ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

54

Гр.Варна,27.01.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 27 януари 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

 

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 34 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 407, ал.1  и чл. 405, ал.1 ГПК и е образувано по частна жалба на Прокуратурата на Република България против разпореждане на Варненския окръжен съд от 13.12.2014 г. /неправилно посочено в жалбата от дата 15.12.2014 г./, постановено по гр.д. № 1780/2013 г., за издаване на изпълнителен лист в полза на М.Н.К. за направените съдебно – деловодни разноски в частта за горницата над сумата от 697,20 лв. до 1 750 лв.

Прокуратурата е настоявала, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно в посочената част, като е молила за отмяната му и за обезсилване на издадения на 15.12.2014 г. изпълнителен лист за частта за разноските над 697,20 лв. до 1 750 лв.

При наличието на данни за узнаване на разпореждането от жалбоподателя на 29.12.2014 г., се налага извода, че жалбата от 03.01.2014 г. е подадена в срок. Същата е допустима, а разгледана по същество и основателна по следните съображения:

С разпореждане от 13.12.2014 г., постановено по гр.д.  1780/ 2013 г., Варненският окръжен съд се е произнесъл по молбата на М.К.  за издаване на изпълнителен лист за сторените от него разноски за всички съдебни инстанции, като е уважил същата и издал на молителя изпълнителен лист от 15.12.2014 г. срещу Прокуратурата на Република България за сумата от 1750 лв., представляваща направените съдебно - деловодни разноски /от които 1000 лв. адвокатско възнаграждение, 740 лв. възнаграждение за вещи лица и 10 лв. дължима държавна такса при образуване на делото, чл. 10, ал.3 от ЗОДОВ /т.е. за първоинстанционното производство// и за сумата от 796,80 лв. деловодни разноски за касационната инстанция.

Оплакванията на жалбоподателя касаят единствено разноските от 1750 лв. без тези за касационната инстанция в размер на 796,80 лв.

С решението на ВКС  № 356 от 09.12.2014 г., постановено по гр.д.№ 2946/2014 г., е било отменено решение № 37 от 13.03.2014 г. по гр.д.№ 67/2014 г. на Варненския апелативен съд в частта, с която Прокуратурата на Република България е била осъдена да заплати на М.Н.К.  на осн. чл. 2, ал.1, т.2 ЗОДОВ обезщетение за неимуществени вреди за разликата над 10 000 лв. до 25 100 лв., както и в частта относно присъдените деловодни разноски над 697,20 лв. Разноските са били присъдени в размер на 1 750 лв. с решението на първата инстанция, потвърдено в тази част от апелативния съд и съответно отменено от ВКС за горницата над 697,20 лв.  

Атакуваното разпореждане е незаконосъобразно, защото не е било налице визираното в разпоредбата на чл.404, т.1 от ГПК основание за издаване на изпълнителен лист за разноските в първоинстанционното производство за горницата над сумата от 697,20 лв до 1 750 лв, поради отмяната от ВКС на решението на апелативния съд в тази част.

 При това положение, обжалваното разпореждане се явява неправилно и следва да бъде отменено в обжалваната част за разноските за първоинстанционното производство над сумата от 697,20 лв. до 1750 лв., а издаденият изпълнителен лист от  15.12.2014 г. – съответно обезсилен в тази му част.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане на Варненския окръжен съд от 13.12.2014 г. /неправилно посочено в жалбата от дата 15.12.2014 г./, постановено по гр.д. № 1780/2013 г. , за издаване на изпълнителен лист в полза на М.Н.К. за направените съдебно – деловодни разноски /за първоинстанционното производство/ в частта за горницата над сумата от 697,20 лв. до 1 750 лв. и ОБЕЗСИЛВА, издадения на 15.12.2014 г. изпълнителен лист за частта, с която Прокуратурата  на Република България е осъдена да заплати на М.Н.К. направените съдебно-деловодни разноски /за първоинстанционното производство/ за горницата над 697,20 лв. до 1750 лв.

Определението може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: