ОПРЕДЕЛЕНИЕ 439

гр. Варна, 10.07.2014г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                                       ИВАН ЛЕЩЕВ

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 340/14г., намира следното:

Производството е образувано по въззивна жалба на И.П. *** чрез адв. И.К. срещу решение № 83/23.04.2014г., постановено по гражданско дело № 695 по описа за 2013г. на Окръжен съд - Шумен, с което е уважен предявения против нея от Р.С.И. *** от ЗС за ревандикиране на подробно описано избено помещение като принадлежност към индивидуализиран жилищен имот – апартамент.

Претендира се отмяна на решението и отхвърляне на предявения иск. Посочено е, че с обжалваното решение въззивницата е е била осъдена да заплати на ищцата разноски в размер на 2369.48лв., които надхвърлят половината от пазарната цена на процесното избено помещение. Счита се, че разноските са много завишени и следва да бъдат коригирани, тъй като не отговарят на действителния им размер, особено в частта им досежно адвокатското възнаграждение, при положение, че адвокат по делото изобщо не се е явявал.

В предвидения срок не е депозиран отговор на въззивната жалба от насрещната страна.

Искането на въззивницата за коригиране присъдените по първоинстанционното дело разноски, настоящият състав на съда квалифицира като искане за изменение на посоченото решение в частта му за разноските. И тъй като компетентен да се произнесе по такава молба е съдът, постановил съдебното решение, а едва при наличието на правен интерес от постановеното по реда на чл. 248 от ГПК определение, същото може да се обжалва, то и настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ШОС за произнасяне по молбата. Едва след горното, делото следва да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивната жалба вх. № 2823/26.05.14г. по регистъра на ШОС, подадена от И.П. *** чрез адв. И.К., ведно с евентуално постъпила жалба против определението по чл. 248, ал. 3 от ГПК, която предварително да бъде надлежно администрирана.

Воден от изложеното, съдът 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 340/14г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Шумен, който да съобрази констатациите в настоящото определение и се произнесе по инкорпорираното във въззивната жалба на И.П. *** чрез адв. И.К. искане за изменение на решение № 83/23.04.2014г., постановено по гражданско дело № 695 по описа за 2013 г. на ШОС, в частта му за разноските.

Едва след горното, делото следва отново да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивна жалба вх. № 2823/26.05.14г. по регистъра на ШОС, подадена от И.П. *** чрез адв. И.К., ведно с евентуално постъпила жалба против определението по чл. 248, ал. 3 от ГПК, която предварително да бъде надлежно администрирана.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: