ОПРЕДЕЛЕНИЕ №112

гр. Варна,  20.02.2019г.

Варненският апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 34/19г., намира следното:

            Производството е образувано по въззивна жалба на Д.Р.Д. ***, подадена чрез адв. Г. Г. ***, срещу решение № 1487/14.08.18г. по гр.д. № 2274/17г. на ВОС, В ЧАСТТА МУ, с която са били отхвърлени, предявените от жалбоподателя искове с правно основание чл. 26, ал. 2, пр. 2 и пр. 3 от ЗЗД, против Р.Д.Д., Е.Д.Д. и „Банка ДСК” ЕАД, за прогласяване нищожността на сключения договор за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 194, том I, рег. № 4143, дело № 170/2008г. на нотариус О. С., рег. № 196 от НК, както и предявените в условията на евентуалност искове за прогласяване нищожността на същия договор за притежаваната от Д.Р.Д. 1/3 ид.ч. от имота, поради липса на съгласие и липса на форма. В жалбата е посочено, че незаконосъобразно съдът приема само част от заявените основания за нищожност на договора и не се е произнесъл по наведените и доказани твърдения за наличието и на други основания за нищожността му – противоречие на закона, заобикаляне на закона, накърнение на добрите нрави. Сочи се, че тези основания са били въведени в самата искова молба, в пледоарията по съществото на спора, в писмените бележки при първото разглеждане на делото и в обясненията на страната при повторното разглеждане на делото. В тази връзка се сочи, че решението в обжалваната му част е неправилно и незаконосъобразно.

            С оглед на горните оплаквания във въззивната жалба, съдът с определение № 68/31.01.19г. е оставил без движение въззивното производство и на въззивника е дадена възможност в 1-седмичен срок от съобщението да уточни с преписи за насрещните страни дали във връзка с наведените оплаквания за непроизнасянето на първоинстанционния съд по всички релевирани основания за прогласяване нищожността на процесната сделка, във въззивната жалба е инкорпорирано и искане по чл. 250 от ГПК за допълване на решението на ВОС.

            С молба вх. № 1008/15.02.19г. и в указания от съда срок, въззивникът чрез адв. Г. е посочил, че в исковата молба като основания на искането за прогласяване нищожността на договора за ипотека, освен обсъдените от ВОС основания /липса на съгласие и форма/, са били релевирани и други основания – противоречие на закона, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави, както и специалните по чл. 170 от ЗЗД – неизвестността към момента на учредяването в ипотечния акт на личността на собственика и липса на тъждественост на обременения имот. Поддържа се в тази връзка, че ВОС е пропуснал да се произнесе по тези основания, поради което във въззивната жалба е инкорпорирано и искане по чл. 250 от ГПК за допълване решението на ВОС. 

С оглед на така направеното уточнение, настоящият състав на съда намира, че въззивното производство следва да се прекрати и делото да се върне на първоинстанционния съд, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на отправеното искане за допълване на решението му на осн. чл. 250 от ГПК /като се има предвид към кой момент са релевирани от ищеца съответните твърдения относно факти, представляващи основанието на предявения иск за нищожност на посочения договор, съобразявайки и Решение № 55 от 27.04.2015 г. на ВКС по гр. д. № 5558/2014 г., I г. о., ГК, докладчик съдията К. В./.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 34/19г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Варна, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на отправеното от ищеца Д.Р.Д. искане за допълване на решението по гр.д. № 2274/17г., инкорпорирано във въззивната му жалба и уточнено с молба вх. № 1008/15.02.19г. на ВАпС, на осн. чл. 250 от ГПК.

Едва след горното, съдът следва да изпрати делото на ВАпС, вкл. и с евентуално постъпила въззивна жалба срещу допълнително решение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: