О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№417_

гр.Варна, _17_._07_.2017 г.

 

         ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на 17.07.  през две хиляди и седемнадесетата година, в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

                                             

като разгледа докладваното от съдията Х.

ч.гр.д.№ 335 по описа за 2017 г. , съобрази:

 

Производството е образувано по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, по частна жалба на КОНПИ, срещу разпореждане № 5518/21.06.2017 год. по гр.д. 1563/2015 год. на ОС Варна, с което е отказано издаването на изпълнителен лист за отнето в полза на Държавата имущество въз основа на решението по делото, постановено по искането на КОНПИ по чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД /отм./.

В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че съобразно чл. 88, ал.3 ЗОПДНПИ, по влезлите в сила решения за отнемане на имущество се издават и ИЛ.

На този етап производството е едностранно и не е връчван препис на насрещните страни.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

С атакуваното разпореждане ВОС е приел, че решението по ЗОПДИППД /отм./ има конститутивен характер, поради което и не се налага издаването на изпълнителен лист за изпълнението му.

В посоченото с жалбата определение на ВКС № 408/20.09.2013 год. по ч.гр.д. 3941/2013 год. на ВКС, І-во ГО, е прието, че решенията по ЗОПДИППД /отм./ имат конситтутивен характер и въз основа на тях Държавата придобива права на собственост върху отненотото имущество, поради което и за отнето имущество ИЛ може да бъде издаден само при обоснована нужда от съдействие за изпълнението на решението.

Такава нужда не е заявена и обоснована в настоящото производство.

Съобразно същото определение, необходимостта от ИЛ се преценява съобразно необходимостта от определено поведение от страна на длъжника за осъществяване на решението. Такава нужда безспорно е налице при изпълнение на решение за отнемане на парични суми, з които не е налице доброволно изпълнение от страна на длъжниците. Ето защо, за отнемане на парични суми изпълнителен лист следва да бъде издаден.

Настоящият състав възприема изцяло становището в посочения акт на ВКС.

Следователно, обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено в частта му, с която е отказано издаване на ИЛ за отнемане на имущество, но следва да се отммени по отношение на отказа за издаване на ИЛ за паричните суми и да се разпореди ВОС да издаде ИЛ въз основа на решението в онази му част, която касае отнемане на парични суми.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 5518/21.06.2017 год. по гр.д. 1563/2015 год. на ОС Варна,  САМО В ЧАСТТА МУ, С КОЯТО се отказва издаване на изпълнителен лист въз основа на съдебното решение, в частта му, с която е постановено отнемане на парични суми и дължимост на такива за разноски, И ВРЪЩА на ОС Варна делото за издаване на ИЛ в същата част.

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 5518/21.06.2017 год. по гр.д. 1563/2015 год. на ОС Варна, в частта, с която се отказва издаване на изпълнителен лист въз основа на решението за отнемане на движимо и недвижимо имущество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС в частта, с която се уважава искането за издаване на ИЛ, като за насрещните по отношение на КОНПИ страни срокът тече от получаване на призовка за доброволно изпълнение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: