Р Е Ш Е Н И Е

61

гр.Варна, 26 .04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на деветнадесети април през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№34/17г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.294, вр. чл.258 и сл. от ГПК.Образувано е след отменяването на решение №207/11.12.2015г., постановено по в.гр.д.№501/15г. по описа на ВАпС, гр.о., с решение №212/20.01.2017г., постановено по гр.д.№1392/16г. по описа на ВКС, ІІІ гр.о., и връщане делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.Подадена е въззивна жалба от Министерство на труда и социалната политика, гр.София чрез процесуален представител ю.к. Д.Д. против решение №145/25.06.2015г., постановено по гр.д.№407/14г. по описа на ШОС, с което са отхвърлени предявените от Министерство на труда и социалната политика против И.Т.И. и Кооперация „Център за изследване на политическите процеси” /неправилно посочена правно-организационната форма на втория ответник, който е сдружение, а не кооперация/ искове с пр.осн. чл.45 от ЗЗД против първия ответник и с пр.осн. чл.49 от ЗЗД против втория ответник при условия на солидар -ност за сумата от 101 493, 60 евро-главница, ведно с наказателна лихва по чл.18.2 от Общите условия на договора за безвъзмездна помощ в размер на лихвения процент, прилаган от ЕЦБ относно нейните основни сделки по рефинансиране, увеличен с 3, 5 процентни пункта, начислявана върху главницата, считано от 23.06. 2010г.  до окончателното изплащане на задължението, както и ищецът е осъден да заплати на ответниците съдебно-деловодни разноски в размер на 5000лв.В жал -бата се твърди, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове бъдат уважени.Претендират се разноски.

Въззиваемите И.Т.И. и Сдружение с нестопанска цел „Център за изследване на политическите процеси”, гр.Шумен, представлявано от председателя на УС Г.А.Г., чрез процесуалния си представител адв.Г.Т. поддържат становище за неоснователност на подадената жалба и молят обжалваното решение да бъде потвърдено.Претендират разноски.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

В исковата си молба и уточняващите такива молби към нея от 01.10.2014г., 27.01.2015г., 11.06.2015г./последната депозирана в о.с.з. на 11.06.2015г./, както и в извършеното уточнение в о.с.з. на 11.06.2015г., както и в молба от 02.02.2017г., депозирана пред настоящата инстанция, ищецът Министерство на труда и социалната политика излага, че МТСП чрез своята главна дирекция ”Европейски фондове, международни програми и проекти” е Изпълнителна агенция по програма ФАР и договарящ орган по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с цитираната програма.По една от процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно BG2004/006-070.05.01 - „Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи”, е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ №BG2004/006-070.05.01.21 с бенефициент ответника СНЦ „Център за изследване на политическите процеси”, гр.Шумен, представляван от ответника И.Т.И. - ръководител на проекта.При осъществяване на проекта са установени нарушения, водещи до непостигане на целите на проекта, въз основа на което ИА по програма ФАР не е одобрила финалния отчет по посочения договор, като счита всички извършени по него разходи за недопустими.За горното бенефициентът е уведомен от ИА по програма ФАР и от него е изискано връщане на всички получени по договора суми.Тъй като основното нормативно определено задължение на ИА по програма ФАР като институция /произтичащо от Финансов меморандум от 2004г., подписан между правителството на Република България и Европейската комисия/ е да направи самостоятелна преценка на допустимостта на разходите, писмото, с което се отправя искане за възстановяване на сумата, представлява окончателно мотивирано становище по см. на чл.119 от Регламент /ЕО, Евроатом/ №1605/02г.Конкретните нарушения, извършени от бенефициента, са описани в писмо от 13.05.2009г.При осъществяване на проекта са установени и нарушения, извършени от ответника И.И., който е представляващ бенефициента и ръководител на проекта.С определение от 28.12.2010г., постановено по НОХД №1965/10г. по описа на ШРС, е одобрено постигнатото между страните в наказателното производство споразумение, с което е прието за безспорно установено, че обвиняемият И.Т.И. е виновен за това, че в периода месец май 2007г. - месец декември 2008г., при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице-представител и пълномощник на „Център за изследване на политическите процеси”, гр.Шумен, присвоил чужди пари, част от които са на фондовете, принадлежащи на Европейския съюз, а друга част са предоставени на българската държава от Европейския съюз, общо сумата от 6 646, 84лв., връчени му в това му качество да ги управлява по проект BG 2004/006-070.05.01.21 - „Интеграция на малцинствата” на територията на Шуменска област, чрез обучение по занаят „Керамика” по програма ФАР, като за улесняване на деянието е извършил и две документни престъпления, а именно, действайки като подбудител и помагач участвал в съставянето на официален документ с невярно съдържание - РКО №47/ 30.05.2008г., отразяващ плащане по граждански договор на Христина Иванова Димитрова за сумата от 290, 39лв., дължима й за работа по проекта през м.май 2008г. и неистински официален документ - преводно нареждане  от 29.05.2008г., на което е придаден вид, че е издадено от „Postbank”, клон Шумен, за да отрази плащане на сумата от 6 356, 45лв., свързано с една от основните дейности по проекта - обучение от страна на ЦИПП към НЦПО при БТПП, клон Шумен, като целта на изготвянето на двата документа била да бъдат използвани като доказателство за извършени разходи по проекта и присвоените пари са внесени преди приключване на съдебното следствие - престъпление по чл.205, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.202, ал.2, т.3 от НК, вр. чл.201 от НК, вр. чл.26 от НК, като деянието е извършено виновно при пряк умисъл.Пряката и непосредствена последица от осъщественото от И.Т.И. престъпно деяние, за което същият е осъден, е цялостното неизпълнение на проекта, за който е сключен посоченият в исковата молба договор със СНЦ „Център за изследване на политическите процеси”, гр. Шумен, което е било представлявано от ответника физическо лице в качеството му на ръководител на проекта.Предвид така извършеното престъпление контролните органи на Европейската комисия не са признали проекта за изпълнен, видно от разменената кореспонденция/дебитна нота, изпратена от ЕК до българската държава/ с дирекция „Национален фонд” при Министерство на финансите.Сумата от 6 646, 84лв. касае средствата, присвоени от дееца при непосредственото извършване на престъплението, но пряката последица от извършване на същото престъпление е непризнаване на разходите за проекта по правилата на програма ФАР и съответно вреда за бюджета на ищеца МТСП, от чийто бюджет е възстановена цялата процесна сума от 101 493, 60 евро /съгласно общият принцип, заложен в законите за държавния бюджет от 2008г. до 2013г., в случай на установени нарушения, извършените недопустими разходи се възстановяват в рамките на бюджетната година на Националния фонд от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в чиято структура е съответната ИА, като същото правило е възпроизведено и впоследствие приетия ЗПФ/чл.64/.Юридическото лице, страна по договора, отговаря за действията на И.Т.И. на осн. чл. 49 от ЗЗД, т.к. му е възложило извършването на дейността по проекта и отговаря за вредите, причинени на ищеца при извършване на тази дейност.Двамата ответници са солидарно задължени към ищеца за причинените му от престъплението, осъществено от И.И., имуществени вреди.Вредоностният резултат е настъпил пряко от противоправното поведение на дееца, т.к. МТСП е задължено да възстанови в бюджета на ЕС всички неправомерно изразходвани от бенефициента средства.В съответствие с разпоредбата на чл.74 от НПК ищецът е ощетено от престъплението лице, претърпяло имуществени вреди.Тъй като ищецът не е бил уведомяван за началото на съдебното наказателно производство, а е получил само препис от протоколното споразумение, и не е предявил граждански иск в наказателното производство.Претендира ответниците да бъдат осъдени му заплатят солидарно сумата от 101 493, 60 евро, представляваща обезщетение за претър -пените в резултат от извършеното от И.И. престъпление имуществени вреди, ведно с лихва за забава, изчислявана в размерите по чл.18.2, предложение второ от Общите условия на договора за безвъзмездна помощ в размер на лихвения процент, прилаган от ЕЦБ относно нейните основни сделки по рефинансиране, увеличен с 3, 5 процентни пункта, начислявана върху главницата, считано от датата на увреждане - 23.06.2010г. до окончателното изплащане.  

Ответниците И.Т.И. и Сдружение с нестопанска цел „Център за изследване на политическите процеси” в депозираните от тях писмени отговори в срока по чл.131 от ГПК и в хода на производството оспорват предявените искове като молят да бъде отхвърлени като неоснователни.Твърдят, че целите на така сключения договор за предоставяне на безвъзмездна помощ №BG2004/006-070. 05.01.21 с бенефициент ответника СНЦ „Център за изследване на политическите процеси”, гр.Шумен, чрез ответника И.Т.И. - ръководител на проек -та, заложени в т.1.5 от договора, са изпълнени.Оспорват в цялост констатациите при неодобряване на представения финален отчет по проекта.Поддържат, че в хода на осъществяваните 10 текущи проверки не са били констатирани нередности, които до доведат до прекратяване на проекта, като по малкото получени при тези проверки забележки/свързани с въпроси от организационен характер/ е било напра- вено необходимото за отстраняване на нередностите.Твърдят, че ищецът няма качеството пострадало лице от престъплението, за което е бил осъден И.И.. Имуществени вреди от това престъпление е претърпяла Христина Иванова Димитрова, която е била ощетена с неизплатена сума по граждански договор за един месец в размер на 290, 39лв., като същата сама е подписала съставения от И. И. документ - РКО с невярно съдържание с което е удостоверила, че сумата й е била изплатена, като впоследствие е заявила пред следствените органи, че сумата не е платена.Тази сума е била дължима за осъществените счетоводни услуги за м.05.2008г., които действително са били извършени и възнаграждението е било дължимо, съответно одобрено като разход по проекта.Със същата присъда е установено и, че И.И. е съставил документ с невярно съдържание-платежно нареждане за извършено плащане на сумата от 6 356, 45лв. по фактура за извършено обучение от НЦПО/Национален център за професионално обучение/ при БТПП, клон Шумен.Такъв превод не е бил извършен към НЦПО при БТПП, клон Шумен, предвид което то е било ощетеното лице, след като е фактурирало услугата, без да я получи.При влизане в сила на присъдата са били възстановени нанесените щети на засегнатите лица.Както Х.Д., така и изпълнителят на услугата са получили възнагражденията си, което е било констатирано в самата присъда.Всеки от ответниците е направил в срок и възражение за изтекла погасителна давност.    

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявени са искове с пр.осн. чл.45 и чл.49 от ЗЗД/по исковете с претендираната от ищеца на деликтно основание солидарно сума от ответниците съдът съоб -разява и задължителните указания, дадени в решението на Върховен касационен съд при връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд относно тяхната допустимост/.

На 30.11.2006г. между договарящия орган Министерство на труда и социалната политика/МТСП/, Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, определен за Изпълнителна агенция по програма ФАР, и Сдружение с нестопанска цел „Център за изследване на политическите процеси”, гр.Шумен, представлявано от Г.А.Г., наричано в договора бенефициент, е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег.№BG2004/006-070.05. 01.21.Договорът е сключен въз основа на подписания Финансов меморандум BG 2004/006-070 между правителството на Република България и Европейската коми- сия по Национална програма ФАР за България за 2004г/част І/, конкретно частта от програмата BG 2004/006-070.05.01 - Интеграция на пазара на труда на етнически малцинствени групи.Общата сума на проектните разходи е 169 156 евро.Догова - рящият орган се е ангажирал да финансира максимум 126 867 евро, възлизаща на 75% от общата сума на допустимите проектни разходи.От тях 95 388, 72 евро/или 75, 19%/ е предвидено да се финансират по програма ФАР и 31 478, 28 евро/или 24, 81%/ е предвидено да се финансират от националното съфинансиране.От общо предвидените 126 867 евро размерът на първото авансово плащане възлиза на 80%, т.е. сумата от 101 493, 60 евро, от които съответно 76 310, 98 евро/80% от 95 388, 72 евро/ се финансират по програма ФАР и 25 182, 62 евро/80% от 31 478, 28 евро/ са от национално съфинансиране. Ръководител на проекта съгласно пред- ставената документация към договора е И.Т.И..

Видно от заключението на ССЕ от 22.03.2017г. е, че първото авансово плащане по договора в размер на 80%/сумата от 101 493, 60 евро/ е преведена по сметка на Сдружение „Център за изследване на политическите процеси” на 22.05.2007г., както следва.На 22.05.2007г. по сметка на МТСП, по която се отчитат постъпленията от европейското финансиране по програма ФАР, е постъпила сумата от 76 310, 98 евро с основание аванс от Национален фонд при МФ/Дирекция „Национален фонд” към Министерство на финансите, действаща съгласно разпоредбите на чл.29 от Устройствения правилник на МФ, обн.ДВ, бр.42/03г., отм.ДВ, бр.85/09г., действащ към 2007г., като централен съкровищен орган, отговорен за финансовото управление на помощта, предоставена на страната от ЕС, както и на кореспондиращото съфинансиране, консолидирани по сметката на НФ, както и управляващ средствата, отпускани като помощ за страната от Европейската комисия, вкл. по програма ФАР, наред с българските финансови ресурси от държавния бюджет и от други финансови източници като съфинансиране на проектите и програмите по финансови меморандуми от 1998г. нататък, както и разполагащ с останалите правомощия, предвидени в цитираната норма/.На същата дата сумата е наредена към сметката на Сдружение „Център за изследване на политическите процеси” с основание авансово плащане по договор.По същия начин е постъпила и сумата от 25 182, 62 евро с източник от национално съфинансиране в размер на 25 182, 62 евро на 22.05.2007г./авизо от същата дата /л.34 от в.гр.д.№34/17г./ за нареждане от НФ към МФ на посочената сума към сметка на МТСП, от която впоследствие е извършен превод по нареждане на МТСП към сметката на Сдружение „Център за изследване на политическите процеси”.

На 17.03.2009г. бенефициентът по договора Сдружение „Център за изследване на политическите процеси” чрез ръководителя на проекта И.И. е изпратил до МТСП, Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” финалния/с техническа и финансова част/ отчет по договора, който е необходимо да бъде одобрен от договарящия орган, за да бъде извършено второто плащане на помощта в размер на оставащите 20% от договорените суми/такъв отчет е бил първоначално изпратен на 01.09.2008г., но върнат за корекции на 09.10.2008г./.

С окончателно становище от 13.05.2009г., подписано от Д.Димитров, зам.м-р на ТСП и ръководител по програмата, въз основа на направената оценка по изпълнението на проекта и договорения бюджет, извършените разходи по проекта не са одобрени.Причините финалният отчет да не бъде одобрен са подробно изброени в становището и включват: непостигане на основната цел на проекта; несъобразяване изпълнението на дейностите по договора с правилата и изискванията на програма ФАР; нанадлежен подбор на крайните бенефициенти с констатирани нарушения, водещи до непризнаване на подбора за легитимен; неприлагане на задължителни документи, които е следвало да бъдат подадени от безработните лица, крайни бенефициенти за обучението; пропуски в представената документация, доказваща провеждането на професионално обучение по професия „работник в керамичното производство”, довели до непризнаване на цялото обучение, така и по отношение на професионалното обучение по професия „икономист”, специалност „предприемачество и мениджмънт”; доставяне на работни и информационни материали и оборудване след датите на приключване на обучението; закупуване на камера за декорация, негодна за експлоатация и неизползвана по предназначение, отчетени разходи за други материали/машина за разбъркване на смес, смесител, пистолет за пръскане, електрически генератор/, по-високи от заложените в проекта, отчетни разходи за застраховки за период извън периода на изпълнение на проекта; непредставяне на доказателства за създаването, официалното откриване и функционирането на Център на занаятите.

Окончателното становище е, че всички разходи не се приемат за допустими/вкл. предвид непостигане на основната цел на проекта и съпътстващите разходи, свързани с ремонти дейности, доставки на материали и оборудване/, предвид което и следва да бъдат възстановени на възложителя по договора.Отправена е покана за възстановяване на сумата от 101 493, 60 евро в срок от 45 дена от получаване на писмото както следва: 1/ сумата от 76 310, 98 евро /75, 19% от 101 493, 60 евро, т.е. финансирането от ЕС/ по посочената в писмото сметка на МТСП/същата, по която тази сума е преведена първоначално на 22.05.2007г. от сметката на НФ към МФ по сметката на МТСП и впоследствие от сметката на МТСП по сметката на Сдружение „Център за изследване на политическите процеси”/; 2/ сумата от 25 182, 62 евро /24, 81% от 101 493, 60 евро, т.е. националното съфинансиране/ по посочената в писмото сметка на МТСП/същата, по която тази сума е преведена първоначално на 22.05.2007г. от сметката на НФ към МФ по сметката на МТСП и впоследствие от сметката на МТСП по сметката на Сдружение „Център за изследване на политическите процеси”/.Отделно е посочено, че следва да се преведат и начислените лихви върху преведените суми от датата на постъпване на средствата по сметката на сдружението до датата на възстановяване на сумите.Посочено е и, че на осн. чл.18.2 от общите условия на договора след изтичане на дадения 45 дневен срок се дължи лихва върху посочената сума/предвидените лихви в чл.18.2 от договора в случаи на плащания в евро, както настоящия, включват лихвеният процент, прилаган от ЕЦБ относно нейните основни сделки по рефинансиране в евро, увеличен с 3, 5 процентни пункта/.

В изготвения формуляр „Потвърждение за възстановяване на средства” е посочено, че в рамките на одобрения бюджет, съгласно подписания договор за безвъзмездна помощ, допустимите разходи, реално направени по договора, възлизат на 0,00 евро.На осн. чл.3.2  от специалните условия към договора и след приспадане на извършеното авансово плащане, изпълнителят следва да възстанови сумата от 101 493, 60 евро.

Съгласно чл.18.1 от договора бенефициентът се задължава да върне на договорящия орган всички средства, платени в повече от окончателно дължимата сума в срок от 45 дни от получаване на искането за това.Тъй като от договорящия орган е прието, че окончателно дължимата сума, равняваща се на допустимите и приети от него разходи, е в размер на 0, 00 евро от бенефициентът е изискано възстановяването на цялата авансово заплатена сума от 101 493, 60 евро.Не е спорно между страните, че тази сума не е била възстановена в посочения срок и впоследствие.

Според действащото законодателство към датата на изискването на възстаноновяване на сумата и впоследствие, считано от 01.01.2010г. - чл.162 от ДОПК и чл.3, ал.7 от ЗНАП недължимо платените и надплатените суми, както и неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, …… и преходния финансов инструмент/последният е приемник на програма ФАР след присъединяването на РБ към ЕС през 2007г./, вкл. от свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на договор, съставляват частни държавни вземания, които се събират от НАП/тези, които възникват въз основа на адм. акт съставляват публични държавни вземания/. Идентична е и разпоредбата на §43 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009г.Не са наведени твърдения, съответно ангажирани доказателства за съставяне на АУЧДВ, издаден от изп.директор на агенцията, съответно от оправомощено от него лице, въз основа на който да е било изискано издаването на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.418 от ГПК за сумата, която е прието от МТСП, че подлежи на възстановяване, съгласно предвиденото в чл.3, ал.8 от ЗНАП.

С определение от 28.12.2010г., постановено по НОХД №1965/10г. по описа на ШРС, е одобрено постигнатото между страните в наказателното производство споразумение, с което е прието за безспорно установено, че обвиняемият И. Т. И. е виновен за това, че в периода месец май 2007г. - месец декември 2008г., при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице - представител и пълномощник на „Център за изследване на политическите процеси”, гр.Шумен, присвоил чужди пари, част от които са от фондовете, принадлежащи на Европейския съюз, а друга част са предоставени на българската държава от Европейския съюз, общо сумата от 6 646, 84лв., връчени му в това му качество да ги управлява по проект „Интеграция на малцинствата” на територията на Шуменска област чрез обучение по занаят „Керамика” по програма ФАР, като за улесняване на деянието е извършил и две документни престъпления, а именно, действайки като подбудител и помагач участвал в съставянето на официален документ с невярно съдържание - РКО №47/ 30.05.2008г., отразяващ плащане по граждански договор на Х. И. Д. за сумата от 290, 39лв., дължима й за работа по проекта през м.май 2008г. и неистински официален документ - преводно нареждане  от 29.05.2008г., на което е придаден вид, че е издадено от „Postbank”, клон Шумен, за да отрази плащане на сумата от 6 356, 45лв. от ЦИПП към НЦПО при БТПП, клон Шумен, като целта на изготвянето на двата документа била да бъдат използвани като доказателство за извършени разходи по проекта и присвоените пари са внесени преди приключване на съдебното следствие - престъпление по чл.205, ал.1, т.3 от НК, вр. чл.202, ал.2, т.3, вр. чл.202, ал.1, т.1 от НК, вр. чл.201 от НК, вр. чл.26 от НК, като деянието е извършено виновно при пряк умисъл и за горепосоченото деяние му е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца, чието изтърпяване е отложено за срок от 4 години, както и му е наложено наказание лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6, пр. второ от НК.

На осн. чл.300 от ГПК, вр.чл.383, ал.1 от НПК така постигнатото споразумение е задължително за гражданския съд, разглеждащ последиците от деянието, относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца.

Твърди се от въззивника, ищец по исковете, че същият е претърпял имуществени вреди в размер на 101 493, 60 евро в резултат от така осъщественото от въззиваемия И.Т.И. престъпление, който му дължи обезщетение за претърпените вреди в посочения размер, като солидарно отговорно с него е въззиваемото сдружение „Център за изследване на политическите процеси”, което му е възложило да бъде ръководител на проекта по Договор за безвъзмездна фи -нансова помощ с рег.№BG2004/006-070.05.01.21, при изпълнението на който и са настъпили вредите.

Елементите, предвидени във фактическия състав на чл.45 от ЗЗД, включват противоправно поведение, причинена вреда, причинно-следствена връзка между извършеното деяние и претърпяната вреда и вина, като последната се предполага до доказване на противното.Съгласно цитираното споразумение въззиваемият в качеството си на длъжностно лице /като ръководител на проекта и представител на сдружение „Център за изследване на политическите процеси”/ е извършил престъпление длъжностно присвояване на парични средства - 6 646, 84лв., част от които са от фондовете, принадлежащи на Европейския съюз, а друга част са предоставени на българската държава от Европейския съюз, връчени му в това му качество да управлява по посочения проект, като за улесняване на деянието е извършил и две документни престъпления-участвал в съставянето на официален документ с невярно съдържание - РКО от 30.05.2008г. за сумата от 290, 39лв., отразяващ плащане по граждански договор на Христина Димитрова/според представената документация по договора, извършваща счетоводни услуги на граждански договор/, дължима й за м.05.2008г. и неистински официален документ - преводно нареждане от 29.05. 2008г., на което е придаден вид да отрази плащане на сумата от 6 356, 45лв. от въззиваемото сдружение към НЦПО /Национален център за професионално обу -чение/ при БТПП, клон Шумен, която сума е свързана с една от основните дейности по проекта-обучение, като целта им е била да бъдат използвани като доказателство за извършени разходи по проекта.Извършването на тези противоправни деяния от И.И. е безспорно.Също безспорно, обаче е и обстоятелството, че извършеното престъпление е по чл.205, ал.1, т.3 от НК, т.е., че присвоените пари, които са от фондовете, принадлежащи на Европейския съюз, а друга част са предоставени на българската държава от Европейския съюз, и са в размер от 6 646, 84лв. /размерът също е елемент от фактическия състав на престъплението/ са били внесени преди приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, като и изрично е посочено в споразумението, че причинените имуществени вреди от престъплението са възстановени.

Въззивникът твърди, че неговата имуществена вреда не е във връзка с присвоените от И.И. 6 646, 84лв., които са били възстановени/обстоятелство, което не се оспорва/, а произтича от факта, че предвид така осъщественото от И.И. престъпление се е достигнало до непризнаването на всички извършени разходи по проекта, съответно до задължението за възстановяване на цялата авансово изпла -тена сума от 101 493, 60 евро и т.к. бенефициентът не е изплатил доброволно тази сума, то тя е била възстановена в европейския бюджет от бюджета на МТСП и така последното  е претъпяло процесната вреда, чието обезщетение се претендира.

На първо място следва да бъде посочено, че никъде в цитираното окончателно становище от 13.05.2009г., с което е отказано признаването на всички разходи по проекта и е поискано възстановяване на цялата авансово платена сума, не е посочено като основание, послужило за непризнаване на разходите, извършеното от И. И. престъпление.Такова основание не е посочено и в предхождащите окончателното становище междинни становища от другите длъжностни лица, извършили проверки по изпълнението на проекта, изготвени след искането за заплащане на оставащите 20% от договореното плащане, както и в тези изготвени при извършвания по време на изпълнение на проекта ежемесечен финансов мониторинг с протоколи, подписвани за бенефициента от Христина Димитрова и ежемесечни формуляри за посещения на място.В окончателните становища са посочени множество твърдени нарушения и пропуски/изброени по-горе/, вкл. при провежданото по проекта обучение, но сред тях не фигурират извършено длъжностно присвояване от И.И. на посочената сума, съответно издаването на неистински РКО за заплатена сума по граждански договор за Христина Димитрова в размер на 290, 39лв. за м.05.2008г. и съставено преводно нареждане от 29.05.2008г., на което е придаден вид да отрази плащане на сумата от 6 356, 45лв. от въззиваемото сдружение към НЦПО /Национален център за професионално обучение/ при БТПП, клон Шумен.Към момента на становището от 2009г., послужило като основание за искане за възстановяване на цялата сума от 101 493, 60 евро, и МТСП не е било уведомявано за отпочнало наказателно преследване за посочените деяния/като твърди и, че фактически не е знаело за такова/.Извършено е уведомяване с изпратено на 11.12.2010г. от РП-Шумен писмо до МТСП, ГД „ЕФМПП”, Отдел „Регионално управление на проекти-североизточен”-офис гр.Шумен за воденото ДП №179/09г. против И.И. и за датата, на която ще бъде предявено разследването, а на 13. 01.2011г. е изпратен препис от цитираното споразумение.Не се установява пряка причинно-следствена връзка между извършеното длъжностно присвояване на сумата от 6 646, 84лв., вкл. чрез съставяне на документи, които да бъдат изпол -звани като доказателства за извършени разходи през 2008г. по проекта, която след това е била възстановена от дееца, и направеният през 2009г. отказ да бъдат признати всички разходи по проекта в размер от авансово платената сума от 101 493, 60 евро.

На следващо място не се установява понастоящем като пряко следствие от непризнаване на разходите по проекта в патримониума на въззивника да е настъпила имуществена вреда.Видно от ССЕ и от представената в превод финансова документация, разменена между Европейската комисия и Националния фонд към Министерство на финансите е, че на 12.03.2014г. ЕК е уведомила НФ при МФ, че във връзка с изпратени от НФ писма в периода 2010г.-2013г./подробно посочени/ и в съответствие с чл.53с от финансовия регламент /чл.53в от Регламент /ЕО, Евроатом/ №1605/02г. на Съвета на ЕС от 25.06.2002г., отм. в сила от 31.12.2013г./ комисията ще приложи процедурата за уравняване на сметки, която й позволява да поеме крайната отговорност за изпълнението на бюджета.Съставена е обзорна таблица за програма ФАР 2004/006-070, изготвена в съответствие с процедурата за уравняване на сметки въз основа на горепосочената кореспонденция и са обобщени допустимите разходи за сметка на бюджета на ЕК и крайната сума за получаване на програмата.Видно от таблицата е, че от общата сума, посочена във Финансовия меморандум BG 2004/006-070 в размер от 12 972 000 евро са платени 9 234 426, 53 евро от ЕК на НФ към МФ, от тях са възстановени 370 643, 27 евро от НФ към МФ на ЕК.Общата безвъзмездна помощ възлиза на 8 863 783, 26 евро, а от тях допустима сума/въз основа на данните, съобщени в окончателната декларация за разходите и в системата iPerseus и последващите корекции като част от двустранната дискусионна процедура/ възлиза на 8 371 439, 64 евро.Остатъкът от 492 342, 62 евро е сума, която следва да бъде възстановена на Европейската комисия.В съответствие с чл.78 от Регламент /ЕС, Евроатом/ №966/12г. на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Реграмент /ЕО, Евроатом/ №1605/02г. на Съвета, изискващ всички вземания, които са определени като безспорни, ликвидни и изискуеми, да се установят чрез нареждане за събиране до счетоводителя, последвано от дебитно известие, изпратено на длъжника е изготвено дебитно авизо за сумата от 492 343, 26 евро, изпратено на НФ при МФ на 29.04.2014г. и е изискано посочената сума да бъде заплатена по посочената сметка на Европейската комисия с краен срок до 12.06.2014г.Съгласно ССЕ от 05.04.2017г. сумата от 492 343, 26 евро е възстановена от НФ при МФ по сметката на ЕК с плащане от 10.06.2014г.

Видно от представеното към цитираното уведомление на ЕК от 12.03.2014г. приложение-резюме на заключенията по оставащите въпроси е, че процесният проект №BG2004/006-070.05.01.21 е част от проектите, по които разходите не се признават.Посочено е, че според доклада основната цел на проекта не е постигната и така общата изразходвана сума по договора за безвъзмездна помощ се счита за недопустима за финансиране по програма ФАР и подлежи на възстановяване като сумата е в размер на 76 310, 98 евро./сумата по договора, финансирана от ЕС/.Тази сума, ведно с останалите, посочени в резюмето суми по проекти, разходите, по които не се признават за допустими, формира изискваната за възстановяване от ЕК сума от 492 343, 26 евро, която и е била възстановена от НФ при МФ на 10.06. 2014г.

Във връзка с приложената от ЕК процедурата за уравняване на сметки и съответно отправеното искане за възстановяване в бюджета на ЕС на сумата 492 343, 26 евро/част от която са финансираните от ЕС по процесния проект 76 310, 98 евро/ от НФ при МФ е уведомило МТСП на 16.05.2014г., че така посочените от ЕК суми следва да се намалят в системата iPerseus като европейско финансиране и съот -ветно със същите суми се увеличат платените средства с национално финанансиране, като корекциите следва да бъдат с дата 12.03.2014г.-датата на писмото от ЕК. Посочено е и, че сумата от 492 343, 26 евро ще бъде възстановена от Дирекция „Национален фонд” на Европейската комисия, като се очаква да бъдат предприети мерки за събиране на сумите включени в дебитната нота в съответствие с чл.62 от ЗПФ.

Съгласно разпоредбата на чл.62 от ЗПФ органите, отговорни за финансовото управление на средствата от ЕС, са длъжни да предприемат необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатени суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, вкл. и свързаното с тях национално съфинансиране, както и на глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото на ЕС или в клаузите по други програми и договори.Видно от разпоредбата на чл.64 от ЗПФ в случаите, когато проекти се оттеглят от финансиране със средства на ЕС, органът за финансово управление на съответната програма/механизъм преустановява плащанията, като недопустимите разходи за тези проекти са за сметка на разпоредителя с бюджета, в която структура е органът, като сумите по ал.1 се възстановяват от бюджета на първостепенния разпоредител с бюджета, в чиято структура е органът, по съответната сметка за средства от ЕС или по съответният бюджет, от които са получени.Разпоредбите се прилагат, доколкото със закон или акт на МС не е предвидено друго.В разпоредбите на ПМС №119/30.05.2008г. за определяне на условия, ред и механизъм за прихващане на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства от страна на бюджетните и държавни предприятия, получавани от предприсъедини -телните инструменти, фондове на ЕС, както и такива, представляващи национално съфинансиране или авансово съфинансиране, е предвиден механизмът, чрез който първостепенните разпоредители с бюджетни кредити-министерства и ведомства, в чиято структура е съответната изпълнителна агенция по предприсъединителната програма ФАР възстановяват неправомерно усвоените по см. на §1 от ДР по прог -рамата средства-чл.1, чл.2, ал.1, т.1, вр. ал.2 и ал.3, чл.11 и §1, т.1 от ДР.Извършва се прихващане с бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в чиято структура е ИА по програма ФАР, по изготвен погасителен план, одобрен от Министъра на финансите, чрез намаляване на разходите му и/или предоставените трансфери и съответно намаление на субсидията му от централния бюджет, като с размера на намалените трансфери и субсидии на тези разпоредители, към които са ИА по програма ФАР, се увеличава трансферът, предоставян от централния бюджет на Националния фонд към Министерство на финансите /който е администрацията, която извършва фактическите плащания при възстано -вяване на сумите, дължими от държавата към бюджета на ЕС поради непризнаване на разходите по програма ФАР/.До приемането на ЗПФ, в сила от 01.01.2014г., сходни разпоредби относно начина на възстановяване на средствата от съответния първостепенен разпоредител с бюджета са били приемани със законите за държавния бюджет за съответната година.

Въззивникът твърди, че вече е възстановил цялата процесна сума по предвидения ред, в което съответно се изразява и настъпилата за него вреда.Не са представени доказателства обаче, въпреки дадената възможност за това и след връщане на делото за ново разглеждане от въззивната инстанция, за извършено подобно прихващане чрез намаляване на разходите му и/или предоставените трансфери и съответно намаление на субсидията му от централния бюджет, като и съгласно заключението на ССЕ от 05.04.2017г. понастоящем няма данни в счетоводството на МТСП от него да е било извършено погашение на сумите по дебитната нота към НФ към МФ.Предвид горното и не установява настъпване на имуществена вреда в патримониума на въззивника като самостоятелен правен субект - юридическо лице на бюджетна издръжка чрез намаляване на неговото имущество с процесната сума.           

 Предвид неустановяване на горепосочените кумулативно предвидени в нормата на чл.45 от ЗЗД предпоставки за уважаване на предявения иск съдът приема, че същият е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.Доколкото от възложеното от въззиваемото сдружение на въззиваемия управление на проекта въззивникът не е претърпял твърдяната имуществена вреда, която да е следствие от извършеното И.И. престъпление, неоснователен е и искът с пр.осн. чл.49 от ЗЗД.

Обжалваното решение, с което исковете са отхвърлени, следва да бъде потвърдено.В жалбата е обективирано и искане с пр.осн. чл.248 от ГПК досежно размера на присъдените разноски от ШОС, депозирано в срок.Компетентен да се произнесе по него първоначално е първоинстанционният съд, който следва да постанови акта си след връщане на делото.  

На осн. чл.78, ал.3 от ГПК и направеното искане на възззиваемите следва да бъдат присъдени сторените от тях разноски в настоящата инстанция, както и тези, сторени пред ВКС на осн. чл.294, ал.2 от ГПК.Претендира се от всеки от тях сумата от по 6 485, 13лв., представляващи разноски за адв.възнаграждение, сторени пред ВАпС и в същия размер разноски за адв.възнаграждение, сторени пред ВКС, съгласно представените договори за правна защита и съдействие.Направено е от насрещната страна възражение за прекомерност на така претендираното възнаграждение за пред настоящата инстанция.Предвид фактическата и правна сложност на делото и предвидения според материалния интерес минимален размер на възнаграждение в чл.7, ал.2, т.5 от Наредба №1/04г. на ВАдвС/5 500, 08лв. при явяване в до две съдебни заседания, като във въззивното производство са про- ведени повече от две/, съдът приема възражението за неоснователно.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 145/25.06.2015г., постановено по гр.д.№407/14г. по описа на ШОС.

ОСЪЖДА Министерство на труда и социалната политика да заплати на И.Т.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 12 970, 26лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред въззивна и касационна инстанции, на осн. чл.78, ал.3 и чл.294, ал.2 от ГПК.

ОСЪЖДА Министерство на труда и социалната политика да заплати на Сдруже -ние с нестопанска цел „Център за изследване на политическите процеси”, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Съединение”№115, представлявано от председателя на УС Г.А.Г., сумата от 12 970, 26лв. представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред въззивна и касационна инстанции, на осн. чл.78, ал.3 и чл.294, ал.2 от ГПК.

Решението подлежи на касационно обжалване при условията на чл.280, ал.1 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                ЧЛЕНОВЕ: