ОПРЕДЕЛЕНИЕ 438

гр. Варна, 04.07.2019г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 334/19г., намира следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба, подадена от „СТОЙКОВ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Варна, И.А.М., С.В.В., С.К.В. и М. К. В., всички представлявани от адв. Г. Т. ***, против определение № 876/15.03.19г., постановено по в.гр.д. № 275/19г. на ОС-Варна, с което е била върната подадената от тях въззивна жалба вх. № 81552/10.12.18г. по вх. регистър на ВРС, насочена против решение № 4894/29.11.18г. по гр.д. № 10710/18г. на ВРС, VІІ с-в, и въззивното производство е било прекратено. В частната жалба се сочи, че с обжалвания съдебен акт въззивната инстанция е нарушила нормата на чл. 270 от ГПК, тъй като е следвало да разгледа подадената въззивна жалба и да прогласи нищожността на постановеното от първоинстанционния съд решение. В тази връзка са наведени твърдения, че жалбоподателите не са участвали в делбеното производство пред ВРС, но притежават вещни права върху поземления имот, който е допуснат до делба между „РОДИ 07“ ООД и С.Б.П.. Поради неучастието им в делбеното производство, постановеното решение на съда по първата фаза на делбата е недопустимо. В тази връзка в частната жалба са релевирани твърдения относно факти, обосноваващи притежаването на право на строеж върху поземления имот от всеки от жалбоподателите, касаещо отделни обекти в предвидената за изграждане в поземления имот бъдеща сграда. Освен това са наведени твърдения, че „СТОЙКОВ СТРОЙ“ ЕООД притежава и идеални части от поземления имот, тъй като възлагането на същите в полза на „Роди-07“ ООД по изп.д. № 20118080400685 на ЧСИ З. Д., гр. Варна, е нищожно. Поради това като надлежни страни в делбенето производство е следвало да участват жалбоподателите и С.Б.П.. В подкрепа на наведените твърдения и доводи, че правото на строеж на жалбоподателите не е било погасено поради неупражняването му в предвидения в чл. 67 от ЗС срок, с частната жалба са представени документи, удостоверяващи презаверяването на 11.03.15г. на разрешението за строеж за обект в посочения поземлен имот, издадено на 04.02.09г.  

В предвидения срок са депозирани отговори на частната жалба от насрещните страни – страните по първоинстанционното производство. В отговора на С.Б.П., подаден чрез адв. Н. Т., се сочи, че правата на тези трети лица по отношение на делбения имот, са мними. Това е така, защото правото им на строеж върху поземления имот е погасено поради неупражняването му за срок от над 5 години. Отделно от това се сочи, че предмет на делбата е поземления имот, а жалбоподателите не сочат да са собственици на земята. Ако същите са имали самостоятелни права, същите е следвало да ги защитят чрез главно встъпване в делото. Поради погасяване на правото им на строеж, за жалбоподателите липсва правен интерес да оспорват иска, защото той не засяга правата им. Издаденото разрешение за строеж и презаверяването му след повече от 6 години от издаването му, са административни процедури, които не влияят на вещните права, вкл. и на правото на строеж, което е следвало да се реализира в предвидения срок. Претендира се отхвърляне на жалбата и присъждане на разноски за адвокатска защита по повод подадената неоснователна частна жалба.

В отговора, депозиран от „Роди-07“ ООД чрез адв. Кр. М. се сочи, че частната жалба е неоснователна, тъй като жалбоподателите не са представили доказателства, че притежават право на собственост върху поземления имот, поради което и няма основание да бъдат конституирани като страни в делбеното производство, нито имат право да подават въззивна жалба против решението за допускане на делбата. И тази страна релевира възражение за погасяване на правото на строеж поради неупражняването му в предвидения от закона срок. Но дори и това да не е така, изтъква се, че обжалваното от жалбоподателите решение не засяга техните права и законни интереси, тъй като то касае само поземления имот. Евентуалното наличие на права на строеж би рефлектирало върху преценката относно поделяемостта на поземления имот във връзка с възможността за реализиране на строителството, което към настоящия момент не е започнало. Споделя се извода на въззивния съд, че жалбоподателите могат да защитят правата си не по реда на обжалване на решението, а чрез иск за установяване на неговата нищожност. Претендира се частната жалба да бъде оставена без уважение и в полза на дружеството да бъдат присъдени направените за настоящото производство разноски за адвокатско възнаграждение. 

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването, против обжалваем съдебен акт и при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството пред ВОС е било образувано по подадената от „СТОЙКОВ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Варна, И.А.М., С.В.В., С.К.В. и М. Красенов В. въззивна жалба вх. № 81552/10.12.18г. по вх. регистър на ВРС, насочена против решение № 4894/29.11.18г. по гр.д. № 10710/18г. на ВРС. С посоченото решение районният съд е допуснал на осн. чл. 34, ал. 1 от ЗС да бъде извършена съдебна делба на недвижим имот, представляващ дворно място в гр. Варна, м. „Сотира“, с площ по скица 774 кв.м., с идентификатор № 10135.2508.737 по КККР на гр. Варна, между съсобствениците и квоти, както следва: 514.70/774 кв.м. ид.ч. за „Роди-07“ ООД, придобити на основание Постановление за възлагане от 19.08.13г. по изп.д. № 20118080400685 на ЧСИ З. Д., гр. Варна, вписано в СВ на 19.09.13г.; и 259.30/774 кв.м. ид.ч. за С.Б.П., придобити на основание договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 152, т. І, рег. № 1256, дело № 135/05.04.05г. на нотариус № 193, с район на действие ВРС.

