Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№108

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 23.07.2018 година                        в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА.

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 338/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Община Хитрино срещу решение № 90/27.04.2018 год по в.гр.д. № 113/2018 год на Окръжен съд – гр. Шумен, в частта, с което е отменено разпределние, извършено по протокол за разпределние от 30.01.2018 г, по изп. дело № 20177740400107, по описа на ЧСИ Я.Д., с рег. №…, с район на действие ШОС по пункт 3, т. 1 и са разпределени разноски по чл. 136, ал. 1 от ЗЗД на първоначалния взискател М.С.Х., в общ размер на 31 419. 60 лева. По съображения, че не са реално извършвани разпределните разноски за пазач, доколкото вещите не са изземани от ЧСИ, частният жалбоподател излага доводи за неправилност на обжалваното решение. Сочи, че представените доказателства за направата на разноски касаят друго изпълнително производство № 20157740400294. Моли за отмяна на разпределението в обжалваната част, евентуално за намаляване на размера на разпределените разноски.

В законоустановения срок не са постъпили отговори от страните по спора.

Съставът на Апелативен съд - Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

По повод депозираната молба от страна на М.С.Х. е образувано изп. дело № 201777740400107 по описа на ЧСИ Я. Д., рег. № …, с район на действие ШОС, въз основа на изпълнителен лист, издаден на 23.03.2017 г. за сумата от 251 949.23 лева.

Взискателят М.Х. преди образуване на горепосоченото изп. дело, е депозирала друга молба, по която е образувано изп. дело № 20157740400294 по описа на ЧСИ Я. Д., рег. № …, с район на действие ШОС, въз основа на обезпечителна заповед по ч. т. д. № 360/2015 г. по описа на ШОС, издаден по повод на допуснато обезпечение на бъдещ иск. По същото са предприети изпълнителни действия от ЧСИ по молба на взискателя за налагане на запори, извършване на оценка, назначаване на пазач и др.. Една част от посочените разноски в размер на 1198 лева, не са включени в разпределението на разноските по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД, извършено в разглежданото изп. дело, поради което неоснователно се явява наведеното възражение от частния жалбоподател в тази насока.

Съгласно разпоредбата на чл. 460 от ГПК разпределение се извършва, когато събраната по изпълнителното дело сума не е достатъчна да удовлетвори всички взискатели. В този случай съдебният изпълнител отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с предпочтително удовлетворяване, а остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Редът на привилегированите вземания е уреден в чл. 136 от ЗЗД, като тези по ал. 1, т. 5 и 6 са общи – удовлетворяват се от цялото имущество на длъжника, а вземанията по т. 1-4 са са специални, т.е. тяхното удовлетворяване става за сметка на сумите, получени от имуществото, което се осребрява.

        По аргумент от 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД като първи ред привилегия са уредени вземанията на първоначалния взискател по осъществяване на изпълнителния способ, с постъпленията, от който се реализира разпределнието /в тази насока за указанията, дадени в т. 6 от ТР № 2/2015 год., постановено по т. д. № 2/2013 год., ОСГТК на ВКС/. Доколкото се касае за една привилегия, т.е. изключение от общото правило за съразмерност, изброяването на конкретните хипотези е изчерпателно и не търпи разширително тълкуване. Специалният характер на привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД означава, че с право на предпочтително удовлетворяване се ползват само вземанията на взискателя по осъществяване на изпълнителния способ, в това число и тези по образуването, както и следващите го действия на ЧСИ по налагане на запор, опис, провеждане на публична продан на шест вещи: 1/. Пикап Мицубиши L 200, рег. № Н …. АР; 2/. Пикап Мицубиши L 200, рег. № Н …. ВМ; 3/. Зърнокомбайн FENDT 6250 E, рег. № Н 02744; 4/. Сеялка RABE TURBODRIL XL 450 A, рег. № Н … А; 5/. Зърнокомбайн FENDT 6275 L, рег. № Н …. и 6/. Колесен трактор FENDT 930 VARIO TMS, рег. № Н …..

Както правилно е съобразил първоинстанционният съд, общият размер на сторени разноски, във връзка с изпълнителния способ е в размер на 31 419.60 лева, от които 26 000 лева – разноски за пазач. Последните разноски, свързани с пазенето на вещите са дължими, макар и същият да е назначен с протоколът за опис по реда на чл. 470 от ГПК, по образуваното изп. дело по допуснатото обезпечение на бъдещия иск, доколкото са сторени с оглед съхраняването на вещите, предмет на изпълнението. С оглед горното, предвид представените доказателства за направата на разноските, в това число договор, фактура и преводно нареждане /л. 401 и следващи от изп. дело № 201777740400107/, следва да се приеме за неоснователно наведеното възражение от страна на частния жалбоподател за недължимост на същите.

По изложените мотиви, които съвпадат с тези на обжалваното решение, настоящият състав намира, че разпределнието в обжалваната част е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

На основание чл. 463, ал. 2 от ГПК решението на апелативния съд не подлежи на обжалване.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 90/27.04.2018 год по в.гр.д. № 113/2018 год на Окръжен съд – гр. Шумен, в частта с което е отменено разпределние, извършено по протокол за разпределние от 30.01.2018 г, по изп. дело № ….., по описа на ЧСИ Я. Д., с рег. №…., с район на действие ШОС по пункт 3, т. 1 е постановено разпределение на разноски по чл. 136, ал. 1 от ЗЗД на първоначалния взискател М.С.Х., в общ размер на 31 419. 60 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.