О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№675

Гр. Варна, _27_.11.2017 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _27_.11. през две хиляди и седемнанадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА.;

като разгледа докладваното от съдията Х.

 В.гр.д. № 336 по описа за 2017 год.:

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ВЪЗЗИВНА ЧАСТНА ЖАЛБА на Й.Х.Р., срещу определение № 256/11.04.2017 по гр.д. 147/2017 год. НА ОС Добрич, с което е прекратено производството по делото, поради отказ от иска. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено. Твърди се, че представеният по делото отказ от иска не е подписан от страната, а ако е подписан от нея, то тя не е могла да разбира свойството и значението на извършеното от нея, тъй като е на 93 години с установено заболяване «Деменция с болестта на Алцхаймер» от 2009 год., съпроводено със загуба на способността на лицето да мисли адекватно и критично.

Срещу ЧЖ е постъпил писмен отговор от Р.М.М., в който жалбата се оспорва. Твърди се, че подписът на е на Й.Р., както и че той е лицето, което се грижи за нея. В отговора се признава, че г-жа Р. страда от деменция, както и че е завел дело за поставянето й под запрещение. Твърди се, че и жалбата не е подписана от г-жа Р. или поне тя няма представа от действията, които се извършват от нейно име.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред Ос производството е образувано по искова молба, подписана от адв Лефтеров, като пълномощник на Й.Х.Р. срещу Р.М.М. за унищожаване на договор за дарение, на осн. чл. 31 ЗЗД. Молбата е подадена на 31.03.2017 год.

На 04.04.2017 год. е постъпила нотариално заверена молба от г-жа Р., в която тя заявява, че се отказва от иска.

С атакуваното пред ВАпС определение делото е прекратено като недопустимо, тъй като съдът е десезиран със спора.

За установяване на твърденията в ЧЖ, че г-жа Р. не е подписала молбата и не разбира свойството и значението на извършеното и не може да ръководи действията си по разумни подбуди, тъй като страда от деменция, по делото са допуснати доказателства – назначени за СЕ, за които обаче страните не са проявили активност да бъдат събрани и не са внесли в срок определения депозит.

При това положение съдът следва да се произнесе при наличните доказателства, като отмени определението за насрочване на делото в открито съдебно заседание.

По делото са представени доказателства, че г-жа Р. не е поставена под запрещение, а заведеното дело за поставянето й под запрещение под № 193/2017 год. по описа на ОС Добрич е прекратено. Налице са данни в приложеното прокурорско постановление, че г-жа Р. не разпознава близките си, които се грижат за нея.

По делото, обаче, не са събрани допуснатите доказателства, които да установят твърденията нито в ЧЖ, нито в отговора, поради което и на този етап съдът следва да зачете нотариалното удостоверяване на подписа на г-жа Р. върху молба за отказ от иска, като на дееспособно лице, което не е поставено под запрещение.

Не са налице отменителните основания, твърдяни в ЧЖ, поради което и обжалваният акт следва да се потвърди.

       Водим от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

      

ОТМЕНЯ определението за насрочване на делото в открито с.з.   

ПОТВЪРЖДАВА Определение за прекратяване като недопустимо поради отказ от иска № 256/11.04.2017 по гр.д. 147/2017 год. НА ОС Добрич.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: