ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

562/01.09.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 01.09.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 337/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от М.С.К. чрез процесуалния й представител адв. С.Н. *** срещу определение № 1367/27.04.2015 год по в.гр.д. № 932/2015 год на Окръжен съд Варна. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна. Липсва изрично формулиран петитум какво е искането, ако обжалваното определение бъде отменено, но съобразно с разпоредбата на чл. 278 ал.2 от ГПК в такъв случай въззивният съд следва да разгледа спора по същество.

Отговор от насрещната страна не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частната жалбоподателка е длъжник в изпълнителното производство.   В това си качество тя може да обжалва действията на съдебния изпълнител, лимитативно изброени в чл. 435 ал.2 и 3 от ГПК.

В частта, имаща за предмет обжалване на постановление за прекратяване на изпълнителното производство, частната жалба е лишена от правен интерес и поради това – недопустима.

В частта, касаеща обжалване на постановлението за възлагане, частната жалба се явява просрочена. Длъжницата е била уведомена за издаденото постановление за възлагане на 03.06.2014 год по пощата с обратна разписка, намираща се на л.109 от приложеното изпълнително дело. Частна жалба срещу това постановление за възлагане с вх.№ 7180/10.06.2014 год вече е била разгледана по в.гр.д. № 2196/2014 год на Окръжен съд Варна и по нея е постановен окончателен съдебен акт по в.ч.гр.д. № 13/2015 год на Апелативен съд Варна.

Настоящата частна жалба вх.№ 2319/16.02.2015 год е насочена срещу същото постановление за възлагане и е основана на оплаквания, идентични с вече разгледаните от предходните съдебни състави. Изводът на Окръжен съд Варна относно просрочието на частната жалба е правилен и законосъобразен. Съгласно чл.436 ал.1 от ГПК срокът за обжалване на действията на съдебния изпълнител започва да тече от деня на извършването им, ако страната е присъствала, а в останалите случаи - от деня на съобщението. Законът не изисква връчване на самия акт, поради което и съдебният изпълнител не е длъжен да го прави. След като е получила уведомление, че постановлението за възлагане е издадено, страната е имала възможност да се запознае с него, но не го е направила. Ето защо ирелевантен е доводът, че самото постановление за възлагане не й е било връчено, и това било констатирано от предходния състав на Окръжен съд Варна.

Процесуалните срокове приканват страните към активност, затова всички действия, извършени след изтичането им не се вземат пред вид от съда, освен в изчерпателно изброените хипотези по чл. 64 ал.2 от ГПК, а такива обстоятелства не се сочат в жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1367/27.04.2015 год по в.гр.д. № 932/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.