ОПРЕДЕЛЕНИЕ

432

_07_.07.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _07_.07. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 338 по описа за 2016 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Г.В.И. срещу определение № 974/15.04.2016 г. по гр.д. 1754/2015 г. на ОС Варна, в частта му, с която е обезсилено първоинстанционното решение и делото е прекратено и пред РС. В жалбата се излага, че производството пред ОС е въззивно и е било спряно по съгласие на страните, съответно не е било възобновено по тяхна молба в шестмесечен срок, поради което с обжалваният акт ОС обезслил постановеното по делото решение на РС и прекратил производството пред двете инстанции. Твърди се, че актът е частично неправилен, тъй като следвало да се прекрати само въззивното производство, а първоинстанционното решение да остане в сила.

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни И.Б.Б. и В.Б.Б., които са изразили становище за основателност на ЧЖ и са направили изрично изявление, че оттеглят въззивната жалба.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е било въззивно, по жалба на И. и В. Б. срещу решение на ВРС по гр.д. 10336/2014 год., с което е допусната съдебна делба на недвижим имот.

С определение от с.з. на 29.09.2015 год. ВОС е спрял делото на осн. чл. 229, ал.1, т.1 ГПК, по взаимно съгласие.

С молба от първи април въззивникът Г.И. е поискал прекратяване на делото поради изтичане на шестмесечния срок за възобновяването му.

С атакуваното определение от 15.04.2016 год. ОС е обезсилил първоинстанционното решение и е прекратил делото.

Определението на ОС съответства на разпоредбите на чл. 231, ал.1 ГПК и чл. 232, изр.2 ГПК. Когато делото бъде спряно по взаимнво съгласие и никоя от страните не поиска възобновяването му, се счита, че искът е оттеглен. Ето защо следва да се обезсили постановеното решение, включително ако делото е спряно пред въззивната инстанция и делото да се прекрати изцяло. В случая страните са считали, че техният акт има силата на оттегляне на въззивната жалба, но това е различен правен акт с различни правни последици. След като вече исковете са били оттеглени и делото е прекратено, не може да се зачете и направеното в становището на Б. волеизявление за оттегляне на въззивната жалба. Страните следва да понесат последиците на неадекватната си правна защита.

Предвид съвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден в обжалваната част.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 974/15.04.2016 г. по гр.д. 1754/2015 г. на ОС Варна, в частта му, с която е обезсилено първоинстанционното решение и делото е прекратено и пред РС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: