вземането й по изпълнителния лист, издаден по ч.гр.д. № 11853/14г. на ВРС, следва да се разпредели сума по съразмерност. След като Държавата няма вземания, попадащи в чл. 136, ал. 1, т. 2 от ЗЗД, то същата се нарежда при разпределението след взискателя. В случая липсва хипотеза за съразмерно удовлетворяване по см. на чл. 136, ал. 3 от ЗЗД, поради което и в тежест на банката неправилно е възложено внасянето на сума за удовлетворяване вземането на държавата. Претендира се отмяна на решението в посочената част и извършване на разпределение съобразно материалния и процесуалния закон в поддържания в жалбата смисъл.

В предвидения срок не са депозирани отговори от насрещните страни – длъжника Д.Д. и присъединения по право взискател Държавата чрез ТД на НАП-Варна.

Жалбите са процесуално допустими, подадени от лица с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване, в рамките на указания от съда срок.

Видно от материалите по изпълнително дело № 20148100400503 по описа на ЧСИ Н. Ников, гр. Добрич, рег. № 810 на КЧСИ, че същото е образувано по молба от 15.10.14г. на „ПИБ” АД против длъжника Д.И.Д. въз основа на изпълнителен лист, издаден въз основа на Заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д. № 11852/14г. на ВРС, ХІV с-в за събиране на сумата от 48973.06 евро като главница по договор за кредит от 12.08.05г., ведно със законната лихва от 19.09.14г. до окончателното й изплащане, сумата от 11 483.91 евро като просрочена договорна лихва за забава за периода от 12.11.13г. до 18.09.14г., сумата в размер на 303.53 евро като просрочена наказателна лихва за периода от 12.11.13г. до 18.09.14г. и разноски в заповедното производство в размер на 2376.74лв. – ДТ и 2400лв. юр.к. възнаграждение. Взискателят е посочил способи за изпълнението чрез налагане на възбрани, опис и оценка и провеждане на публична продан на подробно описани недвижими имоти, върху които са учредени договорни ипотеки в полза на банката. Първият описан имот представлява вилно място – поземлен имот с идентификатор 02508.8.337 с площ от 696 кв.м. във вилна зона „Сборно място”, Община Балчик, гр. Балчик, ул. „Шестнадесета”, № 30, ведно с построената в имота вилна сграда – дървена барака със застроена площ от 45 кв.м.

Видно от представеното копие на НА № 122, т. V, рег. № 3494, н.д. № 574/18.08.05г. на нотариус Св. Илчев, рег. № 314 от регистъра на НК, че същият е за учредяване на договорна ипотека от Д.И.Д. върху този имот в полза на „ПИБ” АД за обезпечаване вземането на банката за главница, лихви и разноски до последните 15 000 евро, дължими по Договор за кредит № 27КР-АА-0962/17.08.05г. за отпуснат ипотечен овърдрафт по разплащателна сметка при максимално допустимо кредитно салдо в размер на 51 000 евро за срок до 12.08.10г. и посочени условия на лихви и начин на плащане.

От представеното копие с подадената до настоящия съд жалба от „ПИБ” АД на молба с нотариална заверка на подписа от 21.07.15г. се установява, че банката е поискала от СВ-Балчик на осн. чл. 18 от ПВ и чл. 172, ал. 1 от ЗЗД да се поднови вписването на горната ипотека, която молба е регистрирана на 29.07.15г. в СВ-Балчик.

С молба от 20.10.14г. взискателят е представил заверено копие от цитирания договор за кредит, който всъщност е с дата 12.08.05г. и от анекса към него /л. 145-152/. Уговорените от страните обезпечения за вземането на кредитора по този договор са учредяване на ипотеки в полза на банката върху апартамент в гр. Добрич, описания вилен имот с вилна сграда в гр. Балчик и дворно място в с. Тюленово.

Образуваното също на 15.10.14г. по молба на „ПИБ” АД против длъжника Д.И.Д. изпълнително дело № 20148100400504 по описа на ЧСИ Н. Ников, гр. Добрич, рег. № 810 на КЧСИ е въз основа на изпълнителен лист, издаден въз основа на Заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д. № 11853/14г. на ВРС, ХХХ с-в за събиране на сумата от 10 000 лева като главница по договор за издаване на кредитна карта без депозит от 07.03.07г. и анекси от 04.12.07г. и 19.12.07г., ведно със законната лихва от 19.09.14г. до окончателното й изплащане, сумата от 984.26 лв. като договорна лихва за забава за периода от 28.03.14г. до 18.09.14г., сумата в размер на 170.48 лв. като наказателна лихва за периода от 28.03.14г. до 18.09.14г., сумата от 39 лв. – такси и комисионни и разноски в заповедното производство в размер на 833.87лв. – ДТ и юр.к. възнаграждение. Това дело е присъединено към изпълнително дело № 20148100400503 по описа на ЧСИ Н. Ников.

Въз основа на обявената и проведена за периода от 14.09.15г. до 14.10.15г. публична продан на описания недвижим имот, представляващ вилно място с постройка в гр. Балчик, ЧСИ с протокол от 15.10.2015г. е обявил за купувач взискателят „ПИБ” АДза сумата от 36 100лв. Същият е участвал с няколко наддавателни предложения. С молба от 19.10.15г. /л. 565/ взискателя е уведомил ЧСИ, че се отказва от придобиването на имота за цена от 36 100лв. С постановление от 19.10.15г. ЧСИ на осн. чл. 493, ал. 2 от ГПК е обявил „ПИБ” АД за купувач на имота за сумата от 31 200лв. по следващото му наддавателно предложение.

Видно от удостоверение, получено от НАП чрез ТД-Варна на 23.10.15г., че ЧСИ е уведомен, че длъжникът Д. има задължения към Държавата за здравно и пенсионно осигуряване в размер на общо 2 221.46лв., за която сума Държавата е присъединена като взискател /л. 558-559/.

Общия размер на вземането на първоначалния взискател „ПИБ” АД възлиза на 151 502.55лв.

С постановлението от 17.11.15г. ЧСИ е извършил разпределение на сумата от 31 200лв., предложена от участвалия като купувач в проданата на имота взискател като в т. 1 на чл. 136 от ЗЗД е поставил сумата от 1006.80лв., представляваща сбора от вземанията за разноски по делото на ЧСИ съобразно посочените отделни точки и конкретни суми от ТТР към ЗЧСИ, с включен ДДС, както и сумата от 3252.10лв., представляваща вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение по делото от взискателя „ПИБ” АД. В следващ ред е поставено на осн. чл. 136, ал. 1, т. 6 от ЗЗД вземането на Държават в размер на 2221.46лв., а остатъка следва да се разпредели на хирографарния кредитор „ПИБ” АД, който е задължен да внесе сумата от 1006.80лв. на осн. чл. 495 вр. чл. 460 и чл. 461 от ГПК. Разпределението е предявено на длъжника на 26.11.15г.

По жалбата на длъжника Д..

Релевираните оплаквания /които се определят от жалбоподателя като основна претенция/ в жалбата, че проведената публична продан е незаконосъобразна, тъй като в наддаването са участвали лица, които не е трябвало да участват, и че с участието на взискателя „ПИБ” АД като купувач се е стигнало до занижаване цената на процесния имот, са неотносими към обжалването, имащо за предмет извършеното разпределение по изпълнителното дело на продажната цена за имота в размер на 31 200лв.

Останалите оплаквания са против цялото разпределение, извършено от ДОС, считайки, че на Държавата следва да се разпредели по-висок размер на дължимите суми за здравно и пенсионно осигуряване от Д., с което разпределената на банката сума следва да се намали, а освен това банката следва да бъде осъдена да внесе по-високи суми за тези осигуровки.

Тези оплаквания съдът намира за неоснователни, тъй като дължимата на Държавата суми са посочени от ТД на НАП-Варна и възлизат в размер на 2221.46лв. Останалите оплаквания за несъразмерност на удовлетворяването не са уточнени с посочване на основания и конкретни суми, поради което и настоящият съд не е в състояние да ги разгледа.

По жалбата на „ПИБ” АД.

Съдът изцяло споделя мотивите на ДОС, че ЧСИ не е носител на привилегировано вземане за разноски по принудителното изпълнение, дори когато таксите не са внесени авансово от взискателя, тъй като същият е бил освободен от това задължение /за последните той има правата по чл. 79, ал. 2 от ГПК/. При това положение правилно окръжния съд е приел, че сумата от 1006.80лв., дължими на ЧСИ сбор от разноските съобразно посочените отделни точки и конкретни суми от ТТР към ЗЧСИ, с включен ДДС, не следва да се включва в разпределението.

В първи ред на привилегированите вземания и на осн. чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД следва да се удовлетвори вземането на взискателя „ПИБ” АД в размер на 3 252.10лв., представляваща разноски, извършени за образуване и провеждане на принудителното изпълнение върху този имот /по размера на тази сума страните не спорят/. В тази част решението е законосъобразно и следва да се потвърди.

Банката се явява взискател с вземане, което е обезпечено за размер от 15 000 евро с учредената от длъжника Д. договорна ипотека от 18.08.05г. върху продадения на публичната продан по изпълнителното дело недвижим имот, възложен на банката като купувач за сумата от 31 200лв. Поради това и във втори ред на привилегированите вземания и на осн. чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД следва да се удовлетвори вземането на „ПИБ” АД, което възлиза на остатъка от 27 947.90лв. /31 200лв. – 3252.10лв./, която сума е по-ниска от равностойността на 15 000 евро /29 337.45лв./. Поради изчерпване на размера на сумата, подлежаща на разпределение, не е възможно удовлетворение на вземането на държавата, което се нарежда в реда на привилегиите на следващо място съобразно чл. 136, ал. 1, т. 6 от ЗЗД.

С оглед на горното, решението на ДОС следва да се отмени в т. 2 и 3 от диспозитива и вместо него да се постанови разпределението в горния смисъл.

Страните не са претендирали присъждане на разноски за настоящата инстанция, поради което и такива не следва да им се присъждат.

Воден от горното, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 25/10.02.2016г. по в.гр. д. № 1/16г. на ОС-Добрич в частта му, с която в т. 1 за взискателя „Първа инвестиционна банка” АД, град София, бул. „Драган Цанков ” № 37 е разпределена сумата от 3 252,10 ( три хиляди двеста петдесет и два лева и десет стотинки) лева за удовлетворяване на вземания по член 136, ал. 1 ,т. 1 от ЗЗД от разноски по принудителното изпълнение.

ОТМЕНЯ решение № 25/10.02.2016г. по в.гр. д. № 1/16г. на ОС-Добрич в частта му, с която в т. 2. за присъединения по право кредитор – държавата е разпределена сумата от 2 221,46 лева ( две хиляди двеста двадесет и един лева и четиридесет и шест стотинки ) лева за удовлетворяване на вземания по член 136,ал.1,т.6 от ЗЗД от данъци и осигурителни ( по здравно и пенсионно  осигуряване ) вноски и лихви, посочени в удостоверение изх. № 030371501439676/ 19.10.2015 г. на ТД на НАП- Варна; в т. 3 за взискателя „ Първа инвестиционна банка” АД, град София е разпределена по съразмерност сумата от 25 726 ,44 ( двадесет и пет хиляди седем-стотин двадесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки ) лева, за погасяване в поредността по член 76, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД на вземанията по изпълнителен лист от 13.10.2014 г., издаден по ч.гр.д.№ 11852/2014 г. по описа на ВРС за съдебни разноски от 4 776,74 ( четири хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки ) лева и за част от вземането за договорни лихви от 20 949,70 ( двадесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и седемдесет стотинки) лева; указано е, че взискателят може да прихване срещу стойността на имота сумата от 28 978,54 лева, сбор от вземането за разноски по принудителното изпълнение и частта от вземането, каквато му се припада по съразмерност на основание член 461 от ГПК; и на основание член 495 от ГПК взискателят, обявен за купувач „Първа инвестиционна банка” АД, град София ,бул. „Драган Цанков ” № 37, е задължен да внесе в ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК от постановяване на решението по разпределение сумата от 2 221,46 лева ( две хиляди двеста двадесет и един лева и четиридесет и шест стотинки ) лева за изплащане на вземанията на държавата от данъци и осигурителни ( по здравно и пенсионно  осигуряване ) вноски и лихви, посочени в удостоверение изх.№ 030371501439676/ 19.10.2015 г. на ТД на НАП- Варна, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

Във втори ред на привилегированите вземания и на осн. чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД да се удовлетвори вземането на взискателя „Първа инвестиционна банка” АД, град София ,бул. „Драган Цанков ” № 37, до размер на на остатъка от 27 947.90лв. /31 200лв. – 3252.10лв./, при спазване поредността по чл. 76, ал. 1 и 2 от ЗЗД.

Поради изчерпване на размера на сумата, подлежаща на разпределение, не се удовлетворяват други вземания.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: