О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 439/05.07.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 336 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „Ф.груп“ ООД - София срещу определение № 1378/7.05.2019 г. по в.гр.д.№ 806/19 г. на Окръжен съд – Варна в частта му, с която е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

В подаден писмен отговор пълномощникът на „Търговска банка Д“ АД изразява становище за неоснователност на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото, Варненският апелативен съд приема следното:

Окръжен съд – Варна е бил сезиран с жалба вх. № 1305/01.02.2019 год., подадена от „Ф. груп“ ООД срещу действията на ЧСИ Н. Д. по изп. дело № : възлагане изготвянето на оценки на четири имота, собственост на дружеството–длъжник върху които е насочено изпълнението; срещу оценките на имотите и срещу разноските по изпълнителното дело, определени за изготвянето им.

От доказателствата по делото се установява, че жалбоподателят има качеството на длъжник по изп.дело № 244/2017 год. на ЧСИ Н. Д.

Разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и ал. 3 ГПК изброява изчерпателно подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител.

Правилно, прилагайки цитираните разпоредби, съдът е приел, че липсва законова възможност длъжникът да обжалва извършването на оценка на вещ, върху която е насочено изпълнението, доколкото не твърди несеквестируемост.

Чл.442а от ГПК, на който се позовава жалбоподателят, не дава право на длъжника да обжалва оценка на имущество или отказа на съдебния изпълнител да вдигне наложени обезпечителни мерки. Възможността за обжалване от длъжника на отказа на съдебния изпълнител да вдигне наложено обезпечение поради несъразмерност с дълга, респ. да замени обекта на изпълнението, не е предвидена в чл. 435 от ГПК, поради което жалбата срещу оценките на четирите имота, върху които е насочено принудителното изпълнение е недопустима.

 Не са налице доказателства за постановен от съдебния изпълнител акт, с който да е възложил в тежест на длъжника разноски за възнаграждение на вещото лице, извършило оценките на процесните вещи, поради което жалбата срещу разноските за изготвянето на оценките е без предмет.

 Определението, в обжалваната му част следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1378/7.05.2019 г. по в.гр.д.№ 806/19 г. на Окръжен съд – Варна в обжалваната част.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.