ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

419

 

 

Гр.Варна,17.07.2017  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 17 юли 2017 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Джамбазова

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 337 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК вр.  чл.274, ал.1, т.2 ГПК, вр. 407, ал. 1 ГПК и е образувано по частна жалба на К.П.Н. и Д.Ц.З., подадена чрез пълномощника им адв.И.К., против разпореждане № 10098/07.12.2016 г. за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение № 1487/22.11.2016 г. по в.гр.д. № 1464 от 2016 г. по описа  на Варненския окръжен съд.

Жалбоподателите са настоявали, че обжалваното разпореждане е неправилно – незаконосъобразно, като са навели следните оплаквания: окръжният съд постановил издаване на изпълнителен лист въз основа на невлязло в сила решение; не посочил при коя от хипотезите по чл. 404, т.1 от ГПК издава изпълнителния лист; предаването на владението на 1/6 ид. част от недвижимия имот би довело до битов дискомфорт или конфликт между страните по делото. Молили  са за отмяна на разпореждането, както и за спиране изпълнението на въвода във владение на имота по образуваното изпълнително дело при готовност от заплащане на гаранция.

Варненският апелативен съд, като взе предвид наведените оплаквания и прецени доказателствата по приложената към жалбата преписка, намира следното:

Частната жалба е депозирана в двуседмичния срок по чл. 407 ГПК, подадена е от лица с правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд, като неизгодно за тях и е насочена срещу подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал.1, т.2 ГПК акт на съда. Същата е редовна и допустима, а разгледана по същество  - неоснователна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане, окръжният съд е уважил молбата на Л.Ж.Д. за издаване на изпълнителен лист въз основа на част от постановеното по делото решение № 1487/22.11.2016 г. по в.гр.д. № № 1464/2016 г. на ВОС и е разпоредил издаване на изпълнителен лист за осъждането на настоящите жалбоподатели да предадат на Л. Ж. Д. владението върху 1/6 ид.част от конкретно посочен апартамент в гр.Варна, както и да предадат владението на движими вещи – секция „Чайка“ с три тела на стойност 105 лв. В тази част, с въззивното решение е било потвърдено осъдителното решение на Варненския районен съд с № 1898 от 16.05.2016 г. по гр.д.№8213/2014 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 404, т. 1 от ГПК, подлежат на принудително изпълнение осъдителните решения на въззивните съдилища. Такива са и решенията на въззивния съд, с които се потвърждават осъдителни решения на първоинстанционния съд. Такова е и решение № 1487/22.11.2016 г. по в.гр.д. № № 1464/2016 г. на ВОС в частта, с която е потвърдено решение с № 1898 от 16.05.2016 г. по гр.д.№8213/2014 г. на Варненския районен съд за осъждането на ответниците да предадат на ищцата владението върху 1/6 ид.част от недвижимия имот и на движимата вещ – секция „Чайка“.  Законодателят изрично е предвидил възможността за издаване на изпълнителен лист по такова въззивно решение независимо, че същото не е влязло в сила, поради което и оплакванията на жалбоподателите в тази насока са неоснователни. Именно това е и конкретната хипотеза на чл. 404, т.1 от ГПК, при която окръжният съд е постановил и обжалваното разпореждане, като оплакванията за липсата на изричното й посочване са неоснователни. Съвсем неотносими към предмета на обжалване са и оплакванията за житейските отношения на страните, поради което те не следва да бъдат разглеждани.

Доколкото е неоснователна частната жалба, неоснователна е и молбата за спиране по чл. 277 от ГПК, а искане за спиране по чл. 282 от ГПК, жалбоподателите следва да отправят до ВКС.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 10098/07.12.2016 г. за издаване на изпълнителен лист въз основа на част от решение № 1487/22.11.2016 г. по в.гр.д. № 1464 от 2016 г. по описа  на Варненския окръжен съд, за осъждане на К.П.Н. и Д.Ц.З. да предадат на Л. Ж. Д. владението върху 1/6 ид.част от конкретно посочен апартамент в гр.Варна, както и за предаване владението на движими вещи –секция „Чайка“ с три тела на стойност 105 лв.

Оставя без уважение молбата за спиране по чл. 277 от ГПК.

 

Определението не може да се обжалва.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: