РЕШЕНИЕ   №161

Гр. Варна, 25.10.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

          ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично съдебно заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и тринадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

Секретар В.Т.,

При участието на прокурор АНДОНОВ,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 335 по описа за 2013-та година:

 

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба на КОНПИ, гр. София, срещу решение № 930/30.04.2013 год. по гр.д. 1588/2009 год. на ОС Варна, с което: са отхвърлени предявените от КОНПИ искове с цена 2813770,08 лв. срещу Х.В.Д., ЕТ „АРЕС – Х.Д.”, К.Г.Б., Д.К.Т., В.В.В. И ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, като КОНПИ е осъдена да заплати на Х.В.Д. разноски в размер на 71734 лв. разноски по делото.

Твърди се в жалбата, че решението е необосновано и постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Оспорва се основаният извод на съда, че атакуваното имущество е придобито от законен източник на средства. Изложени са подробни съображения по доказателствата и по съществото на спора. Иска се уважаване на ВСИЧКИ претенции.

Срещу жалбата е постъпил писмен отговор от насрещните страни К.Г.Б., Д.К.Т., В.В.В., в който се излагат подробни съображения срещу твърдяните недостатъци на първоинстанционното решение.

Срещу жалбата е постъпил писмен отговор и от Х.В.Д., в качеството му на ФЛ и на ЕТ „Арес – Х.Д.” и от В.Х.Д. в качеството му на ЕТ „Соло комерс – В.Д.”, в който жалбата се оспорва в 13 пункта.  

Съдът, като взе предвид становищата на страните, приложимия закон и по вътрешно убеждение, приема следното:

Производството пред ОС е образувано по мотивирано искане на осн. чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД /отм./, приложим на основание § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в вр. чл.28 от  и сл. от ЗОПДИППД/отм./, като срещу 

Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисия за отнемане на незаконно придобито имушество, наименованието променено на /КОНПИ/ Дв. бр. 38/8.05.2012 год. в сила от 19.11.2012 год., срещу Х.В.Д., и Х.В.Д. в качеството му на ЕТ "АРЕС Х.Д.", и В. Х. Д. в качеството му на ЕТ „СОЛО КОМЕРС В.Д.", както и срещу К.Г.Б., Д.К.Т. и В.В.В..

Твърденията са, че Х.Д. през проверявания период от 2000 год. до 2009 год. е реализирал общо приходи в размер на 10 895,84 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в размер на 15 767,37 минимални работни заплати, т.е. явява се отрицателна разлика от 4 871,53 минимални работни заплати, което според параграф 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД /отм./ попада в хипотезата на израза "значителна стойност" като стойност над 60 000 лв., която към момента на влизане на закона в сила представлява 400 минимални работни заплати.

Твърди се, че няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

Твърди се, че предмет на иска за отнемане в полза на държавата в настоящото исково производство следва да бъде имущество на стойност 2 813 770,08 лв. /два милиона осемстотин и тринадесет хиляди седемстотин и седемдесет,08/лв., на колкото е оценено придобитото през проверявания период имущество на Х.Д., за което липсват данни за законни източници и което подлежи на отнемане съгласно ЗОПДИППД /отм./.

Твърди се, че по отношение на ответника Х.Д., са налице всички кумулативно изискуеми от закона предпоставки: сключено споразумение с влязла в сила присъда, за извършени престъпления по чл.321, ал.З вр. т.1 вр. т.2 вр. ал.2 и по чл.213а, ал.2, т.4 и 5 вр. ал.1 от НК, попадащи в приложното поле на чл.З, ал.1, т.21 и т.9 от ЗОПДИППД /отм./; придобито имущество със значителна материална стойност по смисъла на Закона, за придобиването, на което няма данни за законни източници на средства. Твърди се и че са налице предпоставките на чл.4, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД и предпоставките на чл.7, т. 1 от ЗОПДИППД;. С оглед на което и на основание чл.28, ал. 1 от ЗОПДИППД, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и Решение № 330/29.07.2009 г. на КУИППД и моли съда да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата, имущество на стойност 2 813 770,08 лв. /два милиона осемстотин и тринадесет хиляди седемстотин и седемдесет,08/лв., подробно описано в решението.

Иска се отнемане от Х.Д., лично и в качеството му на собственик и управляващ на ЕТ "Арес Х.Д.", на осн. чл. 4, ал.1 ЗОПДИППД /отм./ на следното имущество:

1. АПАРТАМЕНТ № 3. находящ се гр.Варна, ул."Цар Самуил" № 24, ет.*, състоящ се от: коридор, хол, дневна, кухня, три спални, перално помещение, баня, тоалет и четири балкона, със застроена площ от 151.80 кв.м., при граници: калкан, ул."Цар Самуил", проход, вътрешен двор и стълбищна клетка, заедно с принадлежащото му избено помещение № 3 с площ от 8.93 кв.м., при граници: коридор, изба № 2 и калкан, както и 19.9495% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което сградата е изградена, цялото с пространство от 2 671 кв.м., съставляващо ПИ № 1631 по плана на осми подрайон на гр.Варна, и ГАРАЖ № 1. находящ се на партерния етаж на сградата в гр.Варна, ул."Цар Самуил" № **, с площ от 20.90 кв.м., при граници: калкан, ул."Цар Самуил", гараж № 2 и коридор, заедно с 2.5902% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе дворно място, придобити с Нотариален акт № 59, том III, per. № 4133, дело № 338/2004 г. от 26.07.2004 г. с пазарна стойност на апартамента към м.ноември 2008 г. е 184 100 лв.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: № 07598.412.12, с площ от 7 638 кв.м., при граници: североизток - 07598.412.1, изток - 07598.412.11, югозапад - 07598.414.16, запад - 07598.413.19, идентичен с УПИ XII-114146, кв.412 по регулационния план на зона за вилен и курортен отдих "Алефка" и "Аян плай", гр.Бяла, област Варна, одобрен с решение № 42-641/30.06.2006 г. на Общински съвет гр.Бяла с пазарна стойност на имота към м.ноември 2008 г. е 448 160 лв.;

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: № 07598.401.23, с площ от 7 012 кв.м., при граници: север - 07598.401.34, изток - 07598.401.6, юг - 07598.401.17, запад -07598.401.22, идентичен с УПИ ХХП-108081, кв.401 по регулационния план на зона за вилен и курортен отдих "Алефка" и "Аян плай", гр.Бяла, област Варна, одобрен с решение № 42-641/30.06.2006 г. на Общински съвет гр.Бяла с пазарна стойност на имота към м.ноември 2008 г. е 411 430 лв. 

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: № 07598.401.22, с площ от 7 012 кв.м., при граници: север - 07598.401.31, изток - 07598.401.23, юг - 07598.401.17 и 07598.401.18, запад - 07598.401.4, идентичен с УПИ XXI-80, кв.401 по регулационния план на зона за вилен и курортен отдих "Алефка" и "Аян плай", гр.Бяла, област Варна, одобрен с решение № 42-641/30.06.2006 г. на Общински съвет гр.Бяла с пазарната стойност на имота към м.ноември 2008 г. е 411 430 лв.

5. НИВА с площ от 1.449 дка, съставляваща имот № 048014, седма категория, находяща се в м-ст "Камбур Тарла", находящ се в землището на с.Бенковски, община Аврен, област Варна, при граници: имоти №№ 000537, 048015, 000340, придобит с Нотариален акт № 125, том I, per. № 1373, дело № 98/2006 г. от 31.03.2006 г. с ппазарна стойност на имота към м.ноември 2008 г. е 460 лв.

6. НИВА 011025 /нула единадесет нула двадесет и пет/ с площ от 0.374 дка /триста седемдесет и четири кв.м./ - трета категория, находяща се в местността "Зад село" при граници: имоти №№ 011172, 011058, 011057, 011026 и 011024;

7. НИВА № 011105 /нула единадесет сто и пет/ с площ от 0.997 дка /деветстотин деветдесет и седем кв.м./ - трета категория, находяща се в местността "Зад село" при граници: имоти №№ 011120, 011162, 011104, 011164 и 011111, находящи се в землището на с.Равна гора, община Аврен, област Варна, придобити с Нотариален акт № 20, том 3, per. № 3983, дело № 339/2006 г. от 10.08.2006 г. с пазарната стойност на имота, описан в 1/ към м.ноември 2008 г. е 120 лв. Пазарната стойност на имота, описан в 21 към м.ноември 2008 г. е 320 лв.

8. НИВА № 011104 с площ от 1.032 дка, трета категория, находящ се в местността "Зад село" при граници: имоти №№ 011006, 011164, 011105, 011162, 011163, 011103 и 011180, находящ се в землището на с.Равна гора, община Аврен, област Варна, придобит с Нотариален акт № 41, том 3, per. № 4139, дело № 357/2006 г. от 16.08.2006 г. с пазарната стойност на имота към м.ноември 2008 г. е 330 лв.

9. ЛОЗЕ в местност "Кривите ниви" с площ от 3.000 дка, шеста категория, съставляваща имот № 055055 при граници: имот № 055017, имот № 055053, имот № 055013, имот № 055054 и имот № 000179, находящ се в землището на с.Здравец, община Аврен, област Варна, придобит с Нотариален акт № 67, том III, per. № 4473, дело № 379/2006 г. от 31.08.2006 г. с пазарна стойност на имота към м.ноември 2008 г. е 960 лв.

10. НИВА в местност "Сладката чешма" с площ от 1.170 дка, шеста категория, съставляваща имот № 187004 при граници: имот № 087005, имот № 000188 и имот № 187002, находящ се в землището на с.Здравец, община Аврен, област Варна, придобит с Нотариален акт № 66, том III, per. № 4472, дело № 378/2006 г. от 31.08.2006 г. с пазарна стойност на имота към м.ноември 2008 г. е 370 лв.

11. НИВА в местност "Н. чешма" с площ от 3.733 дка, шеста категория, съставляваща имот № 014032 при граници: имот № 014033, имот № 014021, имот № 014031 и имот № 014041;

12. ЛОЗЕ в местност "Кривите ниви" с площ от 3.000 дка, шеста категория, съставляваща имот № 055054 при граници: имот № 055055, имот № 055013, имот № 055015 и имот № 000179 и

13. НИВА в местност "Водаджия" с площ от 7.001 дка, шеста категория, съставляваща имот № 050030 при граници: имот № 050026, имот № 050029, имот № 050070, имот № 050031 и имот № 000176, находящи се в землището на с.Здравец, община Аврен, област Варна, придобити с Нотариален акт № 68, том III, per. № 4474, дело № 380/2006 г. от 31.08.2006 г. с пазарна стойност на имота, описан в 1/ към м.ноември 2008 г. е 1 200 лв. Пазарната стойност на имота, описан в 21 към м.ноември 2008 г. е 960 лв. Пазарната стойност на имота, описан в 3/ към м.ноември 2008 г. е 2 240 лв.

14. ЛОЗЕ в местност "Сладката чешма" с площ от 2.305 дка, шеста категория, съставляваща имот № 187002 при граници: имот № 187004, имот № 000188, имот № 187001, имот № 000184, имот № 187003 и имот № 187005, находящ се в землището на с.Здравец, община Аврен, област Варна, Нотариален акт № 92, том 3, per. № 4646, дело № 395/2006 г. от 07.09.2006 г. с пазарна стойност на имота към м.ноември 2008 г. е 740 лв.;

15. АПАРТАМЕНТ № 133, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, ж.к."Вл.Варненчик" бл.402, вх.7, ет.2, състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалет, коридор и два балкона с площ от 59.54 кв.м. при граници: тревна площ, ап.№ 134, стълбище, паркинг и ап. от вх.8, заедно с принадлежащата му изба с площ от 2.13 кв.м. при граници: изба на ап.134, коридор и коридор, както и 2.0871% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, попадащо в IV-ти микрорайон на ж.к."Вл.Варненчик", придобит с Нотариален акт № 103, том V, per. № 7260, дело № 730/2006 г. от 27.12.2006 г.  с пазарна стойност на имота към м.ноември 2008 г. е 56 830 лв.

16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр.Варна, м-ст "Кабакум" с площ от 1 000 кв.м., съставляващ ПИ 3816, идентичен с ПИ 3814 по плана на КК"Чайка", гр.Варна, при граници: изток - крайбрежна алея, запад - скат, север - територия на р-нт "Лазурен бряг", юг - празно място, ведно с построения в описания имот търговски обект -заведение за хранене с РЗП от 240 кв.м., придобит с Нотариален акт № 107, том I, per. № 1379, дело № 84/2007 г. от 13.03.2007 г. с  пазарна стойност на имота към м.декември 2008 г. е 572 670 лв.

17. АПАРТАМЕНТ № 42 с площ от 109.64 кв.м., състоящ се от: две стаи, хол, столова и сервизни помещения, при съседи: ап., двор, ап. и двор, заедно с принадлежащата му изба № 33 с площ 5 кв.м. при граници и съседи: коридор, изба, изба и коридор, както и 1.9287% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, попадащ в 20 подрайон на града, придобит с Нотариален акт № 93, том IV, per. № 11112, дело № 758/2007 г. от 06.12.2007 г. и Нотариален акт № 8, том I, per. № 479, дело № 9/2008 г. от 21.01.2008 г. с пазарна стойност на имота към м.декември 2008 г. е 171 550 лв.

18. Лек автомобил марка "Ауди" модел "А 4 Авант" с per. № В 1985 КС, рама WAUZZZ8DZVA227297, двигател АЕВ094443, цвят: тъмно сив металик, дата на първоначална регистрация 02.06.1997 г., дата на промяна 21.12.2007 г., нов per. № В 9712 РВ, придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2007 г. с пазарната стойност на автомобила към м.ноември 2008 г. е 12 100 лв.

19. Сумата от 613,99 лв., равностойността на 313,93 евро, налична по банкова сметка BG97FINV915010EUR0AEGS в "Първа инвестиционна банка" АД; Сумата от 11,03 лв., налична по банкова сметка BG88FINV91501000041770 в "Първа инвестиционна банка" АД; Сумата от 17,20 лв., налична по банкова сметка BG19FINV91501000046601 в "Първа инвестиционна банка" АД;

20. Сумата от 46 323,40 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 2, находящ се в гр.Варна, ул."Г. Живков" № 13, на втори етаж, със застроена площ 72.90 кв.м., състоящ се от: антре, кухня, три стаи, баня-тоалет; при граници: ап.№ 1, стълбуще и двор; както и 5.007% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, попадащо в кв.394 по плана на 10 подрайон на гр.Варна, отчужден с Нотариален акт № 102, том III, per. № 12062, дело № 493/2004 г. от 27.10.2004 г. ;

21. Сумата от 86 647 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ - МЕЗОНЕТ № 9 на пети и шести етажи /а по удостоверение за данъчна оценка жилище на шести етаж и маза/ в жилищната сграда в гр.Варна, ул."Сава Радулов" № 2, с площ 122.00 кв.м., състоящ се от: на петия етаж - дневна-кухня, спалня, килер, баня-тоалет, коридор и два балкона, вътрешно стълбище през дневната за втория етаж и на шестия етаж - спалня с открита тераса и баня-тоалет, при граници: ул."Сава Радулов", стълбище, ап. № 10, калкан и вътрешен двор; ведно с принадлежащата му изба № 10 с площ 4.00 кв.м., при граници: избен коридор, стълбище, изба № 9 и паркинг място № 2; както и 9.6234% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място върху което е построена сградата, съставляващо УПИ VIII-11 в кв.21 по плана на 18 подрайон на гр.Варна с площ от 215.00 кв.м., при граници: УПИ VI-12,13 и VIII-10, ул."Сава Радулов" и ул."Васил Друмев";

22. Сумата от 1 500 лв. от продажбата на ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, с площ от 11 114 кв.м., от които 125 кв.м. шеста категория и 10 989 кв.м. пета категория в м-ст "Сютля Баши", находяща се в землището на с.Бенковски, община Аврен, област Варна, съставляваща имот № 025009 при граници: имоти №№ 025008, 025004, 025005, 025011, 025010 и път на к-во Бенковски № 000028, отчуждена с Нотариален акт № 128, том III, per. № 5073, дело № 425/2006 г. от 25.09.2006 г.;

23. Сумата от 2 000 лв. от продажбата на 1/НИВА, с площ от 11 875 кв.м., от които 32 кв.м. шеста категория и 11 843 кв.м. седма категория в м-ст "Хасарджик", съставляваща имот № 058020 при граници: имоти №№ 058018, 058019, 000551, 058021 и 058017; 2/ЛОЗЕ, с площ от 4 750 кв.м. четвърта категория в м-ст "Ючуклер", съставляваща имот № 070019 при граници: имоти №№ 070020, 000246, 000216 и 000248; З/ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 6 650 кв.м. седма категория в м-ст "Юрта", съставляваща имот№ 075015 при граници: имоти №№ 075016, 075014, 075013, 075013 и 000205; 4/НИВА, с площ от 2 845 кв.м. шеста категория в м-ст "Ени чешма", съставляваща имот № 081006 при граници: имоти №№ 081007, 081002, 081003, 081005 и 000161 и 5/НИВА, с площ от 3 802 кв.м. седма категория в м-ст "Еник Борун", съставляваща имот № 086002 при граници: имоти №№ 086003, 000521 и 000130, находяща се в землището на с.Бенковски, община Аврен, област Варна, отчуждени с Нотариален акт № 104, том V, per. № 7261, дело № 731/2006 г. от 27.12.2006 г.;

24. Сумата от 1 500 лв. от продажбата на 1/ЛОЗЕ с площ от 3.083 дка, съставляващо имот № 010049 шеста категория, находящо се в м-ст "Апода" при граници: имоти №№ 010050, 000116, 000125, 088007; 2/ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 19.000 дка, съставляваща имот № 085001 седма категория, находяща се в м-ст "Еник Борун" при граници: имоти №№ 000136, 085002, 000152, находящи се в землището на с.Бенковски, община Аврен, област Варна, отчуждени с Нотариален акт № 177, том IV, per. № 6697, дело № 617/2006 г. от 06.12.2006 г.; Сумата от 29 337,45 лв. от продажбата на ИЗОСТАВЕНИ TP.НАСАЖДЕНИЯ с площ от 6.014 дка, състав-щи имот № 026004, пета категория, находящ се в м-ст "Сютлю Баши" при граници: имоти №№ 026003, 000028, 026007, 026006 и 026005, отчужден с Нотариален акт № 175, том И, per. № 3439, дело № 306/2006 г. от 07.07.2006 г.;

25. Сумата от 18 011 лв. от продажбата на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Бяла, община Бяла област Варна, представляващ XII-1680 в кв.68 по плана на гр.Бяла, утвърден със заповед № 80/15.06.1993 г., с площ от 1 094 кв.м., образуван от имот пл.№ 1679 с включени 689.00 кв.м. и от имот пл.№ 1680 с вкл. 405.00 кв.м., при граници: улица, УПИ ХШ-1679, УПИ XI-1252 и УПИ IX-1285, отчужден с Нотариален акт № 129, том IV, per. № 6413, дело № 578/2006 г. от 22.11.2006 г.;

26. Сумата от 5 000 лв. от продажбата на 1/НИВА № 022057 с площ от 26.864 дка, шеста категория, находяща се в местността "Отсреща", при граници: имоти №№ 022056, 000015, 022058 и 022067; 2/НИВА № 027018 с площ от 12.994 дка, пета категория, находяща се в местността "Гюрлонджик" при граници: имоти №№ 027019, 000086, 000174 и 000169; З/НИВА № 030037 с площ от 5.701 дка, четвърта категория, находяща се в местността "Големи ниви" при граници: имоти №№ 030036, 030035, 030015, 030019, 030025 и 030024 и 4/ОВОШНА ГРАДИНА № 023150 с площ от 15.100 дка, четвърта категория, находящ се в местността "Сачан тарла" при граници: имоти №№ 0231541, 023152, 023131, 023075 и 023132, находящи се в землището на с.Равна гора, община Аврен, област Варна и НИВА № 018010 с площ от 10.839 дка, пета категория, находящ се в землището на с.Равна гора, община Аврен, област Варна, в местността "Лахналия" при граници: имоти №№ 018009, 018005, 018006 и 000023, отчуждени с Нотариален акт № 26, том V, per. № 7062, дело № 662/2006 г. от 18.12.2006 г.;

27. Сумата от 78 233,20 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 9 на петия етаж, със застроена площ 65.00 кв.м., представляващ самостоятелен обект от жилищна сграда с административен адрес гр.Варна, ул."Поп Харитон" № 53, състоящ се от: антре, кухня-трапезария, дневна, спалня, баня-тоалет, тераса и балкон, при граници: североизток -ул.Поп Харитон, северозапад - УПИ VI-15, югоизток - ап.№ 8, стълбище и дворно място, югозапад - двор, отдолу - ап.№ 7, ведно с принадлежащото му избено помещение № 6 с полезна площ от 4.72 кв.м. при граници: североизток - дворно място, северозапад - УПИ VI-15, югоизток -стълбище, югозапад - изба № 7 и коридор, отгоре - ателие, заедно с 7.4142% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 9.68 кв.м., както и 7.4142% ид.ч. от правото на строеж отстъпено върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УПИ VII-14 в кв. 303 по плана на 9 подрайон на гр.Варна, идентичен с ПИ 14 по предходен документ за собственост, с площ на УПИ 305.00 кв.м., при граници: ул.Поп Харитон, УПИ VI-15, УПИ VIII-13, УПИ IX-12 и УПИ ХИ-9, отчужден с Нотариален акт № 194, том I, per. № 2205, дело № 175/2007 г. от 18.04.2007 г.;

28. Сумата от 600 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Ауди" модел "ТТ Купе" с per. № В 4300 АТ, рама TRUZZZ8NZX1012700, дата на първоначална регистрация 12.05.1999 г., отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 04.01.2002 г.;

29. Сумата от 100 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Ауди" модел "А 4" с per. № В 5550 CP, рама WUAZZZ8DZ1 N900455, двигател APZ002190, дата на първоначална регистрация 20.10.1999 г., е отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 07.03.2005 г.;

30. Сумата от 300 лв. от продажбата на мотоциклет марка "Ямаха" модел "100 ИК Аерокс" с per. № В 1461 К, рама VG5SB051005007653, двигател В108Е110804, дата на първоначална регистрация 14.08.2001 г., отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 18.07.2007 г.;

31. Сумата от 1 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "БМВ" модел "525 Д" с per. № В 1441 КК, рама WBANC51020CN23489, двигател 24675777256D2, дата на първоначална регистрация 04.04.2005 г., отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2006 г.;

32. Сумата от 5 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Порше" модел "Кайен" с per. № В 4644 КМ, рама WP1ZZZ9PZ6LА03 638, двигател BDF61608426, дата на първоначална регистрация 03.01.2006 г., отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 29.03.2007 г.;

33. Сумата от 5 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Мерцедес" модел "Г 400 ЦДИ" с per. № В 3134 КН, рама WDB4633331X124829, двигател 62896240004692, дата на първоначална регистрация 09.08.2001 г., отчужден е съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 01.07.2008 г.;

34. Сумата от 40 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "БМВ" модел "645 ЦИ" с per. № В 6161 КН, рама WBAEH71010B290109, двигател 62В44А50163094, дата на първоначална регистрация 15.09.2003 г., отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 06.06.2007 г.;

35. Сумата от 1 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Крайслер" модел "Кросфайър" с per. № В 2529 КМ, рама № 1C3ANE9LX5X027631, двигател 11294731795898, дата на първоначална регистрация 31.08.2004 г., отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 24.10.2006 г. КУИППД .

Претендира се на основание чл.7, т.1 от ЗОПДИППД /отм./ да бъде обявена за недействителнаа по отношение на държавата на сделката, с която: Х.В.Д. е дарил собствен недвижим имот на ответниците К.Г.Б. и Д.К.Т., както и договора, с който последните са отчуждили дареният им от Х.Д. недвижим имот, и същия да се отнеме в полза на държавата, по нотариален акт № 198, том П, per. № 3303, дело № 266/2006 г. от 13.10.2006 г. и  по нотариален акт № 11, том I, per. № 403, дело № 9/2009 г. от 12.02.2009 г., с обект - нива № 019070 /нула деветнадесет нула седемдесет/, находяща се в землището на с.Равна гора, община Аврен, област Варна, с площ от 6.960 дка. /шест декара и деветстотин и шестдесет кв.м./, пета категория, находяща се в местността "Тютюнлъка" при граници: имоти №№ 019063, 019068, 019002, 019018 и 019010 с пазарна стойност на имота към м. ноември 2008 г. е 2 230 лв.

В условията на евентуалност се претендира съдът да уважи иска предявен срещу К.Г.Б. и Д.К.Т. с цена, изчислена въз основа на стойността, обективирана в Нотариалния акт за покупко-продажба № 11, том I, per. № 403, дело № 9/2009 г. от 12.02.2009 г., като се отнеме в полза на държавата от същите лица сумата от 5 000 лв. от продажбата на НИВА № 019070 /нула деветнадесет нула седемдесет/, находяща се в землището на с.Равна гора, община Аврен, област Варна, с площ от 6.960 дка /шест декара и деветстотин и шестдесет кв.м./, пета категория, находяща се в местността "Тютюнлъка" при граници: имоти №№ 019063, 019068, 019002, 019018 и 019010.

Претендира се на основание чл.7, т.1 от ЗОПДИППД да бъде обявена за недействителност по отношение на държавата на сделката, с която Х.Д. е дарил собственият си недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 07598.65.53  в местност "Ишима /Краня/" с площ от 1 980.00 кв.м., трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, стар идентификатор: 065053, при граници поземлени имоти с номера: 07598.65.55, 07598.65.54, 07598.65.52, 07598.65.50 и 07598.65.92, находящ се в землището на гр.Бяла, община Бяла, област Варна, по Нотариален акт № 13, том I, per. № 6417, дело № 580/2006 г. от 22.11.2006 г., на ЕТ "Соло Комерс В.Д.", като се присъди в полза на държавата сумата от 183 945,81 лв. /равностойност на 94 050 евро/ получена по последващата продажба на описания по горе недвижим имот извършена с Нотариален акт № 130, том VI, per. № 11525, дело № 973/2006 г. от 21.12.2006 г. от ЕТ „Соло Комерс В.Д.".

Ответникът Х.В.Д., лично и в качеството му на ЕТ "Арес Х.Д. е депозирал писмен отговор, с който оспорва исковете като изцяло неоснователни. Твърди се, че нe са налице обстоятелства по чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД, въз основа на които да може да се направи в конкретния случай основателно предположение, че имуществото, предмет на исковете са придобити от престъпна дейност, тъй като установената по делото престъпна дейност е осъществена в периода между 01.09.2008 г. и 12.09.2008, а цялото имущество, предмет на исковете, е придобито, съответно, частично отчуждавано преди този период. На следващо място се твърди, че за цялото придобито имущество в проверявания период са налице доходи и средства със законен източник. Твърди се, че  предмет на исковете за отнемане принципно е и това имущество, придобито от него със средства със законен източник в размер /според ищеца/ на 10 895.84 МРЗ, а това нито е позволено, нито е целта на Закона, тъй като означава по същество да се приеме, че на отнемане по Закона подлежи цялото имущество на ответника в произволно определен от ищеца, без връзка с конкретната престъпна дейност, проверяван период. Твърди се, че исковете противоречат на чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона, който повелява органите по чл. 12, ал. 10 да проверяват трансформацията на имущество именно за да се избегне подобен недопустим резултат. Относно исковете по чл. 7, ал.1 от Закона се твърди, че те също са неоснователни, тъй като имотите не са придобити със средства от престъпна дейност по същите съображения.

По отношение на сделки, сключени от трети лица, се твърди, че последващите сделки могат да бъдат обявени за относително недействителни само по общия текст на ЗЗД. Във връзка с това, в исковата молба не са изложени обстоятелства по чл. 135 ЗЗД по иска за обявяване на относителната недействителност на последващата сделка и поради това искането е неснователно.

По отношение на иска за присъждане на сума в размер на 183 945.81 лв., получена от ЕТ „Соло комерс В.Д." по сделка с трето лице -„Керамика Уно" ЕООД, в случай, че искът е предявен срещу ответника, се възразява, че той би бил неоснователен, тъй като, ако имотът не може да бъде върнат реално, в закона не се намира основание да се търси неговата парична равностойност. Поддържа се, че това може да става само при условията на чл. 4, ал. 2 от Закона, но не и при условията на чл. 7, ал. 1. При безвъзмездно отчуждаване не се реализира облага - липсва насрещна престация, а основание парични суми да се търсят от третото лице, за това, че то е отчуждило получения безвъзмездно имот, няма основание да се търси.

По отношение на презумпционните предпоставки в съдебната фаза на процеса, се твърди, че Комисията следва да установи конкретно извършено престъпление по чл. 3 от Закона от страна на ответника /или в някои случаи по чл. 3, ал. 2 конкретни престъпни обстоятелства срещу ответника или негови наследници и други ответници/, както и придобитите имущества и да представи доказателства, от които произтича извод, че за придобиването на тези имущества не е установен законен източник. Предмет на презумпцията е именно връзката между конкретната престъпна дейност и придобитото имущество. Твърди се, че основателността на предположението е принципно изключена, ако придобиването на имуществото е осъществено в период, който е предходен и отдалечен по време от доказаната с осъдителната присъда престъпна дейност на лицето по чл. 4, ал. 1 от Закона. Оспорва се размера на законните доходи и източници на доходи по мотивираното искане. Изложени са подробни твърдения за законни доходи, които покриват придобивната стойност на сделките. Оспорва се като неоснователно твърдението на Комисията, че е Х. Д. е изразходвал средства за придобиване на вещите - недвижими имоти и движими вещи, в размера, който се претендира съгласно обстоятелствената част на исковата молба. Излага се, че подменяне на действително договорената и платена цена по договорите за придобиване на имуществото с изготвени пазарни оценки и обосноваване чрез това на твърдението за липса на данни за законен източник на средства е недопустимо, тъй като не може да се намери законово основание за това нито в ДР на Закона, §1, т. 2, определяща като значителна стойност над 60 000 лева, нито в друг закон. Въз основа на изложеното се оспорва твърдението по искова молба, че за придобиване на имуществата са вложени средства в общ размер на 15767.37 МРЗ. Действително вложените средства са в размер на номиналната стойност, посочена в съответните договори.

Ответникът ЕТ „Соло комерс В.Д.", per. по ф.д. 2998/1995 в депозирания писмен отговор излага, че искът за обявяване за недействителна по отношение на държавата на основание чл. 7, т. 1 от ЗОПДИПДД на сделката - договор за дарение по нот. акт № 13, том I, per. № 6417 от 22. 11. 2006 г., с която Х.Д. е дарил на ЕТ „Соло комерс В.Д.",  представляван от В. Х. Д., поземлен имот, находящ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Варна, идентификационен № 07598.65.53 по кад. карта, целият с площ 1980 кв. метра, е недопустим, а ако бъде възприет като допустим, то е неоснователен, тъй като не са налице в действителност обстоятелства по чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД, въз основа на които да може да се направи в конкретния случай основателно предположение, че имотът, предмет на сделката, е придобит от престъпна дейност, поради което имотът, предмет на договора за дарение не е придобит от престъпна дейност, което е въведено от чл. 7 от ЗОПДИППД като задължително условие за да бъде сделката обявена за относително недействителна спрямо държавата. Излагат се сходни възражения по отношение на презумпционна предпоставка „основанията по чл. 3" във фазата на съдебното спорно производство, извън случаите по чл. 3, ал. 2 от Закона. Оспорва се твърдението на Комисията, че предметът на процесната сделка е придобит от престъпната дейност по влязлото в сила съдебно споразумение, тъй като няма данни към 30.10.2006 г. ответникът Х.Д., праводател по сделката, де е осъществил състав на някое от престъпленията по чл. 3 от закона. Поради това се оспорва искът като недопустим, евентуално - неоснователен.

Ответниците от К.Г.Б., Д.К.Т. и В.В.В. в дадения от съда срок за представили писмен отговор, с който са оспорили предявения срещу тях иск, квалифициран по отношение на първите двама като такъв с правно основание чл.7 т.1 от ЗОПДИИППД, за обявяване за недействителна по отношение на Държавата на безвъзмездна сделка, с недвижим имот, за който се твърди, че е придобит от дарителя по същата като имущество, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от осъществявана от него престъпна дейност. Възразяват, че преобретателите вече не са собственици на придобитият от тях имот и обявяването на тази сделка за недействителна няма да доведе до промяна в правната сфера на нито една от страните по нея, защото те вече нямат отношение към вещта, предмет на тази сделка. Излагат, че сделката е извършена на 13.10.2006 г., а престъпната дейност по отношение на която има влязла в сила присъда е за периода 2008г. Конкретно за периода 2006г. не може да се направи извод, че имуществото, което е придобил, е придобито в резултат на престъпна дейност. Изобщо ответениците се противопоставят на това, Комисията произволно да определя параметрите на «проверявания период», без надлежно определени от друг държавен орган рамки. Не се твърди в мотивираното искане, че сделките по придобиване на имотите и превозните средства от страна на техния дарител са извършвани по симулативни цени, като при въвеждане на подобно твърдение - което следва да стане чрез предявяване на искове - като страни в настоящото производство следва да бъдат привлечени и насрещните страни по сделките, евентуално длъжностните лица, удостоверили прехвърляне на МПС на значителна стойност по символични цени,/ чрез което се избягва плащането на данъчни задължения, което е престъпление/. При липса на наказателно производство няма законово основание да се твърди, че нотариалните актове и договорите за продажба на МПС са документи с невярно съдържание и при липса на наведени подобни твърдения , поради което и в гражданското производство да не бъде зачетена формалната доказателствена сила на тези документи. С оглед изложеното считат, че поисканата експертиза за установяване на приходите и разходите на праводателя им следва да бъде допусната, но при липса на други доказателства цената на придобиване и разпореждане с недвижимите имоти и моторните превозни средства следва да бъде възприета като тази, която е посочена в съответните писмени документи. Не следва да се възприема подходът на «справедлива пазарна цена» за недвижимите имоти, тъй като цената е онази, която във всеки един момент може да бъде получена при реална продажба на пазара, който е динамичен, обусловен и от субективни фактори - включително и от познанията и опита на всяка от страните по всяка отделна сделка, което води до продажби по цени, различни от тези, които най-добрите специалисти - вещи лица - считат за «справедлива» пазарна цена. Твърди се, че не са налице и останалите специални предпоставки за уважаване на исковете, като знание за придобиване на вещите от престъпна дейност, тъй като се касае за възмездна сделка между преобретателите и трето добросъвестно лице, която е извършена преди налагане на възбраната и преди депозирането на исковата молба в съда, поради което тази сделка е противопоставима на всеки, защото предходната такава не е «нищожна» по смисъла на закона, а само относително недействителна по отношение на държавата. Твърди, се че ответника В.В. е придобила имуществото по възмезден начин и то преди вписване на обезпечителната мярка и исковата молба, при това не от лице по чл.3 и 4 от Закона, а от преобретателите от такова лице, същата е станала собственик на закупения имот, поради тази причина искът за обявяване на втората сделка за недействителна по отношение на държавата е неоснователен, тъй като нито една от страните по тази сделка не е лице по чл.3 и 4 от закона. предвид гореизложеното искането за отнемане в полза на държавата на този имот ПИ№19070 в землището на с.Равна гора е неоснователно и искът в това отношение следва да бъде отхвърлен, защото собственикът на този имот не е лице в кръга на лицата по чл.4 - 10 от Закона.

По повод предявената в условията на евентуалност претенция за сумата от 5000 лева спрямо първите двама ответници се оспорва исковата претенция като такава с неясен петитум. не е ясно дали сумата се претендира солидарно от двамата - макар че с оглед начина на формулиране на претенцията следва да е така, но солидарността може да произтича само от закон /кой / или от волята на страните по договор / каквато не се твърди да има. Продавачите по сделката от 12.02.2009 година не са лица по чл.4 ал.1 от Закона, поради което полученото от тях по възмездена сделка не може да е предмет на отнемане.

КОНТРОЛИРАЩАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА, пред ОС е изразила становище за основателност на исковете.

ВАпС, като взе предвид становищата на страните, приложимия закон и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

С въззивната жалба производството е постановено във висящност по отношение на всички искови претенции.

Производството пред Комисията е образувано с Решение № 240/12.11.2008 г. на КУИППД, въз основа на постъпило на основание чл.22, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./  в ТД на КУИППД - Варна уведомление от Областна дирекция на МВР - Варна изх. № 33759/17.09.2008 г. за образувано досъдебно производство № 333/2008 г. /преобразувано в № 130/2008 г./ срещу лицето Х.В.Д., за извършени от него престъпления по чл.321, ал.З вр. т.1 вр. т.2 вр. ал.2 и по чл.213а, ал.2, т.4 и 5 вр. ал.1 от НК.

Видно е и от представените по делото писмени доказателства, че наказателното преследване е приключило с протоколно определение № 28 от 11.06.2009 г. по НОХД № 777/2009 г. по описа на Окръжен съд - Варна /съдебно споразумение/, влязло в сила на 11.06.2009 г., с което Х.Д. е признат за виновен в това, че: за периода от началото на месец септември 2008 год. до 12.09.2008 г. в гр.Варна, участвал във въоръжена организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл.253, чл.155 и чл.159а от НК - престъпление по чл.321, ал.З, т.2 вр. ал.2 от НК; на 07.09.2008 г. в гр.Варна, в съучастие като извършител с В.Х.Д. - подбудител, с цел да принуди Н. Т.И. да поеме имуществено задължение в размер на 2000 евро месечно, като го заплашил с насилие, деянието е извършено от лице по чл.142, ал.2, т.8 от НК, действащо в изпълнение на решение на организирана престъпна група - престъпление по чл.213а, ал.2, т.5 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК.

Извършена е проверка по реда на ЗОПДИППД /отм./ през периода 2000 год. - 2009 год., като Комисията е установила, че Х.В.Д. е придобил недвижимо имущество по възмезден начин, което е негова собственост към настоящия момент, като за придобиването на същото не са установени законни доходи. Видно от представените по делото писмени доказателства, това имущество е следното:

По Нотариален акт № 59, том III, per. № 4133, дело № 338/2004 г. от 26.07.2004 г. следните недвижими имоти: АПАРТАМЕНТ № 3, находящ се гр.Варна, ул."Цар Самуил" № 24, ет.2,  заедно с принадлежащото му избено помещение № 3 с площ от 8.93 кв.м., както и 19.9495% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което сградата е изградена, цялото с пространство от 2 671 кв.м., съставляващо ПИ № 1631 по плана на осми подрайон на гр.Варна, за сумата от 10 000 лв., равняващи се на 83.33 минимални работни заплати и ГАРАЖ № 1. находящ се на партерния етаж на сградата в гр.Варна, ул."Цар Самуил" № 24, с площ от 20.90 кв.м., заедно с 2.5902% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе дворно място, за сумата от 3 000 лв. или 25 минимални работни заплати, обща стойност на придобиване - 13 000 лв. или 108,33 /минимални работни заплати/ МРЗ, като пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 159 080 лв. или 1 325.67 МРЗ; По Нотариален акт № 149, том II, per. № 3452, дело № 337/2005 г. от 26.10.2005 г.: 1/НИВА, в местност "Аян Плай" площ от 8.740 дка шеста категория, съставляваща парцел № 146 от масив 114 при граници: имоти № 114042, № 114137, № 114056, № 114145 и № 000948 и 2/НИВА, в местност "Аян Орман" с площ от 16.131 дка четвърта категория, съставляваща парцел № 32 от масив 108 при граници: имоти № 108031, № 000955, № 1080330, № 108004 и № 108005, общо за сумата от 1 860 лв. или 12.40 минимални работни заплати; Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 389 150 лв. или 2 594.33 минимални работни заплати; със Заповед за придобиване на собственост 207-А от 17.05.2007 г., № 206 от 17.05.2007 г. и № 207 от 17.05.2007 г. на Кмета на Община Бяла на основание чл.16, ал.4 и ал.5 от ЗУТ Х.В.Д. е придобил право на собственост върху следните недвижими имоти: А/.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: № 07598.412.12, с площ от 7 638 кв.м., при граници: североизток - 07598.412.1, изток - 07598.412.11, югозапад - 07598.414.16, запад - 07598.413.19, идентичен с УПИ XII-114146, кв.412 по регулационния план на зона за вилен и курортен отдих "Алефка" и "Аян плай", гр.Бяла, област Варна, одобрен с Решение № 42-641/30.06.2006 г. на Общински съвет гр.Бяла; Пазарната стойност на имота към м. ноември 2008 г. е 448 160 лв.; Б/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: № 07598.401.23, с площ от 7 012 кв.м., при граници: север - 07598.401.34, изток - 07598.401.6, юг - 07598.401.17, запад -07598.401.22, идентичен с УПИ ХХИ-108081, кв.401 по регулационния план на зона за вилен и курортен отдих "Алефка" и "Аян плай", гр.Бяла, област Варна, одобрен с решение № 42-641/30.06.2006 г. на Общински съвет гр.Бяла; Пазарната стойност на имота към м. ноември 2008 г. е 411 430 лв.; В/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: № 07598.401.22, с площ от 7 012 кв.м., при граници: север - 07598.401.31, изток - 07598.401.23, юг - 07598.401.17 и 07598.401.18, запад - 07598.401.4, идентичен с УПИ XXI-80, кв.401 по регулационния план на зона за вилен и курортен отдих "Алефка" и "Аян плай", гр.Бяла, област Варна, одобрен с решение № 42-641/30.06.2006 г. на Общински съвет гр.Бяла.; Пазарната стойност на имота към м.ноември 2008 г. е 411 430 лв.; По нотариален акт № 125, том I, per. № 1373, дело № 98/2006 г. от 31.03.2006 г. е придобит недвижим имот в землището на с. Бенковски, община Аврен, област Варна, а именно: НИВА с площ от 1.449 дка, съставляваща имот № 048014, седма категория, находяща се в м-ст "Камбур Тарла" при граници: имоти №№ 000537, 048015, 000340. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 170 лв. или 1.06 минимални работни заплати; С Нотариален акт № 20, том 3, per. № 3983, дело № 339/2006 г. от 10.08.2006 г. са придобити недвижими имоти, в землището на с. Равна гора, община Аврен, област Варна: 1/НИВА № 011025 /нула единадесет нула двадесет и пет/ с площ от 0.374 дка /триста седемдесет и четири кв.м./ - трета категория, находяща се в местността "Зад село" при граници: имоти №№ 011172, 011058, 011057, 011026 и 011024 и 2/НИВА № 011105 /нула единадесет сто и пет/ с площ от 0.997 дка /деветстотин деветдесет и седем кв.м./ - трета категория, находяща се в местността "Зад село" при граници: имоти №№ 011120, 011162, 011104, 011164 и 011111 и още пет недвижими имота, общо за сумата от 3 680 лв. или 23.00 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 170 лв. или 1.06 минимални работни заплати; По нотариален акт № 41, том 3, per. № 4139, дело № 357/2006 г. от 16.08.2006 г. е придобит недвижим имот в землището на с. Равна гора, община Аврен, област Варна: НИВА № 011104 с площ от 1.032 дка, трета категория, находящ се в местността "Зад село" при граници: имоти №№ 011006, 011164, 011105, 011162, 011163, 011103 и 011180, пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 120 лв. или 0.75 минимални работни заплати; по нотариален акт № 67, том III, per. № 4473, дело № 379/2006 г. от 31.08.2006 г. е придобит недвижим имот, придобит по наследство и делба, находящ се в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, а именно: ЛОЗЕ в местност "Кривите ниви" с площ от 3.000 дка, шеста категория, съставляваща имот № 055055 при граници: имот № 055017, имот № 055053, имот № 055013, имот № 055054 и имот № 000179, за сумата от 200 лв. или 1.25 минимални работни заплати, пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 360 лв. или 2.25 минимални работни заплати. По нотариален акт № 66, том III, per. № 4472, дело № 378/2006 г. от 31.08.2006 г. е придобит недвижим имот, в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, а именно: НИВА в местност "Сладката чешма" с площ от 1.170 дка, шеста категория, съставляваща имот № 187004 при граници: имот № 087005, имот № 000188 и имот № 187002, за сумата от 100 лв. или 0.62 минимални работни заплати, пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 140 лв. или 0.87 минимални работни заплати. По нотариален акт № 68, том III, per. № 4474, дело № 380/2006 г. от 31.08.2006 г. са придобити недвижими имоти, в землището на с.Здравец, община Аврен, област Варна, а именно: 1/НИВА в местност "Н. чешма" с площ от 3.733 дка, шеста категория, съставляваща имот № 014032 при граници: имот № 014033, имот № 014021, имот № 014031 и имот № 014041; 2/ЛОЗЕ в местност "Кривите ниви" с площ от 3.000 дка, шеста категория, съставляваща имот № 055054 при граници: имот № 055055, имот № 055013, имот № 055015 и имот № 000179 и З/НИВА в местност "Водаджия" с площ от 7.001 дка, шеста категория, съставляваща имот № 050030 при граници: имот № 050026, имот № 050029, имот № 050070, имот № 050031 и имот № 000176, общо за сумата от 1 000 лв. или 6.25 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 1 650 лв. или 10.31 минимални работни заплати. По  нотариален акт № 92, том 3, per. № 4646, дело № 395/2006 г. от 07.09.2006 г. недвижим имот, в землището на с.Здравец, община Аврен, област Варна, а именно: ЛОЗЕ в местност "Сладката чешма" с площ от 2.305 дка, шеста категория, съставляваща имот № 187002 при граници: имот № 187004, имот № 000188, имот № 187001, имот № 000184, имот № 187003 и имот № 187005, за сумата от 200 лв. или 1.25 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 280 лв. или 1.75 минимални работни заплати. По Нотариален акт № 103, том V, per. № 7260, дело № 730/2006 г. от 27.12.2006 г. Х.Д. е придобил недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 133, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, ж.к."Вл. Варненчик" бл.402, вх.7, ет.2, състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалет, коридор и два балкона с площ от 59.54 кв.м. при граници: тревна площ, ап.№ 134, стълбище, паркинг и ап. от вх.8, заедно с принадлежащата му изба с площ от 2.13 кв.м. при граници: изба на ап.134, коридор и коридор, както и 2.0871% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, попадащо в IV-ти микрорайон на ж.к."Вл. Варненчик", за сумата от 11 334,60 лв. или 70.84 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 49 250 лв. или 307.81 минимални работни заплати. По нотариален акт № 107, том I, per. № 1379, дело № 84/2007 г. от 13.03.2007 г. е придобит недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр.Варна, м-ст "Кабакум" с площ от 1 000 кв.м., съставляващ ПИ 3816, идентичен с ПИ 3814 по плана на КК"Чайка", гр.Варна, при граници: изток - крайбрежна алея, запад - скат, север -територия на р-нт "Лазурен бряг", юг - празно място, ведно с построения в описания имот търговски обект - заведение за хранене с РЗП от 240 кв.м., за сумата от 30 000 лв. или 166.67 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 525 730 лв. или 2 920.72 минимални работни заплати. По нотариален акт № 93, том IV, per. № 11112, дело № 758/2007 г. от 06.12.2007 г. и нотариален акт № 8, том I, per. № 479, дело № 9/2008 г. от 21.01.2008 г.  е придобит АПАРТАМЕНТ № 42 с площ от 109.64 кв.м., състоящ се от: две стаи, хол, столова и сервизни помещения, при съседи: ап., двор, ап. и двор, заедно с принадлежащата му изба № 33 с площ 5 кв.м. при граници и съседи: коридор, изба, изба и коридор, както и 1.9287% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, попадащ в 20 подрайон на града, за сумата от 71 401,60 лв., посочена като цена на сделката, или 396.67 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 120 080 лв. или 667.11 минимални работни заплати.

Твърди се, че в проверявания период, Х.Д. е придобил следното недвижимо имущество по възмезден начин за придобиването, за което не са установени законни доходи, което е отчуждено чрез продажба:

А. С Нотариален акт № 32, том II, per. № 6304, дело № 260/2000 г. от 11.08.2000 г. е закупил недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул."Г. Живков" № 13, на втори етаж, представляващ АПАРТАМЕНТ № 2 със застроена площ 72.90 кв.м., състоящ се от: антре, кухня, три стаи, баня-тоалет; при граници: ап.№ 1, стълбище и двор; както и 5.007% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, попадащо в кв.394 по плана на 10 подрайон на гр.Варна, за сумата от 29 000 лв. или 386.67 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 42 590 лв. или 567.87 минимални работни заплати. По нотариален акт № 102, том III, per. № 12062, дело № 493/2004 г. от 27.10.2004 г. Х.Д. е продал имота на "Лотос Компютри" ЕООД за сумата от 46 323,40 лв. или 386.03 минимални работни заплати.

Б. По нотариален акт № 36, том II, per. № 4163, дело № 223/2003 г. от 25.06.2003 г. Х.Д. е закупил недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ - МЕЗОНЕТ № 9 на пети и шести етажи /а по удостоверение за данъчна оценка жилище на шести етаж и маза/ в жилищната сграда в гр.Варна, ул."Сава Радулов" № 2, с площ 122.00 кв.м., състоящ се от: на петия етаж - дневна-кухня, спалня, килер, баня-тоалет, коридор и два балкона, вътрешно стълбище през дневната за втория етаж и на шестия етаж -спалня с открита тераса и баня-тоалет, при граници: ул."Сава Радулов", стълбище, ап. № 10, калкан и вътрешен двор; ведно с принадлежащата му изба № 10 с площ 4.00 кв.м., при граници: избен коридор, стълбище, изба № 9 и паркинг място № 2; както и 9.6234% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място върху което е построена сградата, съставляващо УПИ VIII-11 в кв.21 по плана на 18 подрайон на гр.Варна с площ от 215.00 кв.м., при граници: УПИ VI-12,13 и VIII-10, ул."Сава Радулов" и ул."Васил Друмев", за сумата от 79 587,20 лв. или 723.52 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 60 650 лв. или 551.36 минимални работни заплати.

По нотариален акт № 35, том IV, per. № 5349, дело № 572/2004 г. от 30.08.2004 г. Х.Д. е продал имота на физически лица за сумата от 86 647 лв. или 722.06 минимални работни заплати.

В. С Нотариален акт№ 124, том II, per. № 3192, дело № 313/2005 г. от 07.10.2005 г. Х.Д. е закупил недвижими имоти, в землището на с.Бенковски, община Аврен, област Варна, а именно:

1/ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, с площ от 11 114 кв.м., от които 125 кв.м. шеста категория и 10 989 кв.м. пета категория в м-ст "Сютля Баши", съставляваща имот № 025009 при граници: имоти №№ 025008, 025004, 025005, 025011, 025010 и път на к-во Бенковски № 000028;

2/НИВА, с площ от 11 875 кв.м., от които 32 кв.м. шеста категория и 11 843 кв.м. седма категория в м-ст "Хасарджик", съставляваща имот № 058020 при граници: имоти №№ 058018, 058019, 000551, 058021 и 058017;

З/ЛОЗЕ, с площ от 4 750 кв.м. четвърта категория в м-ст "Ючуклер", съставляваща имот № 070019 при граници: имоти №№ 070020, 000246, 000216 и 000248;

4/ОВОШНА ГРАДИНА с площ от 6 650 кв.м. седма категория в м-ст "Юрта", съставляваща имот № 075015 при граници: имоти №№ 075016, 075014, 075013, 075013 и 000205;

5/НИВА. с площ от 2 845 кв.м. шеста категория в м-ст "Ени чешма", съставляваща имот № 081006 при граници: имоти №№ 081007, 081002, 081003, 081005 и 000161 и

6/НИВА, с площ от 3 802 кв.м. седма категория в м-ст "Еник Борун", съставляваща имот № 086002 при граници: имоти №№ 086003, 000521 и 000130, общо за сумата от 3 000 лв. или 20.00 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 4 920 лв. или 32.80 минимални работни заплати.

С Нотариален акт № 128, том III, per. № 5073, дело № 425/2006 г. от 25.09.2006 г. Х.Д. е продаа имота, описан в 1/ на "Матико - 2000" ООД за сумата от 1 500 лв. или 9.37 минимални работни заплати.

С Нотариален акт № 104, том V, per. № 7261, дело № 731/2006 г. от 27.12.2006 г. Х.Д. е продал имотите, описани в 2, 3, 4, 5 и 6 на "Д. Комерс" ООД, общо за сумата от 2 000 лв. или 12.50 минимални работни заплати.

Г. С Нотариален акт № 125, том I, per. № 1373, дело № 98/2006 г. от 31.03.2006 г. Х.Д. е закупил недвижими имоти, в землището на с.Бенковски, община Аврен, област Варна, а именно:

1/ЛОЗЕ с площ от 3.083 дка, съставляващо имот № 010049 шеста категория, находящо се в м-ст "Апода" при граници: имоти №№ 010050, 000116, 000125, 088007;

2/ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ от 19.000 дка, съставляваща имот № 085001 седма категория, находяща се в м-ст "Еник Борун" при граници: имоти №№ 000136, 085002, 000152 и

З/ИЗОСТАВЕНИ ТР.НАСАЖДЕНИЯ с площ от 6.014 дка, съставляващи имот № 026004, пета категория, находяща се в м-ст "Сютлю Баши" при граници: имоти №№ 026003, 000028, 026007, 026006 и 026005. Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 3 460 лв. или 21.62 минимални работни заплати.

С Нотариален акт № 175, том II, per. № 3439, дело № 306/2006 г. от 07.07.2006 г. Х.Д. е продал имота, описан в 3/ на "Матико - 2000" ООД за сумата от 15 000 EUR - левова равностойност по фиксинг на БНБ за 07.07.2006 г. - 29 337,45 лв. или 183.36 минимални работни заплати.

По Нотариален акт № 177, том IV, per. № 6697, дело № 617/2006 г. от 06.12.2006 г. Х.Д. е продал имотите, описани в 1 и 2 на "Матико - 2000" ООД общо за сумата от 1 500 лв. или 9.37 минимални работни заплати.

Д. С Нотариален акт № 97, том II, per. № 5217, дело № 282/2006 г. от 10.07.2006 г. Х.Д. е закупиб недвижим имот, находящ се в гр.Бяла, община Бяла област Варна, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII-1680 в кв.68 по плана на гр. Бяла, утвърден със заповед № 80/15.06.1993 г., с площ от 1 094 кв.м., образуван от имот пл.№ 1679 с включени 689.00 кв.м. и от имот пл.№ 1680 с включени 405.00 кв.м., при граници: улица, УПИ ХШ-1679, УПИ XI-1252 и УПИ ГХ-1285, за сумата от 18 011 лв. или 112.57 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 21 400 лв. или 133.75 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 129, том IV, per. № 6413, дело № 578/2006 г. от 22.11.2006 г. Х.Д. е продал имота на "Матико - 2000" ООД за сумата от 18 011 лв. или 112.57 минимални работни заплати.

Е. С Нотариален акт № 20, том 3, per. № 3983, дело № 339/2006 г. от 10.08.2006 г. Х.Д. е закупил недвижими имоти в землището на с.Равна гора, община Аврен, област Варна:

1/НИВА № 022057 с площ от 26.864 дка, шеста категория, находяща се в местността "Отсреща", при граници: имоти №№ 022056, 000015, 022058 и 022067;

2/НИВА № 027018 с площ от 12.994 дка, пета категория, находяща се в местността "Гюрлонджик" при граници: имоти №№ 027019, 000086, 000174 и 000169;

З/НИВА № 030037 с площ от 5.701 дка, четвърта категория, находяща се в местността "Големи ниви" при граници: имоти №№ 030036, 030035, 030015, 030019, 030025 и 030024 и

4/ОВОШНА ГРАДИНА № 023150 с площ от 15.100 дка, четвърта категория, находящ се в местността "Сачан тарла" при граници: имоти №№ 0231541, 023152, 023131, 023075 и 023132.

Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 7 270 лв. или 45.44 минимални работни заплати.

С Нотариален акт № 26, том V, per. № 7062, дело № 662/2006 г. от 18.12.2006 г. Х.Д. е продал имотите на "Д. Комерс" ООД, общо за сумата от 5 000 лв. или 31.25 минимални работни заплати.

Ж. С Нотариален акт № 41, том 3, per. № 4139, дело № 357/2006 г. от 16.08.2006 г. Х.Д. е закупил недвижим имот в землището на с.Равна гора, община Аврен, област Варна:

НИВА № 018010 с площ от 10.839 дка, пета категория, находящ се в местността "Лахналия" при граници: имоти №№ 018009, 018005, 018006 и 000023. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 1 200 лв. или 7.50 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 26, том V, per. № 7062, дело № 662/2006 г. от 18.12.2006 г. Х.Д. е продал имота на "Д. Комерс" ООД.

З. С Нотариален акт № 3, том I, per. № 147, дело № 2/2007 г. от 11.01.2007год. Х.Д. е закупил недвижим имот, представляващ самостоятелен обект от жилищна сграда с административен адрес гр.Варна, ул."Поп Харитон" № 53, а именно: АПАРТАМЕНТ № 9 на петия етаж, със застроена площ 65.00 кв.м., състоящ се от: антре, кухня-трапезария, дневна, спалня, баня-тоалет, тераса и балкон, при граници: североизток - ул.”Поп Харитон”, северозапад - УПИ VI-15, югоизток - ап.№ 8, стълбище и дворно място, югозапад - двор, отдолу - ап.№ 7, ведно с принадлежащото му избено помещение № 6 с полезна площ от 4.72 кв.м. при граници: североизток - дворно място, северозапад - УПИ VI-15, югоизток -стълбище, югозапад - изба № 7 и коридор, отгоре - ателие, заедно с 7.4142% ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 9.68 кв.м., както и 7.4142% ид.ч. от правото на строеж отстъпено върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УПИ VII-14 в кв. 303 по плана на 9 подрайон на гр.Варна, идентичен с ПИ 14 по предходен документ за собственост, с площ на УПИ 305.00 кв.м., при граници: ул.Поп Харитон, УПИ VI-15, УПИ VIII-13, УПИ IX-12 и УПИ XII-9, за сумата от 53 337,30 лв. или 296.32 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 57 460 лв. или 319.22 минимални работни заплати.

С Нотариален акт № 194, том I, per. № 2205, дело № 175/2007 г. от 18.04.2007 г. Х.Д. е продал имота на друго лице за сумата от 40 000 евро - левова равностойност по фиксинг на БНБ за 18.04.2007  год. за сумата от 78 233,20 лв. или 434.63 минимални работни заплати.

Твърди се, че в проверявания период от 2000 год. до 2009 год. Х.Д. е придобил по възмезден начин имущество, придобиването, на което не са установени законни доходи, което е отчуждил чрез дарение както следва:

А. С Нотариален акт № 20, том 3, per. № 3983, дело № 339/2006 г. от 10.08.2006 г. Х.Д. е закупил недвижим имот в землището на с.Равна гора, община Аврен, област Варна:

НИВА № 019070 с площ от 6.960 дка., пета категория, находяща се в местността "Тютюнлъка" при граници: имоти №№ 019063, 019068, 019002, 019018 и 019010. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 840 лв. или 5.25 минимални работни заплати.

По нотариален акт № 198, том II, per. № 3303, дело № 266/2006 г. от 13.10.2006 г. Х.Д. е дарил имота на К.Г.Б. и Д.К.Т.. Те от своя страна по нотариален акт № 11, том I, per. № 403, дело № 9/2009 г. от 12.02.2009 г. са продали имота на В.В.В., за сумата от 5 000 лв. или 20.83 МРЗ.

Б. С Нотариален акт № 154, том III, per. № 8610, дело № 527/2006 г. от 30.10.2006 г. Х.Д. е закупил недвижим имот, находящ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Варна, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.65.53 по кадастрална карта, одобрена със заповед РД-18-47/18.08.2006 г. на Изп.директор на АК, изменена със заповед КД-14-03-603/27.10.2006 г. на Началник СК - Варна, местност "Ишима /Краня/" с площ от 1 980.00 кв.м., трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, стар идентификатор: 065053, при граници поземлени имоти с номера: 07598.65.55, 07598.65.54, 07598.65.52, 07598.65.50 и 07598.65.92, за сумата от 40 000 лв. или 250 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 46 470 лв. или 290.44 минимални работни заплати.

С Нотариален акт № 13, том I, per. № 6417, дело № 580/2006 г. от 22.11.2006 г. Х.Д. е дарил имота на ответника В.Д. в качеството му на ЕТ "Соло Комерс В.Д.".

С Нотариален акт № 130, том VI, per. № 11525, дело № 973/2006 г. от 21.12.2006 г. ЕТ „Соло Комерс В.Д." е продал имота на "Керамика Уно" ЕООД, за сумата от 94 050 евро. Твърди се, че със Заповед № 542/13.09.2007 г. на Кмета на Община Бяла на основание чл.16, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, „Керамика Уно" ЕООД, като собственик на поземлен имот с идентификатор № 282, образуван от имоти № 269 и № 272 от масив 65, местност „Ишима/Краня", в землището на гр.Бяла, Област Варна с площ от 15 393 кв.м., съгласно /видно от заповедта/ нотариален акт № 51, том V, per. № 9779, н.дело № 736/2006 г., нотариален акт № 50, том V, per. № 9778, н.дело № 735/2006 г., нотариален акт № 73, том V, per. № 9876, н.дело № 752/2006 г., нотариален акт № 52, том V, per. № 9780, н.дело № 737/2006 г., нотариален акт № 129, том VI, per. № 11523, н.дело № 972/2006 г., нотариален акт № 4, том I, per. № 286, н.дело № 3/2006 г., нотариален акт № 130, том VI, per. № 11525, н.дело № 973/2006 г., е придобило собственост върху поземлен имот с нов идентификатор № 07598.834.1 с площ от 14 781 кв.м., като разликата между площта на поземлен имот с идентификатор 282 от масив 65 и площта на поземлен имот № 07598.834.1, в размер на 612 кв.м., е прехвърлена в полза на Община Бяла, област Варна, за изграждане на обекти на социалната инфраструктура - публична собственост и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Стойността на недвижим имот, представляващ поземлен имот с нов идентификатор №07598.401.22 с площ от 7012м2, идентичен с УПИ XXI-80, кв.401 по регулационния план на зона за вилен и курортен отдих „Алефка" и „Аян Плай", гр.Бяла, към 17.05.2007год. е 438 860лв. или 224385 евро.

Пазарната цена на тези имоти не е плащана и не следва да се включва нито в приходната, нито в разходната част на имуществото на Х.Д.. Имотите са закупени през 2005 год. и две години по-късно са включени ПУП одобрен от Общински съвет на гр.Бяла. Реалното увеличение на стойноста им от 3 980 лева на 1 315 755,00 лева се дължи на влючването им в регулация и отреждането на УПИ по новосъздадения регулационен план на зона за вилен и курортен отдих „Афлека и „Аян плай”. Реално парични средства ответника не е изразходвал. В обратния смисъл доказателства не са събрани.

В баланса на доходите на ответника като разход, следва да се включи единствено реално платената цена за земеделските земи в размер на 3 980 лева като разход, платени по предварителния договор от 18.12.2000 год.

 

През проверявания период 2000 г. - 2009 г. Х.Д. е придобил следното недвижимо имущество по безвъзмезден начин и е отчуждил същото чрез продажба както следва:

А. С Нотариален акт № 145, том I, per. № 1583, дело № 114/2006 г. от 12.04.2006 г. родителите на х.д. са му дарили свой собствен недвижим имот, придобит чрез покупка:

НИВА, находяща се в землището на с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, област Варна, местност "Ачмълъка" с площ от 3.000 дка, шеста категория, съставляваща парцел № 039 от масив № 014 при граници: парцел 83, парцел 38, парцел 41 и парцел 40.

С Нотариален акт № 120, том III, per. № 4935, дело № 418/2006 г. от 20.09.2006 г. Х.Д. е продал имота за сумата от 192 000 евро - левова равностойност по фиксинг на БНБ за 20.09.2006 г. - 375 519,36 лв. или 2 347 минимални работни заплати.

Б. С Нотариален акт № 99, том II, per. № 2786, дело № 241/2006 г. от 12.06.2006 г. родителите на Х.Д. са му дарили недвижим имот, придобит чрез покупка:

НИВА, находяща се в землището на с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, област Варна, местност "Ачмълъка" с площ от 3.473 дка., шеста категория, съставляваща парцел № 070 от масив № 014 при граници: имот 014071, имот 014042, имот 000314 и имот 014069.

С нотариален акт № 155, том II, per. № 6266, дело № 336/2006 г. от 14.08.2006 г. Х.Д. е продал имота за сумата от 260 475 евро - левова равностойност по фиксинг на БНБ за 14.08.2006 г. - 509 444,82 лв. или 3 184.03 минимални работни заплати.

Установява се, че през проверявания период 2000 год. - 2009 год. Х.Д. е придобил движимо имущество по възмезден начин, което е и негова собственост към настоящия момент, за придобиването, на което не са установени законни доходи както следва: ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА "АУДИ" МОДЕЛ "А 4 АВАНТ" с per. № В 1985 КС, рама WAUZZZ8DZVA227297, двигател АЕВ094443, цвят: тъмно сив металик, дата на първоначална регистрация 02.06.1997 г., дата на промяна 21.12.2007 г., нов per. № В 9712 РВ, придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2007 г. за сумата от 300 лв. или 1.67 минимални работни заплати.

Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 13 250 лв. или 73.61 минимални работни заплати.

Твърди се, че през проверявания период Х.Д. е придобил и след това отчуждил по възмезден начин, чрез продажба следното движимо имущество за придобиването на което не са установени законни доходи:

1. ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА "АУДИ" модел "ТТ Купе" с per. № В 4300 АТ, рама TRUZZZ8NZX1012700, дата на първоначална регистрация 12.05.1999 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 28.12.2000 г. за сумата от 400 лв. или 5.06 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 67 300 лв. или 851.90 минимални работни заплати. Автомобилът е отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 04.01.2002 г. за сумата от 600 лв. или 6.00 минимални работни заплати.

2 ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА "АУДИ" модел "А 4" с per. № В 5550 CP, рама WUAZZZ8DZ1N900455, двигател APZ002190, дата на първоначална регистрация 20.10.1999 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 11.05.2004 г. за сумата от 1 000 лв. или 8.33 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 18 900 лв. или 157.50 минимални работни заплати. Автомобилът е отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 07.03.2005 г. за сумата от 100 лв. или 0.67 минимални работни заплати.

3. МОТОЦИКЛЕТ МАРКА "ЯМАХА" модел "100 ИК Аерокс" с per. № В 1461 К, рама VG5SB051005007653, двигател В108Е110804, дата на първоначална регистрация 14.08.2001 г., придобит съгласно договор за продажба от 16.05.2006 г. за сумата от 170 лв. или 1.06 минимални работни заплати. Пазарната стойност на мотоциклета към датата на придобиване е 7 200 лв. или 45.00 минимални работни заплати. Мотоциклетът е отчужден съгласно договор за покупко-продажба от 18.07.2007 г. за сумата от 300 лв. или 1.67 минимални работни заплати.

4. ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА "БМВ" модел "525 Д" с per. № В 1441 КК, рама WBANC51020CN23489, двигател 24675777256D2, дата на първоначална регистрация 04.04.2005г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 13.07.2006 г. за сумата от 2 000 лв. или 12.50 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 70 409 лв. или 440.06 минимални работни заплати. Автомобилът е отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от  20.12.2006 г. за сумата от 1 000 лв. или 6.25 минимални работни заплати.

5. ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА "ПОРШЕ" модел "Кайен" с per. № В 4644 КМ, рама WP1ZZZ9PZ6LA03638, двигател BDF61608426, дата на първоначална регистрация 03.01.2006г., придобит съгласно договор за покупко-продажба 13.10.2006 г. за сумата от 3 000 лв. или 18.75 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 125 000 лв. или 781.25 минимални работни заплати.

Автомобилът е отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 29.03.2007г. за сумата от 5 000 лв. или 27.78 минимални работни заплати.

6. ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА "МЕРЦЕДЕС" модел "Г 400 ЦДИ" с per. № В 3134 КН, рама WDB4633331X124829, двигател 62896240004692, дата на първоначална регистрация 09.08.2001 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 16.11.2006 г. за сумата от 23 000 лв. или 143.75 минимални работни заплати.

Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 82 000 лв. или 512.50 минимални работни заплати. Автомобилът е отчужден е съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 01.07.2008 г. за сумата от 5 000 лв. или 22.73 минимални работни заплати.

7. ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА "БМВ" модел "645 ЦИ" с per. № В 6161 КН, рама WBAEH71010B290109, двигател 62В44А50163094, дата на първоначална регистрация 15.09.2003г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 08.02.2007 г. за сумата от 45 000 лв. или 250.00 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 122 000 лв. или 677.78 минимални работни заплати. Автомобилът е отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 06.06.2007 г. за сумата от 40 000 лв. или 222.22 минимални работни заплати.

Твърди се, че Х.Д. в качеството му на ЕТ "Арес Х.Д.", ЕИК 103507554, в управлението и собствеността на което участва проверяваното е придобил по възмезден начин и отчуждил през проверявания период 2000 год. - 2009 год. следното движимо имущество:

1. ЛЕК АВТОМОБИЛ МАРКА "КРАЙСЛЕР" МОДЕЛ "КРОСФАЙЪР" с per. № В 2529 КМ, рама № 1C3ANE9LX5X027631, двигател 11294731795898, дата на първоначална регистрация 31.08.2004г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 04.09.2006 г. за сумата от 1 929,37 лв. или 12.06 минимални работни заплати.

Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 52 900 лв. или 330.62 минимални работни заплати. Автомобилът е отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 24.10.2006 г. за сумата от 1 000 лв. или 6.25 минимални работни заплати.

 

 

 

 

По отношение на сделката по нот.а. 103/2006 год., покупко-продажба на недвижим имот, по силата на която Х. Д. е закупил апартамент от баба си Р. К.: По делото е разпитана св. Р. С. К., баба на ответника Х.Д., от чиито показания се установява, че договора за покупко-продажба, всъщност прикрива договор за дарение, каквато е била е действителната воля на страните. По договора, не е заплатена цената като елемент от договора за покупко-продажба с цел да се защитят интересите на приобретателя отв. Х. Д. от евентуално разваляне на договора за дарение от наследниците на прехвърлителката, негова пряка роднина св. Р.С.К., негова баба от майчина страна. Свидетелските показания са допустими, с оглед на представеното обратно писмо, прието като доказателство по делото и разкриващо симулативността на основанието на договора и действителната воля на страните. Обратното писмо е оспорено от Комисията, но неуспешно. Следва да се приеме, че в действителните отношения между страните по договор за покурко продажба обективиран в Нотариален акт № 103, том V, per. № 7260, дело № 730/2006 г. от 27.12.2006 г. прикрива договор за дарение и за придобиване правото на собственост върху тази вещ, ответникът не е заплащал цена, следователно и не може да става въпрос за средства, придобити от престъпна дейност.

По отношение на сделката по нотариален акт № 107, том I, per. № 1379, дело № 84/2007 г. от 13.03.2007 г., по силата на която Д.И.Д. и Р. Т. Д. са продали на Х.Д. ***, м-ст "Кабакум" с площ от 1 000 кв.м., съставляващ ПИ 3816, идентичен с ПИ 3814 по плана на КК"Чайка", гр.Варна, ведно с построения в описания имот търговски обект - заведение за хранене с РЗП от 240 кв.м. с пазарна стойност на процесния имот към момента на неговото придобиване 531 986 лева и цена, посочена в сделката 30000 лв.: По делото е разпитана в качеството на свидетел дъщерята на прехвърлителитена имота Д. Д.и Р. Д., св. Ю.Д. Т., от които се установява, че зад тази сделка има търговски отношения между продавачите и бащата на Х.Д., които са наложили именно цената, вписана в сделката, продиктувана от неизпълнено задължение за разработване на съвместен обект и нужда от пари, както и от предходно прехвърляне на имота от страна на бащата на Х.Д. на прехвърлителите по атакуваната сделка. Цената при обратното прехвърляне е била заплатена от бащата на Х. Д. обратно на продавачите и е в посочения по договора размер. Към момента на уреждане на отношенията бащата на ответника не се намирал на територията на страна и поради приключване на отношенията на страните по договора имотът е бил прехвърлен на ответника, но за покупката му парите в размер на 30 000 лева платил неговия баща В. Х. Д.. В изложения смисъл от патримониума на ответника не са изразходвани парични средства за закупуване на имота, тай като тези средства за били платени от неговия баща.

По отношение на твърденията за източник на средства за осъществените сделки, по делото са представени договори за заем, с които се целу установяване на законни източници на средства:

С Договор за заем от 05.08.2000 год. свидетеля М.П.Я. е дал в заем на ответника Х. В. Д. сумата от 49 000 щатски долара в брой за срок от 5 години./л.464/. На 07.12.2006 год. ответникът Д. е върнал заемната сума. / л.465/.

С Договор за заем от 16.05.2003 год. между ответника и св. Д. К. Х. последният е дал в заел на ответника сумата от 150 000 лева. С разписка от 13.11.2007 год. св. Х. е удостоверил, че му е върната заетата сума.

С Договор за заем от 07.06.2004 год. св. М.П.Я. е предоставил на ответника Х.В.Д. безлихвен заем в размер на 30 000 лева за срок от три години. С разписка от 23.07.2007 год. ответника е върнал сумата.

Тези писмени доказателства са оспорени от Комисията. Проведено производство по тяхната проверка относно автентичноста и истинноста установи, че процесните частни диспозитивни и свидетелстващи документи са истински и автентични. Трайна е съдебната практика, включително по чл. 290 ГПК, обаче, че договорите за заем не представляват законен източник на доход, тъй като следва да се установи доход, с който задълженията по тези заеми са изпълнени. Тези договори, обаче, обясняват конкретно с какви средства е извършена всяка сделка, а изводите дали заемите са погасени със средства от законен източник следва да се направят отделно. По отношение на оспорване на договорите, същите са доказани с писмени доказателства, поради което и са без значение оспорванията на събраните за същите факти гласни доказателства. Няма законово основание да се изследва законен източник на средства у заемодателите – те са извън производството по настоящото дело и по отношение на тях няма открито производство пред КОНПИ.

По отношение на изготвените от вещите лица ССЕ, съдът ги кредитира в частта, с която са дали заключение за пазарната стойност на имотите към момента на придобиването им, което не се отразява на горните изводи, че по някои от сделките Х.Д. не е извършил разход за придобиването им.

По отношение на проверявания период, няма никакви наведени доводи как е избарн проверявания от Комисията период и каква е неговата връзка с конкретното престъпление, за което е признат за виновен Х.Д.. Престъпната дейност датира от 2008 год. Няма доказателства, нито твърдения тази престъпна дейност да обхваща именно предшестващия период от седем години преди това. Комисията е обследвала дори законния източник на доход за придобиване на имот от Х. Д. на 14 годишна възраст, извън проверявания период, което излиза извън законовите основания за проверка. Съставът на ВАпС намира, че може да се обоснове проверка само за периода от 2008 год. и 2009 год. на придобитото имущество и доходите и разходите на Х. Д..

Следва да се има предвид, че в периода след деноминацията на рева НЯМА ОСНОВАНИЕ да се прилага приравняването на сумите към МРЗ, тъй като инфлацията няма значимо влияние върху паричните потоци, а МРЗ е показател за доходите на населението, а не за стойността на парите и нивото на инфлацията. Няма основание за прилагане по аналогия на тълкуване на правни норми от други области на правото, особено при прилагане на репресивен закон като ЗОПДИППД /отм./.

Или ипо отношение на имуществото, придобито в периода 2000 год . 2007 год. включително съдът не намира основание за извършване на проверка на законността на средствата за придобитото имущество.

По отношение на сделките от 2008 год. , съобразно описаните по-горе сделки с имущество Х.Д. е разполагал с достатъчно средства за направените от него разходи през 2008 година.

Но дори да се приеме, че е доказана някаква връзка на конкретната престъпна дейност от 2008 година с придобиване на имущество в предходните седем години, то не се установява недостиг на средства, съобразно заключенията на вещите лица във всичките им варианти, ако се вземат предвид извършениет в полза на Х.Д. дарения от неговия дядо, които са установени безспорно от гласните и писмени доказателства по делото, от неговата баба и от неговия баща, който е заплатил цената на имота в местността „Кабакум”, както и като се вземе предвид повишаването на стойността на имотите в зона за отдих в землището на гр. Бяла, вследствие на урегулирането им.

За 2000 год. ответникът е доказал приход в размер на 105 499 лева, представляващи левовата равностойност на 49 000 долара, получени по договор за заем от свидетеля М.Я. Разходите за тази година са сумата от 3 980 лева, платена от него цена по предварителен договор от 18.12.2000 год. с св. В. М.Г., за които е сключен окончателен договор с Нотариален акт № 149, том II, per. № 3452, дело № 337/2005 г. от 26.10.2005 г. Разход пред този период е и закупения от ответника с Нотариален акт № 32, том II, per. № 6304, дело № 260/2000 г. от 11.08.2000 г. АПАРТАМЕНТ № 2 със застроена площ 72.90 , находящ се в гр.Варна, ул."Г. Живков" № 13, както и разходи по НСИ в размер на 365,5 лева. Или общите за годината разходи са в размер на 47 301 лева. Разликата между приходи и разходи е с положителен знак в полза на приходите и е в размер на 58 198 лева.

В този период не следва да се включват в разходната част и съответно придобитото от ответника през 2000 год. лек автомобил марка „Ауди „ модел „ТТ” с рег. № В 4300 АТ, съобразно по-горе изложените мотиви, че е придобит като подарък от своя дядо.

За 2001 год. ответникът не е доказал приходи от законни източници, като за тази година следва да се счита прихода от 2000 година в размер на 58 198 лева. За тази година ответникът Х.Д. е извършил разходи както следва: за пътуване 2249,34 лева, платени данъци - 48,32 лева и за обучение 831 лева или общо 4 175,64 лева- 4176 лева. При съпоставяне с баланса за тази година, разликата между приходи и разходи е с положителен знак 54 022 лева.

За 2002 год. приходната част включва остатъка от 2002 год. в размер на 54 022, и получената от ответника сума за продажбата на лек автомобил марка „Ауди „ модел „ТТ” с рег. № В 4300 АТ в размер на 38 500 или приходната част е равна на 92 522 лева. Направените от ответника разходи за тази година са общо в размер на 2 625,84 лева – разходи по НСИ 1 131 лв, пътуване 26.08.2002 год- 50,4, разходи за телефон- 488,24 лв, разходи за обучение- 956,20 лв. или общо 2625,84 лева. Балансът между приходи и разходи за тази година  е 89 896 лева в полза на приходите.

За 2003 год. приходната част на ответника Х.В.Д. включва остатъкът от миналата година 89 896 лева, плюс  доход от ГДД, сумата от 150 000 лева по договор за заем от 16.05.2003 год. с Д. К. Х. и е равна на 245 004 лева. Разходната част е равна на 85 597,94 лева - 85 598, включващи придобивната цена на имот, придобит с Нотариален акт № 36, том II, per. № 4163, дело № 223/2003 г. от 25.06.2003 г., представляващ АПАРТАМЕНТ - МЕЗОНЕТ № 9 в жилищната сграда в гр.Варна, ул."Сава Радулов" № 2, с площ 122.00 кв.м., ведно с принадлежащата му изба № 10 с площ 4.00 кв.м., и 9.6234% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място върху което е построена сградата, съставляващо УПИ VIII-11 в кв.21 по плана на 18 подрайон на гр.Варна с площ от 215.00 кв.м 79 600 лв. пътуване на 30.08.2002- 44,59 лв., разходи за телефон-1451,61 лв., разходи обучение 520 лв.,Разходи по НСИ-1216 лева. Балансът между приходи  и разходи е в полза на приходите и е в размер на 159 406 лева.

За 2004 год. в приходната част на доходите на ответника Х. В. Д. се включва преноса от преходната година 159 406 лева, получения от М. Я. заем от 30 000 лева по договор от 07.06.2004 год., сумата от 70 720 лева от продажбата на имот придобит с Нотариален акт № 32, том II, per. № 6304, дело № 260/2000 г. от 11.08.2000 г. АПАРТАМЕНТ № 2 със застроена площ 72.90 , находящ се в гр.Варна, ул."Г. Живков" № 13 придобит през 2000 год. и сумата от 86 664 лева получена от продажбата на имот, придобит с Нотариален акт № 36, том II, per. № 4163, дело № 223/2003 г. от 25.06.2003 г. представляващ АПАРТАМЕНТ - МЕЗОНЕТ № 9 в жилищната сграда в гр.Варна, ул."Сава Радулов" № 2. Приходната част при сбор на горе посочените е 346 790 лева. Разходната част през този период освен редовните разходи по НСИ, пътувания, телефов обучение общо в размер на 10 173,29- 10 174 лева, се включв и покупката на л.а. «Ауди А4» с per. № В 5550 CP, с придобивната стойност на автомобила към датата на придобиването 24 700 лева. Общо разходната част е равна на 34 874 лева. При съпоставяне на приходната и разходната част разликата е с положителен знак в полза на приходите в размер на 311 916 лева.

За 2005 приходната част  е сумата от 311 916, плюс доход от ГДД и сумата от 19 550 лв. от продажбата на л.а. «Ауди А4» с per. № В 5550 CP, за сумата от 19 500 лева. Приходите на ответника възлизат общо на 331 416 лева. Разходите за тази години разходи по НСИ- 1489, данъци- 369 лв, пътуване 5 730, 61 лв, телефони- 2 868,68 лв., обучение, 220 лева и сумата от 5433 лева за покупката на недвижими имоти по Нотариален акт№ 124, том II, per. № 3192, дело № 313/2005 г. от 07.10.2005 г.- земеделски зми иби общо в размер на 16 110,29 лева – 16 111 лева. При съпоставка с приходната част разликата е в полза на приходната с размер на 315 305 лева.

За 2006 год. разходната част на доходите на ответника Х.Д. включват :

сумата от 72 030 лева, върнат заем на М.Я.  по договор от 05.08.2000 год., представляваща левовата равностойност на 49 000 долара при курс 1,47 към датата на връщане,

сумата от 51 352 лева за придобиването на недвижим имот  Нотариален акт № 97, том II, per. № 5217, дело № 282/2006 г. от 10.07.2006 г.на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII-1680 в кв.68 по плана на гр. Бяла, утвърден със заповед № 80/15.06.1993 г., с площ от 1 094 кв.м., образуван от имот пл.№ 1679 с включени 689.00 кв.м. и от имот пл.№ 1680 с включени 405.00 кв.м.,

сумата от 46 470 лева за придобит по Нотариален акт № 154, том.ІІІ,  рег.№ 8610, дело № 527/2006 год. от 30.10.2006 год. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 07598.65.53 по кадастралната карта на гр.Бяла впоследствие дарен с Нотариален акт № 13 том.І рег.№ 6417 дело № 580/2006 год. от 22.11.2006 год.

сумата от 7200 лева за покупката на мотоциклет "ЯМАХА" модел "100 ИК Аерокс" с per. № В 1461 К,

сумата от 70 409 лева за покупката на лек автомобил марка "БМВ" модел "525 Д" с per. № В 1441 КК,

сумата от 82 000 лева за покурката на лек автомобил марка "МЕРЦЕДЕС" модел "Г 400 ЦДИ" с per. № В 3134 КН,

сумата от 52 900 лева за покупката на лек автомобил марка "КРАЙСЛЕР" МОДЕЛ "КРОСФАЙЪР" с per. № В 2529 КМ,

сумата от 150 лева за покупката на недвижим имот по Нотариален акт № 41, том 3, per. № 4139, дело № 357/2006 г. от 16.08.2006 г., находящ се в землището на с. Равна гора, община Аврен, област Варна,

сумата от 432 лева, придобивната стойност на закупен с Нотариален акт № 67, том 3, per. № 4473, дело № 379/2006 г. от 31.08.2006 г., находящ се в землището на с. Здравец , община Аврен, област Варна

сумата от 210 лева придобивна стойност по Нотариален акт № 125, том I, per. № 1373, дело № 98/2006 г. от 31.03.2006 г., находящ се в землището на с. Бенковски, община Аврен, област Варна,

сумата от 200 лева придобивна стойност за имот закупен с Нотариален акт № 20, том 3, per. № 3983, дело № 339/2006 г. от 10.08.2006 г. находящи се в землището на с. Равна гора, община Аврен, област Варна,

Сумата от 170 лева за придобиване на недвижим имот по Нотариален акт № 68, том III, per. № 4474, дело № 380/2006 г. от 31.08.2006 г., находящ се в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, а именно:

Сумата от 1978 лева придобивна стойност на недвижим имот по Нотариален акт № 68, том III, per. № 4474, дело № 380/2006 г. от 31.08.2006 г. находящи се в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна.

Сумата от 332 лева придобивна стойност на недвижим имот по Нотариален акт № 92, том 3, per. № 4646, дело № 395/2006 г. от 07.09.2006 г. находящ се в землището на с.Здравец, община Аврен, област Варна.

Сумата от 3446 лева за покупката та недвижим имот по  Нотариален акт № 125, том I, per. № 1373, дело № 98/2006 г. от 31.03.2006 г. находящи се в землището на с.Бенковски, община Аврен, област Варна.

Сумата от 7 508 лева, за покупката на недвижими имот по Нотариален акт № 20, том3, рег. № 3983 , дело № 578/2006 год. находяще си в землището на с.Равна гора община Аврен обл.Варна.

Сумата от 1 300 лева за покупката на недвижим имот по Нотариален акт № 41, том.3 рег.№4139 дело № 357/2006 год. от 16.08.2006, находящи се в землището на с.Равна гора , община Аврен, обл.Варна.

Сумата от 835 лева за закупуването на недвижим имот по Нотариален акт № 20, том.3, рег.№ 3983, дело № 339/2006 год. от 10.08.2006 год., находящ се в с.Равна гора обищина Аврен област Варна.

Сумата от 1790  лева, разходи по НСИ,

Сумата от 2 972  пътувания,

Сумата от платени данъци 2 269,74  лева,

Сумата от 15 333,71 лв. от даден кредит, представляваща равностойност на сумата от 7 840 евро.

Сумата от 2007,05 платени телефони.

Общо разходи за 2006 год. в размерна 423 295 лева.

Приходите на ответника за 2006 година са в следното изражение:

сумата от 315 305 лв, положителния баланс от предходната година 2005 год.

сумата от 7 508 лева от продажбата на недвижими имоти с Нотариален акт № 26, том V, per. № 7062, дело № 662/2006 г. от 18.12.2006 г.,

сумата от 1300 лева за продажбата на недвижими мот по Нотариален акт № 26 том.V рег.№ 7062, н. Дело № 662 от 2006 год. от 8.12.2006 год.

сумата от 51 352 лева продажба на недвижим имот по Нотариален акт № 129 том.ІV рег.№ 6413, дело № 578/2006 год. от 22.11.2006 год.

сумата от 55 500 лева от продажбата на лек автомобил марка "БМВ" модел "525 Д" с per. № В 1441 КК,

сумата от 46 580 лева от продажбата на лек автомобил марка "КРАЙСЛЕР" МОДЕЛ "КРОСФАЙЪР" с per. № В 2529 КМ

сумата от 5 741 лева от продажбата на недвижим имот по Нотариален акт № 128 том.ІІІ, рег.№ 5073 дело № 425/2006 год. от 27.12.2006 год.

сумата от 29 337,45 лева, /левова равностойност на 15 000 евро/ продажба на недвижим имот по нотариален акт № 175, том.ІІ, рег.№ 3439, дело № 306/2006 год. от 07.07.2006 год.

сумата от 1500 лева продажба на недвижим имот по Нотариален акт № 177 том.ІV, рег.№ 6697, дело № 617/2006 от 06.12.2006 год.

сумата от 375 519,30 лева, продажба на недвижими имот, по Нотариален акт № 120, том.ІІІ, рег.№ 4935, дело № 418/2006 год. от 20.06.2006 год.

сумата от 509 444,82 лева, продажба на недвижим имот по Нотариален акт № 155, том.ІІ, рег.№ 6266, дело № 336/2006 год. от 14.08.2006 год.

Общия размер на приходите е в размер на 1 399 987.00 лева.

При калкулация между разходи и приходи, е видно че приходите надвишават разходите с 975 692 лева.

            Балансът на доходите и разходите на ответника за 2007 год.

            Разходи направени от ответника Х.Д. за 2007 год., са както следва:

            Сумата от 30 000 лева върнат заем на М. Я.

Сумата от 150 000 лева върнат на Д. Х. заем.

Сумата от 122 000 лева закупен от ответника лек автомобил марка "БМВ" модел "645 ЦИ" с per. № В 6161 КН

Сумата от 8 200 лева закупен от ответника лек автомобил марка „Ауди” модел „А4 Авант”, с рег. № В 985 КС

Сумата от 108 310 лева закупен недвижими мот с Нотариален акт № 93 том.ІV рег № 11112 дело № 758/2007 год. от 06.12.2007 год. представляващ АПАРТАМЕНТ № 42  с площ 109.64 кв. м. В гр.Варна кв.”Чайка” бл.63 ет.ІІ.

Сумата от 61 200 лева придобивната цена на недвижим имот закупен с Нотариален акт № 3 том.І рег.№ 147, дело № 2 / 2007 год. от 11.01.2007 год. представляващ АПАРТАМЕНТ № 9 от 65 кв. м. находящ се в гр.Варна ул.”Поп харитон” № 53.

Сумата от 2 158 лева по НСИ,

Сумата от 1682 лева –пътувания,

Сумата 8 607,71 лева платени данъци,

Сумата 44 822, 26 лева платени лизингови вноски

Сумата 2819,97 лева разходи за телефон.

Разходите общо за годината са в размер на 539 800 лева.

Приходите на ответника за 2007 год. са както следва:

Сумата от 975 692 лева от баланска за 2006 год.

Сумата 1650 лева от продажбата на мотоциклет марка "ЯМАХА" модел "100 ИК Аерокс" с per. № В 1461 К,

Сумата от 47 500 лева от продажбата на амтомобил "МЕРЦЕДЕС" модел "Г 400 ЦДИ" с per. № В 3134 КН,

Сумата от 74 000 лева от продажбата на автомобил "БМВ" модел "645 ЦИ" с per. № В 6161 КН,

Сумата от 78 233 лева от продажбата на недвижим имот с нотариален акт № 194, том.І, рег.№ 2205, дело № 75/2007 год. от 18.04.2007 год. левовата равностойност на 40 000 евро по фиксинг на БНБ.

Общият размер на приходите на ответника е в размер на 1 1777 075 лева.

Разликата между приходи и разходи е в положитено число в полза на приходите 637 275 лева.

За календарната 2008 год. разходите на ответника са както следва:

Сумата от 22146 лева по заключениетона вещото лице- разходи по ВСИ, пътувания, лизингови вноски, телефония и т.н.

Приходите на ответника за календарната 2008 год. са както следва :;

Сумата от 637 275 лева положителен баланс от предходната година,

Сумата от 6 912 лева от ГДД

Или общо приходи в размер на 644 187 лева.

Баланса за 2008 год. е общо в размер на 622 041 лева в полза на приходите.

Доходите на ответника за 2009 год.

Разходи 7 250 лева- по заключение

Приходи сумата от 622 041 от баланса от предходната година и липсват други приходи.

Балансът между приходи и разходи на ответника за 2009 год. е в полза на приходите в размер на 614 791 лева.

Пак следва да се направи уговорката, че основание за този анализ не е доказано и извършването му е хипотетично.

Или, при преценка за основателността на предявения иск по чл.28 от ЗОПДИППД /отм./ следваше да бъде одказано кумулативното наличие на елементите от фактическия състав за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, визиран в чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./: 1 Ответникът да е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, попадащо в обхвата на чл.З, ал.1 от Закона, което безспорно е налице по делото; 2. Да е придобил имущество на значителна стойност; 3. да липсват законни източници на средства за придобиване на това имущество; 4. и в съдебната практика се наложи четвърта предпоставка – да може да се направи обосновано предположение, че придобитото имущество е свързано с конкретна престъпна дейност.

Стойността на имуществото е на "значителна стойност" по см. на § 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД /отм./, т.е. над 60 000 лв. към момента на извършване на проверката. В настоящия случай съдът приема, че е налице имущество на значителна стойност - по делото се установява, че Х. Д. притежава имущество над тази стойност.

Досежно следващият /третият/ елемент от фактическия състав на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, законодателят въвежда оборима презумпция, според която се приема, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност на проверяваното лице и подлежи на отнемане, ако не се установи законен източник на средства за неговото придобиване. Тук, обаче, веднага следва да се направи връзка и с четвъртата предпоставка. В случая, престъпната дейност е от такъв характер, че съществува връзка между нея и принципното придобиване на имущество с незаконен произход. Все пак, за да се изследва законен източник на средства, трябва да се съобрази и периода на престъпната дейност. Няма законово основание да се обоснове проверка в предходен за престъпната дейност период. Не са наведени дори твърдения в тази насока. Ето защо, съставът на ВАпС приема, че за периода, в който доказано е осъществявана престъпна дейност може единствено да се изследва имуществото на проверяваното лице. А в този период не се установява недостиг на средства със законен произход за розходите, извършени от Х. Д.. Законен източник по смисъла на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ е налице, когато лицата са придобили имущество, чрез законово регламентиран придобивен способ и законният източник като икономическото основание за придобиване на имуществото - какъв е източникът на финансови средства, необходими за придобиване на имуществото, т.е. техния произходът включително заеми, кредити, средства от търговска дейност, наеми, в случая – продажба на движимо и недвижимо имущество, придобито в предходни години.

От изложеното се налага изводът, че исковете срещу Х.Д. са неоснователни и следва да се отхвърлят.

По отношение на исковете с правно основание чл.7, т.1 от ЗОПДИППД срещу трети за проверката лица, тези искове също са неоснователни.

Съгласно нормата чл.7 ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, сделките, извършени с имущество, придобито от престъпна дейност, са недействителни по отношение на държавата и даденото по тях подлежи на отнемане, когато са: безвъзмездни сделки с трети физически или юридически лица.

Доколкото не се установиха такива сделки – с имущество, придобито от престъпна дейност, то и тези искове следва да бъдат отхвърлени.

Изводите на настоящата инстанция съвпадат с тези на ОС, поради което и обжалваният акт следва да бъде потвърден.

По отношение на разноските за въззивната инстанция, извършването на такива е доказано от К.Г.Б. и те следва да му бъдат присъдени в размер на 2167,40 лв. Размерът на хонорара съответства на защитавания интерес и не е прекомерен.

Х.Д. и В.Д. лично и в качеството им на ЕТ не са доказали заплащане на адвокатски хонорар, а само договарянето на такъв, като са го претендирали по чл. 78 ГПК, тъй като било доказано, че им липсват средства за заплащането му. Налице е спор в съдебната практика представлява ли основание за присъждане на разноски договорен и дължим, но незаплатен адвокатски хонорар. До разрешаване на този спор с тълкувателно решение, настоящият състав приема, че може да се присъди само действително заплатен хонорар, доколкото искането е свързано с репариране на действително претърпени вреди от водения процес, а такъв по делото не е доказан, поради което и искането следва да се остави без уважение.

            Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 930/30.04.2013 год. по гр.д. 1588/2009 год. на ОС Варна.

ОСЪЖДА КОНПИ ДА ЗАПЛАТИ на К.Г.Б.,***, разноски за въззивната инстанция в размер на 2167,40 лв.

Решението може да се обжалва с КАСАЦИОННА жалба чрез ВКС В ЕДНОМЕСЕЧЕН срок от връчването на препис от съдебният акт при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: