ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№430

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 20.07.2017 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 339/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 4341/17.07.2017 от П.А.П. срещу определение № 610/31.05.2017 год по в.гр.д. № 191/2017 на Окръжен съд Добрич В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по делото по отношение въззивна жалба вх.№ 4880/21.03.2017 год по описа на ДРС срещу решение № 207/07.03.2017 год по гр.д. № 2977/2016 год на Районен съд Добрич. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор от З.М.П. се съдържа становище за неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С решение № 207/07.03.2017 год по гр.д. № 2977/2016 год на Районен съд Добрич е отхвърлен иска, предявен от М.К. Радева срещу П.А.П. и З.М. Т. за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот. Ответникът няма правен интерес да обжалва решението, с което искът срещу него е отхвърлен, защото то е в негова полза независимо от изразеното признание на иска.

Наличието на правен интерес е положителна процесуална предпоставка за надлежното упражняване правото на иск, респ. на жалба, за което съдът следи служебно. Поради това определението, с което съдът е прекратил производството по въззивната жалба на П.А.П. като лишена от правен интерес и затова – недопустима, се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 610/31.05.2017 год по в.гр.д. № 191/2017 на Окръжен съд Добрич В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по делото по отношение въззивна жалба вх.№ 4880/21.03.2017 год по описа на ДРС срещу решение № 207/07.03.2017 год по гр.д. № 2977/2016 год на Районен съд Добрич.

Определението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 274 ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.