ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№415

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   12.07.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 336/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 1712/03.07.2018 год по гр.д. № 1490/2018 год на Окръжен съд Варна, г.о., 10 състав е повдигнат спор за определяне на родовата подсъдност по предявените от С.И.Ж.-Ч. и Ж.К.Ж. искове с правно осн. чл. 124 ал.1 от ГПК срещу Д.М. Иванов и И.Д.И. за установяване правото им на собственост при равни квоти на недвижим имот, представляващ жилище на втория етаж от двуфамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.2554.138.1, изградена в дворно място с административен адрес гр.Варна, ул.“Ж. в.“ № 41.

Съставът на Апелативен съд намира, че на осн. чл. 104 т.3 от ГПК делото е подсъдно на Районен съд Варна по следните мотиви:

Съгласно цитираната разпоредба, на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв. От своя страна цената на иска се определя съобразно правилата на чл. 69 от ГПК, в частност – върху данъчната оценка на имота, която в конкретния случай е в размер на 57 565,30 лв. Предвид обстоятелството, че всеки от ищците е претендирал самостоятелни права в размер на ½ ид.ч. от имота, а исковете са предявени в условията на субективно съединяване, цената на отделните искове е под 50 000 лв и следователно – те са подсъдни на районния съд.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОПРЕДЕЛЯ Районен съд Варна за компетентен да разгледа исковете, предявени от С.И.Ж.-Ч. и Ж.К.Ж. искове с правно осн. чл. 124 ал.1 от ГПК срещу Д.М. И. и И.Д.И. за установяване правото им на собственост при равни квоти на недвижим имот, представляващ жилище на втория етаж от двуфамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.2554.138.1, изградена в дворно място с административен адрес гр.Варна, ул.“Ж. в.“ № 41.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.