С молба от 04.12.18г. /след приключване на съдебното дирене пред първата инстанция и постановяване на решението по делото/, настоящите жалбоподатели чрез адв. Т. са отправили молба да бъде отменен хода по същество на делото, същите да бъдат конституирани като страни в процеса и същият да бъде насрочен в открито с.з. за събиране на доказателства и уточняване на делбената маса и правата за участие в делбата на всеки един от съсобствениците. За обосноваване на тези искания молителите са посочили, че всеки от тях е носител на право на строеж върху делбения поземлен имот по отношение на самостоятелни обекти в предвидената за построяване в дворното място бъдеща сграда, придобити въз основа на посочени договори, сключени през 2009г. между „СТОЙКОВ СТРОЙ“ ЕООД и всеки от тях или техен праводател.  Твърдели са още, че предявените от С.Б.П. по гр.д. № 2963/13г. на ВРС, ХХV с-в искове по чл. 87, ал. 3 от ЗЗД против „СТОЙКОВ СТРОЙ“ ЕООД за разваляне на договорите от 2007г., с които на „СТОЙКОВ СТРОЙ“ ЕООД е било учредено правото на строеж за самостоятелни обекти в бъдещата сграда, са били отхвърлени. Освен това са били въведени твърдения, че възлагането на идеални части от поземления имот в собственост на „Роди-07“ ООД по изп.д. № 20118080400685 на ЧСИ З. Д., гр. Варна, е нищожно.

С разпореждане от 05.12.18г. районният съдия е оставил без разглеждане подадената молба, тъй като молителите не са страна по делото, а освен това по същото има постановено решение. Този акт няма данни да е бил обжалван.

С подадената на 10.12.18г. въззивна жалба, настоящите жалбоподатели са обжалвали решението по допускане на делбата, поддържайки, че същото е недопустимо. Изложили са същите съображения, посочени в молбата им от 04.12.18г. относно притежаваните от тях права по отношение на делбения имот и са претендирали обжалваното решение да бъде обезсилено и делото да бъде върнато за разглеждане и решаване от ВРС.     

Настоящият състав на съда споделя изцяло решаващите мотиви на ВОС, изложени в обжалваното определение, че въззивната жалба е недопустима и поради това и въззивното производство е прекратено.

Всички съсобственици на обща вещ, която е предмет на делба, са необходими задължителни другари. За разлика от другите хипотези на задължителното необходимо другарство в гражданския процес обаче, в съдебното производство по допускане и извършване на делбата е налице особеност, тъй като съдебната делба, извършена без участието на някой от действителните съсобственици на вещта, е нищожна от материалноправна гледна точка на осн. 75, ал. 2 от ЗН. Постановеният съдебен акт за извършване на делбата е недопустим. Този порок  може да се релевира по реда на инстанционния контрол /от участвалите по делото съсобственици/, но не и по пътя на извънинстанционният контрол чрез отмяната на влязъл в сила съдебен акт. Обжалването обаче може да се осъществи от надлежно конституирана страна /първоначално или последващо конституирана, главна или като помагач/ в първоинстанционното производство. Освен това влезлите в сила недопустими съдебни актове по допускането и извършването на нищожната делба, не обвързват със сила на пресъдено нещо неучаствалите в делбеното производство съсобственици, тъй като нищожната делба не е прекратила съсобствеността между действителните съсобственици. Поради това всеки от неучаствалите в делбеното производство действителни съсобственици  може да предяви иск по чл. 75, ал. 2 от ЗН за установяване нищожността на делбата; може да се позове и инцидентно на тази нищожност или може да предяви иск за делба с участието на всички съсобственици-съделители /така и в цитираното от ВОС определение № 246/27.07.16г. по гр.д. № 2937/16г. на ВКС, ІV г.о., основано на указанията и разясненията, дадени с т. 7 от ППВС №7/28.11.73г. и т. 1 от ТР № 3/19.12.13г./.

Поради това и настоящите жалбоподатели, които не са били страна в делбеното производство пред първата инстанция, но претендират да са носители на материални права, легитимиращи ги да участват в това производство, не са носители на процесуалното право да обжалват първоинстанционното решение /за разлика от необходими задължителни другари в други хипотези на гражданския процес извън делбеното производство/. Защитата на техните права следва да се осъществи чрез предявяването на иск за делба, респ. на иск за установяване нищожността на делбата след влизане в сила на решението по делбеното производство, в което те не участват или при упражняване спрямо тях на права относно делбения имот – да се позовават на нищожността на делбата. 

По изложените по-горе съображения, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Съобразно отправените от всяка от ответните по частната жалба страни искания за присъждане на разноски, на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК в полза на С.Б.П. следва да се присъди сумата от 300 лв., а в полза на „Роди-07“ ООД – сумата от 200 лв., представляващи заплатени от всеки от тях адвокатски възнаграждения.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 876/15.03.19г., постановено по в.гр.д. № 275/19г. на ОС-Варна.

ОСЪЖДА „СТОЙКОВ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 148110183 гр. Варна, СО „Сотира“ 752, ул. „Мария Николова“, № 16, И.А.М., ЕГН ********** ***, С.В.В., ЕГН ********** ***, С.К.В., ЕГН ********** *** и М. Красенов В., ЕГН ********** *** да заплатят на С.Б.П., ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лв., на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК.

ОСЪЖДА „СТОЙКОВ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 148110183 гр. Варна, СО „Сотира“ 752, ул. „Мария Николова“, № 16, И.А.М., ЕГН ********** ***, С.В.В., ЕГН ********** ***, С.К.В., ЕГН ********** *** и М. Красенов В., ЕГН ********** *** да заплатят на „Роди-07“ ООД, ЕИК 148131989, гр. Варна, ул. „Подвис“, № 33, вх. Е, ет. 8, ап. 108 сумата от 200 /двеста/ лв., на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: