ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№440./05.07.2019г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 339/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Т.К.Т., ЕГН ********** против определение № 1219/15.04.2019г., постановено по в.ч.гр.д. № 438/2019г. на ОС – Варна, с което е оставена без разглеждане подадената от жалбоподателя частна жалба срещу протоколни определения на РС – Варна по гр.д. № 17972/2017г. за оставяне без уважение направени от него доказателствени искания и производството по частната жалба е прекратено.

Твърди се, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно, като се излагат аргументи по съществото на правния спор, предмет на гр.д. № 17972/2017г.  и по основателността на направените доказателствени искания. Счита, че като въззивна инстанция ОС – Варна е следвало да отстрани порочните процесуални действия на първоинстанционния съд. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото на въззивния съд за произнасяне по същество на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Предмет на обжалване пред ОС – Варна е бил акт на първоинстанционния съд, с който същият се е произнесъл, на основание чл.146 ал.4 ГПК по направени от жалбоподателя доказателствени искания – поставяне на въпроси по чл.179 ГПК към единия от ответниците и назначаване на СПЕ, както и е оставено без уважение искането на жалбоподателя за конституиране на трети лица-помагачи. Досежно произнасянето по последното въззивното определение като необжалваемо и по арг. от чл.274 ал.2 вр. ал.1 и ал.3 ГПК, не е предмет на настоящия съдебен контрол.

Съгласно изричната разпоредба на чл.274 ГПК на обжалване подлежат определенията, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, както и тези, за които това е изрично предвидено. Определението по чл.146 ал.4 ГПК не попада в нито една от тези хипотези. Същото не прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито изрично е предвидена неговата обжалваемост. Процесуалните нарушения, допуснати от първоинстанционния съд вр. доклада по делото или събирането на доказателствата, са основания за неправилност на постановения от него акт по съществото на спора, поради което и същите могат да бъдат преценявани и отстранявани само по реда на инстанционния контрол на съдебното решение. Едва в това производство въззивният съд ще може да отстрани тези пропуски, в частност ще събере поискани от страната и неправилно недопуснати от съда доказателства. Самостоятелния контрол на тези действия на първоинстанционния съд е недопустим.

Ето защо, като е приел, че частната жалба в частта относно протоколни определения, с които са оставени без уважение доказателствени искания на жалбоподателя е недопустима и е оставил същата без разглеждане, ОС – Варна е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1219/15.04.2019г., постановено по в.ч.гр.д. № 438/2019г. на ОС – Варна, с което е оставена без разглеждане подадената от Т.К.Т. частна жалба срещу протоколни определения на РС – Варна по гр.д. № 17972/2017г. за оставяне без уважение направени от него доказателствени искания и производството по частната жалба в тази й част е прекратено.

 

            Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                          2.