ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

388

 

Гр.Варна, 1207.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на дванадесети юли 2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Джамбазова

 

     ЧЛЕНОВЕ: Пенка Христова

 

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 340  по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 340/2013 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на П.С.М., подадена чрез адв. К.Д. ***, против определение № 1331/09.05.2013 г. по гр.д. № 1287/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 00804/01.03.2013 г. срещу действията на частен съдебен изпълнител  Люба Тодорова, рег.№ 713 в КЧСИ и район на действие ВОС по изп.дело № 20127130400144, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижим имот.

Жалбоподателят е молил за отмяна на обжалваното определение и произнасяне по същество на жалбата му срещу действието на съдебния изпълнител, като е изложил и съображения в подкрепа на твърденията му за несеквестируемост на възбранения имот.

Насрещната страна – взискателят Д.И. е оспорил жалбата и е настоявал за потвърждаване на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

Пред окръжния съд, длъжникът П.М. е обжалвал действието на съдебния изпълнител по налагане на възбрана върху собствения му имот по твърдения за неговата несеквестируемост.

Съгласно приложимата в случая разпоредба на чл. 435, ал.2 от ГПК, длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо. Възбраната на имота не съставлява действие по насочване на изпълнението, а обезпечителна мярка, подготвяща същинското изпълнение. Първото действие, с което се насочва изпълнението върху имота е описът на същия, поради което и едва от този момент длъжникът ще може да навежда възраженията си за несеквестируемост.

Като е приел, че обжалваното действие – „възбрана” върху недвижим имот, не попада в хипотезата на чл. 435 от ГПК и е оставил без разглеждане жалбата срещу това действие на съдебния изпълнител, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1331/09.05.2013 г. по гр.д. № 1287/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: