ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

443

гр. Варна,  07.07.2015 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 07 юли 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Дончева

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 335 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след отводи  на съдиите от всички районни съдилища от района на окръжен съд Силистра, от района на окръжен съд Разград и от района на окръжен съд Добрич.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на делото, образувано от искова молба на Н.М.Н., подадена чрез адв. Недялка Миланова с вх.№ 2849/12.06.2014 г. и образувана първоначално в гр.д. № 225/2014 г. на Тутраканския районен съд, от районните съдилища в района на окръжен съд Силистра, на окръжен съд Разград и на окръжен съд Добрич,  делото следва да бъде изпратено в друг равен по степен съд - районен съд от района на апелативен съд Варна. Ето защо, делото следва да бъде изпратено на районен съд Шумен, който да го разгледа, при съобразяване на указанията, дадени в писмо  изх.№ 236/11.06.2015 г. от Председателя на Върховния касационен съд, изпратено до всички съдилища в страната и касаещо стриктното спазване на процесуалния закон при извършване на отводи на осн. чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.

По изложените съображения, Варненския апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, районен съд Шумен, който да разгледа делото, образувано по искова молба на Н.М.Н., подадена чрез адв. Недялка Миланова с вх.№ 2849/12.06.2014 г. и образувана първоначално в гр.д. № 225/2014 г. на Тутраканския районен съд.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд Шумен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: