О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 405/11.7.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на десети юли, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 335 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „Черно море“ АД против определение № 1072/3.05.2018 г. по в.гр.д.№ 721/18 г. на Окръжен съд – Варна, с което е прекратено производството по подадената от дружеството жалба срещу действия на ЧСИ Х. Г.,*** действие Окръжен съд-Варна, по изп.д. № 20178920400654 по описа на ЧСИ: незаконосъобразно присъединяване на публични вземания дължими към Държавата, допускане на свръхобезпеченост, чрез налагане на възбрана върху имущество на длъжника, надхвърляща размера на дълга и обезпечителната нужда; предприемане на изпълнителни действия от ЧСИ, вместо от компетентния ТД на НАП – Варна. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Становище от насрещната страна не е подадено.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Правилно съдът е изяснил фактическата обстановка по делото: изпълнителното дело е образувано въз основа на изпълнителен лист по ч.гр.д. № 9835/2017г. на ВРС срещу жалбоподателя за събиране на парична сума, съставляваща стойност на потребена и незаплатена ел.енергия за фиксиран период, лихви и съдебни разноски и жалбоподателят е длъжник в образуваното производство.

Обжалваните изпълнителни действия: незаконосъобразно присъединяване на публични вземания дължими към Държавата, въз основа удостоверение постъпило от НАП – Варна; допускане на свръхобезпеченост, чрез налагане на възбрана върху имущество на длъжника на стойност многократно надхвърляща размера на дълга и обезпечителната нужда; предприемане на изпълнителни действия от ЧСИ, който е некомпетентен орган, вместо от компетентния ТД на НАП – Варна, предвид статута на длъжника – компонент на отбранителната система на РБ, не са сред лимитативно изброените в чл. 435, ал. 2 ГПК действия на ЧСИ, които длъжникът може да обжалва.

Правилен е извода на съда за недопустимост на жалбата, поради което определението за прекратяване на производството следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1072/3.05.2018 г. по в.гр.д.№ 721/18 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                  2.