ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

433

 

Гр.Варна,07. 07.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, седми юли 2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Северина Илиева

 

     ЧЛЕНОВЕ:Маринела Дончева

 

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 335 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Росагрофонд” ООД, подадена чрез адв. Манол Добрев, против определение № 1128/17.04.2014 г., постановено по гр.д. № 1693/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно, като е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по него. Изразил е несъгласие с изводите на окръжния съд за недопустимост на предявения иск по чл. 73 от ЗННД, поради преждевременното му завеждане.  

Ответникът В. М. и третото лице – помагач „Застрахователно дружество Евроинс” АД не са подали отговори на жалбата.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на  прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него и е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна поради следните съображения:

С исковата си молба ищецът „Росагрофонд” ООД е предявил срещу нотариус В. М. иск по чл. 73, ал.1 от ЗННД вр. чл. 45 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за причинени му от нотариуса имуществена вреда, вследствие неизпълнение на задълженията му по чл. 578, ал.5 от ГПК и чл. 25, ал.1 от ЗННД. Ищецът е посочил, че е платил цената за имот без да придобие собствеността, вследствие действията на нотариуса, поради което претендира обезщетение, определено по размер от размера на платената за имота цена.

Неправилно е становището на окръжния съд, че при твърденията за отстраняване от имота, ищецът следвало да основе искане срещу продавача Росен Апостолов за връщане на цената и ако възстановяването на имущественото състояние би било невъзможно /ако получилият даденото е неплатежоспособен или неизвестен/ едва тогава да предяви иск по чл.73 от ДЗННД, както и че понастоящем искът срещу нотариуса бил преждевременно предявен.

Тези изводи не почиват на закона. Законодателят не е предвидил изискване за предявяване на иска срещу нотариуса, едва след изчерпване на възможността на купувача да си върне платената цена от продавача. Искът по чл. 73 от ЗННД не е субсидиарен спрямо иска срещу продавача /респ. други искове за възстановяване на имуществено разместване/.

В случая ищецът не претендира от ответника връщане на цената по договора, а обезщетение за вредите, които нотариусът му е причинил като не е изпълнил свои задължения, разписани за нотариалното производство. Размерът на това обезщетение е определил от платената по договора цена на имота, което е и стойността на непридобитото от него, поради твърдяните действия на нотариуса,  право на собственост върху недвижим имот.

При наличието на  твърдения от ищеца, че нотариусът му е причинил конкретни имуществени вреди, искът е допустим, а проверката дали тези вреди в действителност са настъпили или не, е въпрос по съществото на делото, на който следва да бъде даден отговор с решението.

Като е достигнал до извода за недопустимост на иска, поради преждевременното му завеждане, окръжният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен и делото да му бъде върнато за продължаване на производството по него.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд –Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 1128/17.04.2014 г., постановено по гр.д. № 1693/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд и ВРЪЩА  делото на Варненския окръжен съд за продължаване на производството по него.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: