Р Е Ш Е Н И Е

143

гр.Варна, 29.09.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№339/16г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадена въззивна жалба от „Черногор агро”ООД, с.Черногор, Община Главиница, представлявано от управителя Й.И.Ч., против решение №78/18.05.2016г., постановено по гр.д.№261/15г. по описа на СОС, с което е отхвърлен предявеният от жалбоподателя против Й.Х.Й./допусната е очевидна фактическа грешка при посочване фамилията на страната, като действителната такава е А./, Х.Й.Х. и В.Н.И. частичен иск за солидарното осъждане на ответниците да му заплатят сумата от 25 100лв. като част от целия в размер на 50 680лв., представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди като пропусната полза от напълно унищожен посев от ечемик на площ от 253 дка в землището на с. Черногор, които вреди са нанесени от прасета, овце и кози, собственост на първите двама ответници и от третия ответник, техен пастир, ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба-07.10.2015г. до окончателното изплащане, както и жалбоподателят е осъден да заплати съдебно-деловодни разноски на Й.Х.Й. в размер на 1 500лв., на Х.Й.Х. в размер на 1500лв. и на В.Н.И. в размер на 500лв.В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон, при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявеният иск бъде уважен.Претендират се разноски.

Въззиваемите Й.Х.А., Х.Й.Х. и В.Н.И. в депозирания в срока по чл.263, ал.1 от ГПК писмен отговор поддържат становище за неоснователност на подадената жалба и молят решението на СОС да бъде потвърдено.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

В исковата си молба ищецът „Черногор агро”ООД, с.Черногор излага, че стопанисва и обработва земеделски земи, находящи се в землището на с.Черногор, община Главиница, вкл. и имот №006001, с площ от 894, 145 дка, собственост на С. Д. И., отдаден от последния под наем на ищеца с договор, сключен на 01.07.2014г.За стопанската 2014г./2015г. имотът е бил засят с ечемик.В непосредствена близост до блока/на разстояние от около 100 м./ първият ответник Й.Х.А. е изградил нерегламентирана ферма за отглеждане на животни, в която отглежда овце, кози, телета и прасета.Имотът граничи с гора, но вместо в същата животните пасат безразборно почти ежедневно в нивата, стопанисвана от ищеца, като третият ответник В.Н.И., нает от първия за пастир на стадата, в разговори с различни лица е заявявал, че Й.А. му е наредил животните да пасат навсякъде, независимо от посевите.На 24.12.2015г. лицето К. Й. Н. е видяло лично как животните са навлезли в нивата, стопанисвана от ищеца и пасат в нея.За горното ищецът сезирал за поред път отговорните институциите.По жалбите му са предприети действия от МВР, РУ-Тутракан, ОДБХ гр.Силистра и Община Главиница.От последната е съставен от комисия, назначена със заповед на кмета, протокол след извършен оглед и обход с констатации за размера на територията с унищожени от животните посеви от ечемик в края на 2014г./констатирани изровени растения и следи от животни/.Територията е 253 дка./установена след измерване с GPS/ или около 30% от целия обработваем блок от 890, 130 дка.Върху тази площ не поникнал изобщо ечемик, т.к. е бил отъпкан и опасан още след като се е показал на повърхността, а и набезите на животните са постоянни.Към края на 2014г. собственик на 9 броя от прасетата, унищожили посевите, е бил вторият ответник Х.Й.Х., а собственик на останалите над 80 бр. е първият ответник, който през 2015г. е придобил и първите 9 бр. прасета.Собствените на Й.А. и Х.Х. животни, надзиравани от В.И., с унищожаването на посевите от ечемик на площ от 253 дка. са причинили вреди на ищеца, изразяващи се в стойността на 181 тона ечемик, които той не е могъл да събере за стопанската 2014г./2015г., имащи стойност от 50 680лв. Претендира ответниците да бъдат осъден да му заплатят солидарно сумата от 25 100лв., като част от сумата от 50 680лв., представляваща обезщетение за нанесените му имуществени вреди, изразяващи се в пълното унищожаване от прасета, овце и кози на посеви от ечемик на площ от 253 дка в имот №006001, находящ се в землището на с.Черногор, община Главиница, ведно със законната лихва върху главницата от 25 100лв., считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане.

Ответниците Й.Х.А., Х.Й.Х. и В. Н. И. в депозирания от тях писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК и в хода на производството оспорват предявения иск като молят да бъде отхвърлен като неоснователен.Твърдят, че фермата, в която се отглеждат животните, е законно изградена и експлоатирана.Никога животните не са били оставяни без надзор, нито са унижавали 253 дка. посеви на ищеца.Единствен път пастирът е изтървал по невнимание за кратко животните, но за това време не би могло да бъдат напълно унищожени 253 дка посеви.Около фермата има прилежаща площ от 5 дка, достатъчна за пашата на животните.Около нивата от своя страна има гора с разнообразна фауна, животните от която също извършват набези.Има и общински пасища, използвани и от други животновъди от района, т.е. възможно е, ако е имало унищожени посеви, това да е извършено от чужди животни.Твърдят, че за стопанската 2014г./2015г. от нивата е имала продукция от ечемик, прибрана от ищеца.  

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявен е частичен иск с пр.осн. чл.50 от ЗЗД.

Между страните не е спорно, а и от представените по делото писмени доказателства се установява, че въззивното дружество е с основен предмет на дейност производство на селскостопанска продукция, като с договор за наем на земеделска земя от 01.07.2014г. е наел от С. Д. И. за срок от една година описаните в описа към договора недвижими имоти-земеделски земи, находящи се в землището на с.Черногор, община Главиница, област Силистра, с обща площ от 8 041, 423 дка, един от които нива, съставляваща имот №006001, с площ от 894, 14 дка., която за стопанската 2014г./2015г. е била засята през есента с ечемик.Също не е спорно, че въззиваемият Й.А. стопанисва ферма за отглеждане на селскостопански животни в землището на с.Черногор.Фермата се намира в близост до имот №006001, видно от скицата, приложена на л.137 от първоинстанционното дело, като между имота и фермата преминава полски път, както и имот общинско пасище-имот №№000579, който в граничната си до фермата и имот №006001 част е тесен.Имотът граничи в северозападните си части и с общински гори.

Съгласно съставените от Областна дирекция по безопасност на храните гр.Силистра констативен протокол от 09.02.2015г., АУАН от 13.03.2015г. и констативен протокол от 04.03.2015г. във фермата се отглеждат около 95 броя прасета, извеждани да пасат, голямата част от тях без идентификация/при забрана в чл.139 от ЗВД да бъдат извеждани да пасат/, а вътре във фермата още около 30-40 бр. малки прасета.Отглеждат се възрастни кози и овце, също извеждани да пасат, малки ярета и агнета, както и телета /24 броя към 09.02.2015г./.Съгласно обясненията на въззиваемия Й.А. в о.с.з. на 15.12.2015г. за стопанската 2014г./2015г. във фермата са отглеждани 145 бр. овце и кози, 25 бр. телета и 83 бр. прасета.Съгласно цитирания констативния протокол от 09.02.2015г. част от прасетата - 9 бр. били регистрирани към 2014г. като собственост на въззиваемия Х.Й.Х., който с договор от 02.02.2015г. ги е прехвърлил на въззиваемия Й.А.

Съгласно показанията на св.К.Н., същият е видял в края на 2014г./докато бил на лов за диви прасета, като свидетелят е и земеделски производител/ прасета от фермата на Й.А. да пасат в нивата на въззивника.Били повече от 50 бр., разпръснати и ровещи в ечемика, който вече бил поникнал.Имало пастир със животните, който също бил в нивата /въззиваемият В.И./, когото свидетелят познавал от преди.Казал му да излезе от нивата, защото ще се обади на управителката на „Черногор агро”ООД Й.Ч..Виждал е тези животни и друг път да пасат в нивата, виждал ги е да пасат и в гората, която е в близост.Докато е ловувал /ловува всяка седмица/ не е виждал много диви прасета в гората /за 2015г. имат едно убито прасе, а за 2016г. две/.Уведомил Й.Ч. за видяното след около седмица.

По повод горното управителят на въззивното дружество е сезирал с жалба МВР, РУ-Тутракан, образувана е преписка, изпратена с мнение за образуване на досъ -дебно производство за престъпление по чл.216, ал.1 от НК против Й.А. и В. И..Образуваното досъдебно производство е прекратено с постановление на РП-Тутракан от 06.08.2015г.В мотивите на постановлението е прието, че в хода на разследването е било установено безспорно, че има унищожаване и повреждане на ечемичните посеви, засети от дружеството, от животните на Й.А., извеждани на паша от В.И. и други пастири от същата ферма, но т.к. деянието е извършено по непредпазливост, а увреденото имущество е частно, то наказателното преследване следва да бъде възбудено по тъжба на пострадалия, предвид което и образуваното досъдебно производство подлежи на прекратяване.

Въззивникът е сезирал и община Главиница с жалба на 09.01.2015г.На 13.01.2015г. е назначена със заповед комисия от кмета на общината, която е съставила на 16.02.2015г. констативен протокол след извършен оглед, подписан от членовете на комисията и от кмета на общината.Констатирано е, че имот №006001, обработван от „Черногор агро”ООД, е засят с ечемик във фаза на братене, добре изравнен. На около 100 метра северно от имота е разположена фермата на Й.А..Уста новено е, че от северната, западната и източната част на имота има навлизане на животни в масива - изровени растения и следи от животни, които са значителни към вътрешността на имота.С техническо средство GPS са установени локалните нане -сени щети, които са в периметър от 253 дка., като към протокола са приложени скица и снимков материал.

Така съставеният протокол съставлява частен свидетелстващ документ, доколкото не са ангажирани доказателства, че изготвилата го комисия е била назначена от кмета на общината по предвидения в чл.20 от ЗОСИ ред, съответно, че в длъжностните характеристики на съставилите го членове на комисията се включва и съставянето на документи по чл.20 от ЗОСИ в кръга на службата им.Предвид оспорване на констатациите в него, пред първоинстанционния съд са били изслушани показанията на двама от съставителите – Б. Х. И. и Г. Б.Р.От техните показания безпротиворечиво се установява, че при огледа след обход и измерване с GPS уред са били констатирани от тях щети на площ от 253 дка.Щетите са нанесени именно от прасета/първият свидетел е агроинженер/, изровили ечемика, който след това не би могъл да поникне отново.Там където не е било ровено ечемикът бил в идеално състояние.В близост има и други животновъди, които обаче отглеждат крави, но те не могат да изравят по същия начин като прасетата.Така и в показанията на св.К.Н., съгласно които в с.Черногор има още двама животновъди, но те отглеждат крави.

При съвкупния анализ на така ангажираните писмени и гласни доказателства съдът приема за установено, че в периода края на 2014г. началото на 2015г. животни от фермата на въззиваемия Й.А. са били завеждани на паша в нивата, обработвана от въззивника, при което са били унищожени посеви от ечемик на площ от 253 дка.Вярно е, че нивата граничи и с гора, но съгласно цитираните пока -зания на св.К.Н. и показанията на св.Ц.В. /главен инспектор към ОДБХ гр.Силистра, отговарящ и за контрол върху дивите прасета и отстрелването им/ в тях има малко дивеч, предвид което съдът приема за недоказани твърденията на въззиваемите, че щетите са нанесени от диви животни.Вярно е и, че в селото има и още двама животновъди, но последните отглеждат животни, които не биха могли при паша да нанесат подобни поражения върху посева от ечемик като прасетата, които след като го изровят във фазата на братене, същият повече не може повече да израсте.От друга страна от показанията на св.Ц.В., базирани на лични наблюдения, са установява, че е практика във фермата на въззиваемия Й.А. прасетата да бъдат извеждани на паша извън фермата на разстояние от 1 до 1, 5 км. в нарушение забраната в чл.139, ал.1, т.9 от ЗВД.     

Съгласно разпоредбата на чл.50, изр.2 от ЗЗД за вреди, произлезли от животни, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чиито надзор те се намират, дори животните да се избягали или изгубени.Отговорността е обективна, безвиновна. Необходимо е да бъде установена собствеността на животните, съответно, че са се намирали под надзора на дадено лице, и, че от тези животни са причинени твърдените вреди.

Установи се в производството, че от животни, собственост на първите двама въззиваеми към края на 2014г., докато са били под надзора на третия въззиваем, техен пастир, са били нанесени щети върху 253 дка. посеви ечемик/изпотъпкани и изровени/ в нивата, наета и обработвана от въззивника.Пряка и непосредствена последица от горното по см. на чл.51 от ЗЗД за загубите на въззивника, произтичащи от продукцията, която не е могъл да реализира от тези 253 дка.От заключе- нието на ССЕ на в.л. И.Т., изслушано пред първоинстанционния съд, кредитирано от настоящия съд като обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните, и от обясненията на в.л. в о.с.з. на 08.03.2016г. се установява, че от тази площ от 253 дка. ечемик дружеството би реализирало при продажба на готова продукция сумата от 45 029, 95лв.За нейното засяване и обработване до преди унищожението/по счетоводни данни/ е вложило 45 957лв./ако се вземат предвид преките и непреките общопроизводствени разходи/ и 47 419, 79лв., ако се вземат предвид и непреките административни разходи за управление на дружеството.Съдът приема, че вредата, претърпяна от въззивника, се равнява на сумата от 45 029, 95лв., т.к. това е сумата, която би била реализирана в неговия патримониум при продажбата на ечемика, ако не бе налице непозволеното увреждане.Какви разходи е вложил преди това и дали сумата, която би могъл да получи, ако не беше увреждането, се равнява с тях, в случая е ирелевантно.

По изложените съображения съдът приема, че предявеният частичен иск е основателен, като въззиваемите следва да бъдат осъдени да заплатят солидарно на въззивника сумата от 25 100лв., ведно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане.   

На осн. чл.78, ал.1 от ГПК и направеното искане на възззивната страна следва да бъдат присъдени сторените от нея пред първа и настоящата инстанция съдебно-деловодни, които са в размер на 4 878лв., от които 1 506лв.-д.т., 300лв. депозит за в.л., 1 536 лв. адв.възнаграждение за първа инстанция и 1 536лв. адв.възнаграждение за въззивна инстанция.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение №78/18.05.2016г., постановено по гр.д.№261/15г. по описа на СОС, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА Й.Х.А. с ЕГН **********, Х.Й. Х. с ЕГН **********, двамата от гр.Главиница, ул.”Люлин”№7, и В.Н.И. с ЕГН ********** ***, СОЛИДАРНО да заплатят на „Черногор агро”ООД, ЕИК 118548489, със седалище и адрес на управление с.Черногор, община Главиница, сумата от 25 100лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди - унищожен посев от ечемик с площ от 253 дка в имот №006001, находящ се землището на с.Черногор, община Главиница, в края на 2014г., които вреди са нанесени от животни, собственост на първите двама ответници, оставени под надзора на третия ответник, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба - 07.10.2015г. до окончателното изплащане, на осн. чл.50 от ЗЗД, по предявен частичен иск, целият в размер на 50 680лв.

ОСЪЖДА Й.Х.А. с ЕГН **********, Х.Й. Х. с ЕГН **********, двамата от гр.Главиница, ул.”Люлин”№7, и В.Н.И. с ЕГН ********** *** да заплатят на „Черногор агро”ООД, ЕИК 118548489, със седалище и адрес на управление с.Черногор, сумата от 4 878лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред първа и въззивна инстанция, на осн. чл.78, ал.1 от ГПК.

Решението подлежи на касационно обжалване при условията на чл.280, ал.1 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                ЧЛЕНОВЕ: