Р Е Ш Е Н И Е

185

гр. Варна,  16.11.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на четиринадесети октомври през две хиляди и петнадесетата година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

ПРОКУРОР СВЕТЛА КУРНОВСКА,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 340 по описа за 2015-та година:

Производството е СЛЕД ОТМЯНА НА ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ ОТ ВКС и връщане за ново разглеждане на въззивна жалба, подадена от Н.М. Х. и М.Д.М. срещу решение №7/20.04.2012 год. по гр.д. 198/2011 год. на ОС Търговище в частта му, с която е уважено мотивираното искане по чл. 28 ЗОПДИППД на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, като е постановено отнемане от жалбоподателите в полза на Държавата на движимо, недвижимо имущество и парични суми, СЛЕД КАТО: Е ОБЯВЕНА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА  СДЕЛКАТА, сключена между М.Д.М., ЕГН **********, и Н.М. Х., ЕГН **********, обективирана в Нотариален акт № 40, том XII, рег. № 11402, дело № 1327 от 27.08.2008 г. на Нотариус № 469, вписан Акт № 104, том X, вх. рег. № 4713 от 27.08. 2008 г. на Служба по вписвания гр. Търговище, на осн. чл.7, т.2 от ЗОПДИППД /отм./; се ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ, ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ПАРИЧНИ СУМИ: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.510.221 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, с трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ по НА съгласно Скица № 3649/26.08.2008 г. на СГКК – Търговище от 426 (четиристотин двадесет и шест) кв.м. находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13 (тринадесет) при граници и съседи по НА имоти с идентификатори: №73626.510.220; №73626.510.333 – второстепенна улица; №73626.510.210; №73626.510.222; заедно с цялата построена в имота: СГРАДА с идентификатор № 73626.510.221.4 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение Жилищна сграда със смесено предназначение, триетажна,  с площ по НА съгласно Скица №3651/26.08.2008 г. на СГКК – Търговище от 101.00 кв.м. (сто и един квадратни метра), която сграда се състои от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.1 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка едно) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за търговска дейност /магазин/ с площ по НА съгласно скица №3645/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 54 / петдесет и четири/ кв.м. , при граници и съседи: на същия етаж: № 73626.510.221.4.2; над обекта № 73626.510.221.4.3; находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 1 (първи); САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.2 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка две) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за офис с площ по НА съгласно скица №3646/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 32 / тридесет и два/ кв.м., при граници и съседи: на същия етаж: № 73626.510.221.4.1; над обекта № 73626.510.221.4.3; находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж (първи); САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.3 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка три) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за Жилище, апартамент с площ по НА съгласно скица №3647/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 92 / деветдесет и два/ кв.м. , при граници и съседи: под обекта № 73626.510.221.4.1 и № 73626.510.221.4.2; над обекта № 73626.510.221.4.4 находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 2 (втори); САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.4 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка четири) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за Жилище, апартамент с площ по НА съгласно скица №3648/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 98 / деветдесет и осем/ кв.м. , при граници и съседи: под обекта № 73626.510.221.4.3 находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 3 (трети) заедно с всички подобрения в описания поземлен имот и построената в него сграда.  Пазарна стойност на имота към момента е   320 000 лв.; 2. ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ: л.а. „Форд Ескорт”, с рег. № Т 0092 АС, рама № WFONXXGSANLT74428, двигател № LT74428, първа регистрация от 1990 г., пазарна стойност към настоящия момент - 956 лв.; и л.а., марка и модел “Пежо Ранч 1.9 D”, рег. №Т 0834 СТ, рама № VF35WJZE60132410, двигател № PSAWJZ10DSA400146, първа регистрация 13.10.1998, пазарна оценка към момента 2928 лв.; 3. ПАРИЧНИ СУМИ както следва: 3.1. - Сумата от 849 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел ''Опел ''Кадет'', рег. Т 9866 АА, рама № 3662510729, двигател № 14736381, година на производство -1985 г. продаден по данни от КАТ на 25.01.2006 г.; 3.2. Сумата от 3 600 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел ''Фолксваген Пасат'', рег. № Т 9830 АТ , рама № WVWZZZ3AZTE044938, двигател № 1Z601691, дата на първа регистрация 25.10.1995г. продаден по данни от КАТ на 25.11.2009 г.;- 3.3. Сумата 7854 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел ''ВАЗ 21214'', рег. №  Т 3703 ТТ , рама № ХТА21214051766447, двигател № 212147865633, година на производство – 2004 г., продаден с договор от 29.03.2007 г.; 3.4. - Сумата от 1137 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел “Фолксваген Пасат'', рег. №  Т 6153 ТТ , рама № WVWZZZ31ZNB047391, двигател № ABS034419, първа регистрация  02.12.1991г. продаден с договор от 29.09.2006 г.,; 3.5. Сумата от 1862 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел “Фолксваген Пасат'', рег. №  Т 8202 АС , рама № WVWZZZ31ZME251910, двигател №RP701149  дата на първа регистрация  25.10. 1995 г. продаден с договор от 08.09. 2005 г.; - 4. Суми по банкови сметки: Сумата от  12 762. 54 лв. представляваща равностойността определена по курса на БНБ от 2.143380 лв. за 1 USD на 5954.40 UDS налични по сметка №850122110759218 на «ОББ» АД с титуляр М. Д. М. към 02.05.2002 г. и преминали по нея.; Сумата от  10 587,58 лв. представляваща ЧАСТ ОТ равностойността на 30 300 DEM по фиксиран курс, преминали по банкова сметка № 850122110759227 на «ОББ» АД с титуляр М.М..; 5. КАКТО И В ЧАСТТА за разноските, С КОЯТО СА ОСЪДЕНИ  М.Д.М. и Н.М. Х., и двамата от гр. Търговище, да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Търговищкия окръжен съд, сумата от 14 501,40 лв., представляваща държавната такса върху цената на уважената част от иска/362 535 лв./;а на КОНПИ, с БУЛСТАТ 131463734,  адрес за призоваване гр. Велико Търново, пл. ”Център” № 2, ет. 2, ст. 202, представлявана по делото от ю.к. Н. К., СУМАТА ОТ 7465 лв.., представляваща направените по делото разноски по компенсация/разноски и ю.к. възнаграждение/, съобразно уважения и отхвърлен размер по цената на иска.

Дадени са указания от ВКС при новото разглеждане съдът да подложи на обсъждане и преценкасъбраните доказателства, да съобрази новонастъпилите факти и да изложи собствени решаващи мотиви по същество по основните елементи на фактическия състав на иска по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./.

Пред настоящия състав на съда въззивната жалба се поддържа от въззивниците, съответно се оспорва от КОНПИ.

Предмет на въззивното производство е и насрещната въззивна жалба на КОНПИ срещу същото решение на ОС Търговище в отхвърлителната му част по отношение на претенцията на КОНПИ за отнемане на имущество от г-н М..

Тази жалба се оспорва от М..

ВАпС, като взе предвид становищата на страните, представените доказателства и съобрази приложимите към спора правни норми, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Пред ОС са предявени искове с правно основание чл. 28 ЗОПДИППД /отм./, съответно по чл. 4, ал. 1, чл. 7, т. 2 и евентуален по чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД, с цена 396 362,54 лева.  Исковете са предявени от КОНПИ, против  М.Д.М. и Н.М. Х., които живеят на съпружески начала. Основание за образуване на производството пред КОНПИ е признаването за виновен на М.М. в извършването на престъпление по чл.308, ал.3 от НК, по НОХД № 476/2009 г. на ТРС, приключило със споразумение, за това, че в периода август 2006 г. до 28.03. 2007 г. в гр.Търговище, при условията на продължавано престъпление ответникът съставил неистински официални документи – български документи за завършено образование, документи за самоличност, с цел да бъдат използвани. Престъплението попадало в обхвата на чл.3, ал. 1, т. 20 от ЗОПДИППД. Установено било придобиване на имущество на значителна стойност, съответно не били доказани законни източници на доходи, поради което и е предявена претенция да се отнеме в полза на Държавата имущество на обща стойност 396 362, 54 лв. /Триста деветдесет и шест хиляди триста шестдесет и два,54/ лв., както следва: От М. Д. М., на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД: - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 73626.510.318.6.12, който обект е разположен в сграда с идентификатор № 73626.510.318.6, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 73626.510.318  съгласно КК и КР на гр. Търговище одобрени със Заповед РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК,  граници съгласно скица № 1154/02.03.2011 г. на СГКК Търговище: на същия етаж: 73626.510.318.6.11; под обекта: 73626.510.318.6.9; над обекта: 73626.510.318.6.15, който имот по акт за собственост - НА за покупко – продажба № 36, том III, дело № 1444 от 20.10.1994 г. на ТРС, вписан том № 173, вх. рег. № 2108 от 20.10.1994 г. на Служба вписвания гр. Търговище е описа като ТРИСТАЙНО ЖИЛИЩЕ № 12 (апартамент дванадесети) на четвъртия етаж в тяло две в сграда ЖСК “Зора” в гр. Търговище, ул. “Република” №24, състоящ се от три стаи, кухня, санитарни помещения, и два балкона със застроена площ от 77.53 кв.м. (седемдесет и седем цяло и петдесет и три стотни кв.м.)  и избено помещение № 12 (дванадесет) със светла площ от 5.13 (пет цяло и тринадесет стотни) квадратни метра при граници по НА: на жилището: изток - стълбище на блока, запад – запад – жилище от блок I, север – терен на жилищния комплект, юг – терен на жилищния комплекс , горе – жилище  № 15  на пети етаж, долу - жилище№9 на трети етаж и на избата: изток – терена на жилищния комплекс, запад – коридора на избите, север – изба № II, юг – терен на комплекса; горе – жилище № 2 на първи етаж, долу – зумн, заедно с 0.0241 (двеста четиридесет и една десетохилядна) ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж.; - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73626.508.75.1.73, намиращ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 73626.508.75, с предназначение жилище апартамент, съгласно КК и КР на гр. Търговище, на адрес: гр. Търговище, кв. Запад, бл 53, ет.13, с граници по Схема №1150/02.03.2011 г. на СГКК гр. Търговище: на същия етаж: 73626.508.75.1.72; под обекта 73626.508.75.1.69; над обекта няма, който имот по документ за собственост - НА за покупко-продажба № 74, том I, дело № 324 от 13.01.1996 г. на Нотариус Янка Бахчеванова при ТРС, вписан вх. рег. №139, том I, стр. 79, 80 при Служба вписвания гр. Търговище е описан като Апартамент № 73 (седемдесет и трети) на тринадесетия етаж в жилищна сграда блок № 53, в гр. Търговище, кв. “Запад 2” със застроена площ от 82 кв.м. Състоящ се от три стаи, столова с ниша, коридор, клозет, баня и три тераси заедно с прилежащото му таванско помещение № 73 /седемдесет и три/ с площ от 20.98 кв.м. (двадесет цяло и деветдесет и осем кв.м.) заедно със 1.632 (едно цяло шестстотин тридесет и два процента) ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници по НА: от север тавани; юг и изток тревна площ; запад – коридор; отгоре - складови помещения; отдолу апартамент № 69.; - Лек автомобил марка и модел ''Форт Ескорт'', рег. № Т 0092 АС, рама № WFONXXGSANLT74428, двигател № LT74428, първа регистрация от 1990 г. Пазарна стойност към настоящия момент - 500 лв.; - Лек автомобил, марка и модел “Пежо Ранч 1.9 D”, рег. №Т 0834 СТ, рама № VF35WJZE60132410, двигател № PSAWJZ10DSA400146, първа регистрация 13.10.1998  г. придобит на 21.10.2010 г. Пазарна стойност към настоящия момент 4 200 лв. ;     - Сумата от  12 762. 54 лв. представляваща равностойността определена по курса на БНБ от 2.143380 лв. за 1 USD на 5954.40 UDS налични по сметка №850122110759218 на «ОББ» АД с титуляр М. Д. М. към 02.05.2002 г. и преминали по нея. ;         - Сумата от  30 300.00 лв. представляваща равностойността на 30 300 DEM по фиксиран курс, преминали по банкова сметка № 850122110759227 на «ОББ» АД с титуляр М. Д. М..; От М. Д. М., на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД : - Сумата от 1000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел ''Опел ''Кадет'', рег. Т 9866 АА, рама № 3662510729, двигател № 14736381, година на производство -1985 г. продаден по данни от КАТ на 25.01.2006 г.; - Сумата от 3 600 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел ''Фолксваген Пасат'', рег. №  Т 9830 АТ , рама № WVWZZZ3AZTE044938, двигател № 1Z601691, дата на първа регистрация 25.10.1995г. продаден по данни от КАТ на 25.11.2009 г.; - Сумата 11 700 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел ''ВАЗ 21214'', рег. №  Т 3703 ТТ , рама № ХТА21214051766447, двигател № 212147865633, година на производство - 2004г., продаден с договор от 29.03.2007 г. ; - Сумата от 3 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел “Фолксваген Пасат'', рег. №  Т 6153 ТТ , рама № WVWZZZ31ZNB047391, двигател №ABS034419, първа регистрация  02.12.1991г. продаден с договор от 29.09.2006 г. ; - Сумата от 4 500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел “Фолксваген Пасат'', рег. №  Т 8202 АС , рама № WVWZZZ31ZME251910, двигател №RP701149  дата на първа регистрация  25.10. 1995 г. продаден с договор от 08.09. 2005 г.; - Сумата от 4 200 лв., представляващи пазарната стойност към момента на продажбата на ГАРАЖ № 3 (три) с площ от 17.22 кв.м. находящ се в самостоятелна постройка – гаражи с обща застроена площ от 108.60 кв.м. на ул. “Братя Миладинови” № 31 в гр. Търговище при съседи по НА: север- жилищен блок и вътрешен двор, изток – улица успоредна на ул. “В. Левски”, юг – гараж №4 и запад гараж №2, отгоре – покрив, отдолу- земя, заедно с 0.694 % ид.ч. от дворното място цялото с площ от 1030 кв.м. в което са построени пететажен жилищен блок с магазини със ЗП от 303.57 кв.м. и самостоятелна постройка – гаражи и къща със ЗП от 101 кв.м., за което по плана на гр. Търговище е отреден УПИ № III -288, 289, в кв. 99 при граници: север – ул. “Бр. Миладинови”; запад- п. XII – 286; п. II -287; юг – п. IV , изток – ж.блок на ул. “Васил Левски”. Имота е продаден с НА за покупко-продажба № 30, том № II, рег. № 2877, дело № 296 от 28.05.2003 г. на нотариус № 164, вписан Акт № 159, том IV, дело № 896/2003, дв. вх. рег. №1601/28.05.2003 г. на Служба по вписвания гр. Търговище. ; - Сумата от 3 100 лв., представляващи пазарната стойност към момента на продажбата на ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 030 кв.м. с построените него КЪЩА и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, за което място е отреден парцел I - 133, в кв. 38, с неуредени регулационни отношения, по плана на с. Стража, общ. Търговище при граници по НА: улица, пл. II 127; пл. III - 128, пл. XII-134 продадено по  НА № 17, том I, рег. № 425, дело № 150 от 25.01.1999  г. на Нотариус № 317, вписан Акт № 17, том I, дело № 20/99, вх. рег. № 78/1999 г. на Служба вписвания гр. Търговище. Предявени са и следните претенции: на основание чл. 7, т. 2  от ЗОПДИППД /отм./  да  се обяви  недействителността по отношение на Държавата на сделката, сключена между М. Д. М. и Н.М. Х., обективирана в Нотариален акт № 40, том XII, рег. № 11402, дело № 1327 от 27.08.2008 г. на Нотариус № 469, вписан Акт № 104, том X, вх. рег. № 4713 от 27.08. 2008 г. на Служба по вписвания гр. Търговище и същият да бъде отнет в полза на Държавата, на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ от М. Д. М., а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.510.221 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, с трайно предназначени – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ по НА съгласно Скица № 3649/26.08.2008 г. на СГКК – Търговище от 426 (четиристотин двадесет и шест) кв.м. находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13 (тринадесет) при граници и съседи по НА имоти с идентификатори: №73626.510.220; №73626.510.333 – второстепенна улица; №73626.510.210; №73626.510.222; заедно с цялата построената в имота: СГРАДА с идентификатор № 73626.510.221.4 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение Жилищна сграда със смесено предназначение, триетажна,  с площ по НА съгласно Скица №3651/26.08.2008 г. на СГКК – Търговище от 101.00 кв.м. (сто и един квадратни метра), която сграда се състои от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.1 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка едно) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за търговска дейност /магазин/ с площ по НА съгласно скица №3645/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 54 / петдесет и четири/ кв.м. , при граници и съседи: на същия етаж: № 73626.510.221.4.2; над обекта № 73626.510.221.4.3; находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 1 (първи); САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.2 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка две) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за офис с площ по НА съгласно скица №3646/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 32 / тридесет и два/ кв.м., при граници и съседи: на същия етаж: № 73626.510.221.4.1; над обекта № 73626.510.221.4.3; находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж (първи); САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.3 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка три) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за Жилище, апартамент с площ по НА съгласно скица №3647/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 92 / деветдесет и два/ кв.м. , при граници и съседи: под обекта № 73626.510.221.4.1 и № 73626.510.221.4.2; над обекта № 73626.510.221.4.4 находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 2 (втори); САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.4 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка четири) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за Жилище, апартамент с площ по НА съгласно скица №3648/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 98 / деветдесет и осем/ кв.м. , при граници и съседи: под обекта № 73626.510.221.4.3 находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 3 (трети) заедно с всички подобрения в описания поземлен имот и построената в него сграда.  Пазарна стойност на имота към момента е   240 000 лв.

В случай, че съдът не уважи иска по чл. 7, т. 2 от ЗОПДИППД, предявен за реалното отнемане на описания по – горе недвижим имот, то под условията на евентуалност е предявен иск на основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД, за отнемане на сумата, представляваща пазарната стойност на имота, получена от М. Д. М. по сделката, извършена с Нотариален акт № 40, том XII, рег. № 11402, дело № 1327 от 27.08.2008 г. на Нотариус № 469, вписан Акт № 104, том X, вх. рег. № 4713 от 27.08. 2008 г. на Служба по вписвания гр. Търговище.

Пред ОС М. Д. М. е оспорил изцяло исковете. Твърди се, че ответникът е работил в чужбина през деветдесетте години на 20-ти век и има доходи от трудова дейност. С тях са закупувани някои от имотите. Получавана е помощ от роднини на ответника и на неговата съпруга – втората ответница, във вид на заеми, дарения от родители. С продажбата на закупени имоти и вещи, са били закупени в последствие по-скъпи имоти и така е налице законен произход на средствата. Описани са подробно източниците на средства за притежаваните имоти. Поискани са и съответните доказателства. Освен това ответникът счита, че предмет на установяване по делото трябва да бъде имущество, което придобито в периода по време и след извършване на престъплението, а именно след 2006 до 2011 г., тъй като извършеното престъпление няма връзка с имущество, което е придобито 10 години по-рано. Моли искът да бъде отхвърлен.

Вторият ответник пред ОС Н. Х., също е оспорила предявените срещу нея претенции. Твърдяла е, че е получавала обезщетения за отглеждане на дете, развивала дейност като едноличен търговец, имала близки, които са й дарили голяма част от средствата, включително и закупуване на сградата на бул.”Трети март”, по отношение на която се иска обявяване недействителността на сделката за прехвърлянето й. Ответницата  макар да живеела 12 години на съпружески начала с първия ответник и да имали две деца, нямало как да знае, а и не било така, че средствата, с което е построена сградата били от престъпната дейност на мъжа й. Моли исковете да бъдат отхвърлени като неоснователни.

Прокурорът пред ОС е изразил становище за основателност на претенциите.

Пределите на въззивното производство са посочени по-горе и те касаят само имуществото, обект на въззивната жалба.

От фактическа страна по делото се установява следното:

  Не е било спорно, че М. Д. М., е сключил по НОХД №  476/2009 г. Споразумение от 16.07.2009 г. по описа на Районен съд гр. Търговище, обективирано в протокол от с.з. проведено на 16.07.2009 г., с което лицето М. Д. М.,  се признава за виновен в това, че в периода август 2006 до 28.03.2007 г., в гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление е съставил неистински официални документи – български документи за завършено образование и български документи за самоличност, с цел да бъдат използвани, като деянието е извършено с цел имотна облага  размерът, на която възлиза на 2150 лв., престъпление по чл. 308, ал.3 от НК, кaто сумата в размер на 2150 лв. е отнета в полза на държавата. Присъдата е влязла в сила на 16.07.2009 г.

Престъплението попада в обхвата на чл.3, ал.1, т. 20 от ЗОПДИППД.

Не се оспорва от страните и това се установи безспорно от всички доказателства, че двамата ответници живеят като съпрузи, още преди раждането на първото им дете. Имат две деца: М. – родена през 1997 г. и Б., роден през 2007 година.

Пределите на въззивното производство са само по отношение на имуществото, за което исковете на КОНПИ са уважени – описано по-горе. Все пак, следва да се проследи цялата проверка, извършена  от КОНПИ, за да се прецени основателността на претенциите и по отношение на имуществото, обект на въззивната жалба.

 По отношение на придобитото от тях имущество се установява, че /писмо изх.№ 1019/28.10.2009г. на Агенция по вписванията, Регистър Булстат, справка в Търговски регистър/:

1.  М. Д. М. е регистриран като: ЕТ ''М.Д. – ЕЮБ 90'' , ЕИК 125013889,  с Решение № 1641 от 12.08. 1991 г. по Ф.Д. 1562/1991г. на Търговищки окръжен съд, със седалище: с.Черковна, общ. Търговище, ул. Бузлуджа №10.; С решение № 1034/25.11.2002 г. Н. М.Х. е вписана като прокурист на основание чл. 21 ал.1 от ТЗ.; 2. Н. М. Х., е регистрирана като ЕТ “МЕЛЛ – Н. Х.” ЕИК 125560748, с Решение № 931 от 17.10.1995 г. по Ф.Д. 399/2005 г. на Търговищки окръжен съд, със седалище: гр. Търговище, ул. “Република” № 24, ет.4, ап.12. Пререгистриран в Търговския регистър.

Придобито недвижимо имущество по възмезден начин от М. Д. М., през проверявания от КОНПИ период 17.03.1990 г. – 21.06.2011 г., е

1. С Нотариален акт за покупко-продажба № 36, том III, дело № 1444 от 20.10.1994 г. на ТРС, вписан том № 173, вх. рег. № 2108 от 20.10.1994 г. М.Д. е закупил от  Г. и В.Г.: ТРИСТАЙНО ЖИЛИЩЕ № 12 (апартамент дванадесети) на четвъртия етаж, в тяло две в сграда ЖСК “Зора” в гр. Търговище, ул. “Република” №24, дворище пл. № 2986 (две хиляди деветстотин осемдесет и шест) в квартал 89 (осемдесет и девет) по плана на града и избено помещение № 12,  за сумата от 111 200 лв. (51.59 МРЗ), при пазарно базисна цена за имота 111 200 лв.

По заключението на вещото лице пазарната стойност на имота към момента на придобиване – 201 000 лв. /93.97 МРЗ/.

Върху имота е учредена Договорна ипотека с НА № 194, том I, рег. № 2374, дело № 149 от 10.04.2006 г. на Нотариус № 223, вписана Акт №100, том I, дело № 725/2006, дв.вх.рег. № 1373 от 10.04.2006 г. на Служба по вписвания гр. Търговище, за сумата от 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) за срок от 240 м. от 10.04. 2006 до 10.04. 2026 г. съгласно договор за банков кредит с “Централна кооперативна банка” АД, с месечни анюитетни погасителни вноски от 225.98 лв. Пазарна стойност към момента на гледане на делото пред ОС – 41 300 лв.

2.  С Нотариален акт за покупко-продажба № 74, том I, дело № 324 от 13.01.1996 г. на Нотариус Янка Бахчеванова при ТРС, вписан вх. рег. №139, том I, стр. 79, 80 при Служба вписвания гр. Търговище М.Д. закупува от А.С. и Й.С.:

 Апартамент № 73, на тринадесетия етаж в жилищна сграда блок № 53, в гр. Търговище, кв. “Запад 2” със застроена площ от 82 кв.м. състоящ се от три стаи, столова с ниша, коридор, клозет, баня и три тераси заедно с прилежащото му таванско помещение № 73,  с площ от 20.98 кв.м., заедно със 1.632  ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, за сумата от 390 000 лв. (141.30 МРЗ). По заключението на вещото лице пазарна стойност на имота към момента на придобиване – 385 400 лв. (139.64 МРЗ). По действащата в момента кадастрална карта на гр. Търговище имотът е с идентификатор 73626.508.75.1.73 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест хиляди, точка петстотин и осем, точка седемдесет и пет, точка едно, точка седемдесет и три). Пазарна стойност към момента на разглеждане на делото пред ОС - 39 200 лв. по заключението на вещото лице пред ОС. Видно от писмените доказателства по делото, лист 109, том първи, ТД на НАП гр.Търговище е предоставила данни, че този имот е притежаван от ответника до декември 1999 година. Такива са твърденията и в отговора на исковата молба. Видно е от нот. акт № 17, том І, дело 442/1998 година/ л.523, том ІІ, че имотът е продаден на Е. М. М. за сумата от 7 628 000 лв., каквато е била и данъчната оценка.

Придобито и отчуждено недвижимо имущество по възмезден начин от М. Д. М., през проверявания период 17.03.1990 г. – 21.06.2011 г.

І. Недвижими имоти:

1. С Нотариален акт за покупко-продажба № 186, том I, рег. № 2703, дело № 712 от 30.06.1999 г., вписан Акт № 193, том II, вх.рег. № 1051/30.06.1999 г. М.Д. е закупил ГАРАЖ № 3 (три) с площ от 17.22 кв.м. находящ се в самостоятелна постройка – гаражи с обща застроена площ от 108.60 кв.м. на ул. “Братя Миладинови” № 31 в гр. Търговище заедно с 0.694 % ид.ч. от дворното място цялото с площ от 1030 кв.м. в което са построени пететажен жилищен блок с магазини със ЗП от 303.57 кв.м. и самостоятелна постройка – гаражи и къща със ЗП от 101 кв.м., за което по плана на гр. Търговище е отреден УПИ № III -288, 289, в кв. 99 при граници: север – ул. “Бр. Миладинови”; запад- п. XII – 286; п. II -287; юг – п. IV , изток – ж.блок на ул. “Васил Левски”, за сумата от 2 364 500 лв. (неден.лв.), при данъчна оценка от 2 364 500 лв.

- С Нотариален акт за покупко-продажба № 30, том № II, рег. № 2877, дело № 296 от 28.05.2003 г. на нотариус № 164, вписан Акт № 159, том IV, дело № 896/2003, дв. вх. рег. №1601/28.05.2003 г. на Служба по вписвания гр. Търговище, М.Д. продава на М. К. Ю. гореописания недвижим имот за сумата от 2 366.60 лв. при данъчна оценка от 2 366 лв. Пазарна оценка към датата на придобиване:  2 900 000 лв. (47.54 МРЗ). Пазарна оценка към датата на разпореждане: 4 800 лв. (38.18 МРЗ).

 

2. С Нотариален акт за покупко-продажба № 114, том I, дело № 1388 от 18.05.1998 г. на ТРС, вписан том 216, стр. 120, вх. рег. №1198 на Служба вписвания гр. Търговище,  М.Д. е закупил ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 030 кв.м. с построените него КЪЩА и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, за което място е отреден парцел I-133, в кв. 38, с неуредени регулационни отношения, по плана на с. Стража, общ. Търговище при граници по НА: улица, пл. II127; пл III-128, пл. XII-134, за сумата от 3 000 000 лв. (недн.), при данъчна оценка от 1 187 100 лв. (неден.) и базисна оценка от 3 000 000 лв.  (недн.) Имотът е продаден през 1999 г. Към датата на придобиване имотът има стойност по заключението на експертизата, назначена от съда, в размер на 3 млн. лева или 58,89 МРЗ, а към датата на разпореждане 3 100 000 лв.  

3. С Нотариален акт за покупко-продажба № 133, том VII, рег. № 5711, дело № 338 от 19.1.2001 г. на Нотариус №317, вписан Акт 165, том VII, дело № 1597/01 г. , дв. вх. рег. № 3508/20.11.2001 г. М.Д. купува дворно място от 430 кв.м. с построени в него паянтово жилище и стопански постройки, за което място е отреден УПИ №XVI-761, в кв. 165 по плана на гр. Търговище, ул. “Трети март”, за сумата от 5 056 лв. при данъчна оценка от 5 055.80 лв., а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.510.221, с трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ по НА от 426 кв.м. находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13 (тринадесет) при граници и съседи по НА имоти с идентификатори: №73626.510.220; №73626.510.333 – второстепенна улица; №73626.510.210; №73626.510.222; Пазарна оценка на имота към датата на придобиване: 8600 лв. (86 МРЗ), според оценките на двете експертизи, назначени от съда. В гореописания имот е извършено строителство, както следва:

- С Разрешение за строеж № 78 от 25.06.2003 г. на Гл. Архитект на Община Търговище на М.Д. е разрешено извършване на СМР за обект ДВУЕТАЖНА СГРАДА за обществено обслужващи дейности с първи етап: Магазин и кафе-аперитив с летен бар, обектът на етап I- ви е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 14 от 27.01.2004 г.  Строителната стойност на изградения обект е в размер на: 61 000 лв. (554,55 МРЗ)

С Разрешение за строеж № РС -01-43 от 03.04.2006 г. на М.Д. като възложител е разрешено извършване на СМР за обект: НАДСТРОЙКА НА СГРАДА в УПИ XVI-761, кв. 165, поз. имот № 73626.510.221 в гр. Търговище, ул. “Трети март” № 13. Съгласно обяснителна записка: част Архитектурна, проектът включва надстрояване на съществуващ приземен етаж, в който са обособени два магазина с два етажа – първи и мансарден по утвърдени проекти и разпределение. Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № РВЕ -01-4/15.01.2009 г.

Удостоверението за ползване е издадено на името на Н. М. Х., като по нейна молба вх. № ТСУ 94-00-1507/27.11.2008 г. и съгласно нотариален акт за покупка от името на възложителя, в разрешението за строеж е променено от М.Д. на Н. Х..

Строителната стойност на изградения обект е по години:

2006 – 48 000 лв. или 300 МРЗ

2007 – 45 000 лв. или 250 МРЗ

2008 г - 27 000 лв. или 122.72 мРЗ

2009 (подобрения) 4 200 лв. или 17.50 МРЗ

като за изграждането са направени и адм. разходи от 9200 лв.

Това е видно от таблица 1 на  л. 550, том ІІІ от делото.

Вследствие на строителството в поземления имот е изграден и към настоящия момент се намира следния обект:

1. СГРАДА с идентификатор № 73626.510.221.4 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение Жилищна сграда със смесено предназначение, триетажна, с площ по НА съгласно Скица №3651/26.08.2008 г. на СГКК – Търговище от 101.00 кв.м. (сто и един квадратни метра), която сграда се състои от:

1.1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.1 с предназначение за търговска дейност /магазин/ с площ по НА от 54  /петдесет и четири/ кв.м., при граници и съседи: на същия етаж: № 73626.510.221.4.2; над обекта № 73626.510.221.4.3; находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 1 (първи);

1.2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.2 с предназначение за офис с площ по НА от 32 / тридесет и два/ кв.м., при граници и съседи: на същия етаж: № 73626.510.221.4.1; над обекта № 73626.510.221.4.3; находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж (първи);

1.3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, изграден в груб строеж № 73626.510.221.4.3 с предназначение за Жилище, апартамент, с площ по НА съгласно скица №3647/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 92 / деветдесет и два/ кв.м. , при граници и съседи: под обекта № 73626.510.221.4.1 и № 73626.510.221.4.2; над обекта № 73626.510.221.4.4, находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 2 (втори);

1.4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, изграден в груб строеж № 73626.510.221.4.4 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка четири) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за Жилище, апартамент с площ по НА съгласно скица №3648/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 98 /деветдесет и осем/ кв.м. , при граници и съседи: под обекта № 73626.510.221.4.3, находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 3 (трети);

- С Нотариален акт за покупко-продажба № 40, том XII, рег. № 11402, дело № 1327 от 27.08.2008 г. на Нотариус № 469, вписан Акт № 104, том X, вх. рег. № 4713 от 27.08. 2008 г. на Служба по вписвания гр. Търговище, М.Д., чрез пълномощника си Н. Х. продава на Н. Х. (лице, с което фактически съжителства и е майка на децата му), гореописания недвижим имот, за сумата от 92 423.90 лв. при данъчна оценка от 92 423.90 лв. 

Пазарната стойност на целия имот към настоящия момент е в размер на 320 000 лв.

ІІ. Движими вещи:

Придобито движимо имущество по възмезден начин от М.Д.М., през проверявания период 17.03.1990 г. – 21.06.2011 г., което е собственост и към настоящия момент.

 

1.  Лек автомобил, марка и модел ''Форт Ескорт'', рег. № Т 0092 АС, рама № WFONXXGSANLT74428, двигател № LT74428, първа регистрация от 1990 г. Придобит на 18.04.2000 г. съгласно декларация  от МДТ, без да са налични други данни.

Пазарна оценка към момента на придобиване: 2384 лв. или 31,79 МРЗ.

Пазарна оценка към настоящия момент: 956 лв.-  л. 433 от делото на ОС , том ІІ.

2. Лек автомобил, марка и модел “Пежо Ранч 1.9 D”, рег. № Т 0834 СТ, рама № VF35WJZE60132410, двигател № PSAWJZ10DSA400146, първа регистрация 13.10.1998  г. Придобит с договор от  13.12.2010 г. за сумата от 2 902.58 лв. или 12.09 МРЗ.

Пазарна стойност към момента на придобиване: 3172 лв.

Пазарна оценка към настоящия момент: 2928 лв.

ІІІ. Отчуждено движимо имущество:

Придобито и отчуждено движимо имущество по възмезден начин от М. Д. М., през проверявания период 17.03.1990 г. – 21.06.2011 г.

 1. Товарен автомобил марка и модел ''ВАЗ 21214'', рег. №  Т 3703 ТТ, рама № ХТА21214051766447, двигател № 212147865633, година на производство-2004 г. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 02.10.2006 г. за сумата от 4 750 лв. или 29.69 МРЗ.

Пазарна оценка  към момента на закупуване:  8795 лв. или 54,97 МРЗ.

Продаден на 29.03.2007 г. по справка КАТ без приложен документ за разпореждане.

Пазарна оценка към момента на продажбата: 7854 лв. или 43,63 МРЗ.

2. Лек автомобил марка и модел ''Фолксваген Пасат'', рег. №  Т 9830 АТ , рама № WVWZZZ3AZTE044938, двигател № 1Z601691, дата на първа регистрация 25.10.1995г. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 17.03.2007 г. за сумата от  2640 лв. или 14.67 МРЗ.

Пазарна оценка към датата на придобиване: 5057 лв. или 20,13 МРЗ.

Продаден на 25.11.2009 г. по справка КАТ без приложен документ за разпореждане.

Пазарна цена към момента на разпореждането – 4386 лв. или 18,28 МРЗ.

3. Лек автомобил марка и модел “Фолксваген Пасат'', рег. №  Т 6153 ТТ, рама № WVWZZZ31ZNB047391, двигател №ABS034419, първа регистрация 02.12.1991 г. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 22.11.2005 г. за сумата от 500 лв. или 3.33 МРЗ.

Пазарна оценка към датата на придобиване: 3 020 лв. или 20,13 МРЗ.

Продаден с договор от 29.09.2006 г. за сумата от 800 лв. (5 МРЗ).

Пазарна цена към момента на разпореждането – 1137 лв. Или 7,11 МРЗ.

 

4. Лек автомобил марка и модел “Фолксваген Пасат'', рег. №  Т 8202 АС , рама № WVWZZZ31ZME251910, двигател №RP701149, дата на първа регистрация 25.10.1995г. Придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 09.06.2004 г. за сумата от 1000 лв. (8.33 МРЗ).

Пазарна оценка към датата придобиване: 2033 лв. Или 16,94 МРЗ.

Продаден с договор от 08.09.2005 г. за сумата от 1000 лв. (6.67 МРЗ).

Пазарна цена към момента на разпореждането – 1862 лв.  или 12,41 лв.

 

5. Лек автомобил марка и модел ''Опел ''Кадет'', рег. Т 9866 АА, рама № 3662510729, двигател № 14736381, година на производство -1985 г.

Придобит на 29.07.1999 г. по справка КАТ без приложен документ за придобиване.

Пазарна оценка към момента на придобиване: 1498 лв. или 22,36 МРЗ.

Продаден на 25.01.2006 г. по справка КАТ без приложен документ за разпореждане.

Пазарна цена към момента на разпореждането – 849 лв. или 5,31 МРЗ.

ІV. БАНКОВИ СМЕТКИ И БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

С решение № 2406 от 19.10.2010г. по ЧГД № 1849/2010г. по описа на Търговищки районен съд е постановено разкриване на сведения по чл. 62, ал. 6, т.4 от ЗКИ за проверяваното лице, свързаните с него лица и юридическите лица, които контролира проверяваното лице. По делото се установява, че г-н М. е получил на 10.04.2006 г. ипотечен кредит от ЦКБ, в размер на 25000 лв. за срок до 10.04.2026 г. Кредитът е обезпечен с ипотека по Нотариален акт № 194, том 1, рег.№ 2347, дело № 149 от 2006г. в полза на “Централна Кооперативна Банка” АД, гр.София. Кредитът е отпуснат за надстрояване, а ипотека е учредена върху имот – апартамент №12, находящ се в гр. Търговище, ул. Република № 24, собственост на М. Д. М..

Получените суми и погасителните вноски по кредита съгласно справка от «ЦКБ» са както следва: получени през 2006г. - 25 000 лв. или 156,25 МРЗ. Направени погасителни вноски: 2006 г. - 1 164,55 лв. или 7,28 МРЗ; през 2007 г. - 2 800,95 лв. или 15,56 МРЗ; през 2008 г. - 2 751,59 лв. или 12,51 МРЗ; през 2009 г. - 3 171,40 лв. или 13,21 МРЗ; през 2010 г. - 3 131,36 лв. или 13,05 МРЗ.

С писмо изх. № 304-3982/07.12.2010 г. от Банка «ОББ» АД, е получена информация, че лицето М. М. е бил титуляр на банкови сметки:

- № 850122110759218 - депозитна сметка в щатски долари, открита на 11.01.2001 г., закрита на 07.10.2002 г. Сметката е открита с вноска от 2 300 USD за 90 дни и периодично наличността е предепозирана.

Видно от движението по сметката максималната наличност е в размер на 5954.40 USD към  02.05. 2001 г.

На 07.10.2002 г. сумата от 2 024.85 USD е преведена за откриване на сметка № 850122110759223, като депозитът е закрит.

Също  № 850122110759223 - депозитна сметка в USD, открита на 07.10.2002 г., чрез превод от сметка № 850122110759218, закрита на 10.10.2002 г. На 07.10.2002 и 10.10.2002 г. сумата е изтеглена и депозитът е закрит;

- № 850122110759211 - депозитна сметка в DEM, открита на 12.10.2000 г., закрита на 12.10.2000 г. по сметката няма движение. Открита и закрита в рамките на един ден. Отразена  е само една анулирана операция;

- № 850122110759227 - депозитна сметка в DEM, открита на 12.10.2000 г. закрита на 27.09.2002 г. (от 01.01.2002 г. сметката се води в евро)

На 12.10.2000 г. по сметката са постъпили 20  300 DEM на срочен 30 дневен депозит, който е подновяван периодично. Движението по сметката е както следва:

На 11.01.2001 г. по сметката са постъпили 6 900 DEM.

На 31.01.2001 г. по сметката са постъпили 3 100 DEM.

На 29.06.2001 г. са изтеглени 10 000 DEM.

На 12.07.2001.г. са изтеглени 3 000 DEM.

На 07.08.2001 г. са внесени 11 022.04 DEM.

На 24.09.2001 г. за изтеглени 2 000 DEM.

На 19.11.2001 г. са изтеглени 11 000 DEM.

На 01.01.2002 г. сумата по сметката е преобразувана в 6 138.29 EURO.

До 27.09.2002 г. наличността по сметката е теглена периодично, след което сметката е закрита. Същевременно и до този момент от сметката има периодични тегления на суми, като към всеки период наличността е олихвявана.

Изтеглената на 29.06.2001 г. сума от 10 000 лв. може да се отнесе към предоставения на трето лице заем в размер на 12 200 лв. с дата 29.06.2001 г. Като вноската от 11 022 лв. може да се отнесе към погасяване на заема, доколкото от тази дата е й молбата на Д. за заличавана на ипотеката, с която заемът е обезпечен.

Изтеглената на 12.07.2001 г. сума от 300 лв. може да се отнесе към предоставения на трето лице заем в размер на 3 810 лв. от дата 12.07.2001 г. Като вноската от 11 022 лв. може да се отнесе към погасяване на заема, доколкото от тази дата е й молбата на Д. за заличавана на ипотеката, с която заема е обезпечен.

 В тази връзка общото салдо на реално внесените от лицето пари е 30 300 DEM, съответстващи на 30 300 лв. (383.54 МРЗ),

 № 850124110759211 - спестовен влог в USD, открит на 08.08.2002 г., закрит на 19.01.2010 г. Влогът е открит с вноска от 310.78 USD, като на същата дата сумата е изтеглена.

- № 850124410759212 - спестовен влог в USD, открит на 08.08.2002 г. закрит на 27.01.2010 г. няма вноски и движение.

С писмо изх. № 1200/2296А “Юробанк И Еф Джи”,  е уведомила, че М. Д. е титуляр на банкова сметка:

- ***, спестовна сметка в ЕВРО, захранена с 1250 евро на 18.10.2004 г. (2 444.79 лв. по фиксиран курс).

На 26.11, 07 и 13. 12.2004 г. са теглени общо 800 евро.

На 07.01.2005 г. остатъка  изтеглен и наличността е 0.00 евро 

  Наличност по тези банкови сметки към настоящия момент не се твърди и не се установява по делото. Пред настоящия състав КОНПИ е претендирала да се отнемат суми на осн. чл. 4, ал.2 ЗОПДИППД /отм./, макар и да не са налични сумите, предвид преминаването на парични потоци от средства, за които няма данни да имат законен произход.

         V. ДАНЪЧНА ИНФОРМАЦИЯ

         Получени доходи по различните осигурителни кодове и подадените декларации по чл.41 от ЗОДФЛ и чл.50 от ЗДДФЛ, за периода от 01.1990г. до 02.12. 2009 г.  на проверяваното лице М.М.:

         С писмо изх.№ 7432/16.11.2009г. до ТД на НАП – гр.Търговище е изискана  данъчна и осигурителна информация за проверяваното лице по чл.72, ал.1 от ДОПК. В ТД на КУИППД – Велико Търново е получен отговор вх.№5950/04.12.2009г. на ТД на НАП – Търговище. Получените данни сочат следното:

 

1. М.М.:

Подадени декларации по чл.41 от ЗОДФЛ - съгласно справка от НАП:

- За 2002 г. – подадена ГДД №2503/15790/15.04.2003 г.- данъчна основа за общия годишен доход – 130.60 лв. или 1,31 МРЗ. Дължим патентен данък 10 лв., от което авансово внесено през 2002г. - 10 лв./0,1 МРЗ/.

Декларираните доходи са от дейност като едноличен търговец с осъществявана дейност – търговия в магазин на ул. “Братя Миладинови“ с приход от дейността 2504.41 лв. и разходи за същата в размер на 2778.81 лв.

- За 2003 г. - подадена ГДД №2856/08.04.2004г. - данъчна основа за общия годишен доход – 48,05 лв. т.е. декларирана е загуба. Дължим патентен данък 120 лв., от което авансово внесено през 2003г. - 120 лв. /1,09 МРЗ/.

Декларираните доходи са от дейност като едноличен търговец с осъществявана дейност – търговия в магазин на ул. “Братя Миладинови“ № 31 с приход от дейността 808.36 лв. и разходи за същата в размер на 856.05 лв.

- За 2010 г. по чл.50 от ЗДДФЛ /декларацията е представена с декларацията по чл.17/ деклариран доход от отдаване под наем на имот – Апартамент на ул. „Република” 24 - в размер на 3120 лв., от който след приспада на разходите се получава облагаема основа от 2 808 лв.

Лицето няма подавани декларации по чл.43 от ЗОДФЛ / отм./.

Лицето няма данни за декларирани трудови договори.

Съгласно справка от НАП за периода 1990 – 30.11.2009 г., за лицето има данни за осигуряване само за декември 2001 г. върху сумата от 121.35 лв. с дата на деклариране на обстоятелството 07.12.2006 г. 

Данъчната и осигурителна информация за Н.М. Х.:

Съгласно справка на НАП – Н. Х. до 17.01.2011 г. има регистрирани трудови договори:

От  01.07.2008 г. до 14.04.2009 г. с “Наса 2006”, ЕИК 125581201 с основна заплата  225 лв.

От 07.03.2005 г. до 21.10.2005 г. с “Ридван Ахмедов” , ЕИК 125545988 с основна заплата  150 лв.

От 23.06.2003 г. до 30.06.2003 г. с “Агро 2000 – Търговище”,  ЕИК 125508744 с основна заплата  50 лв.

От 09.04.2003 г. до 17.05.2003 г. с “Це Фау Ве – Мод”, ЕИК 125042862 с основна заплата  110 лв.

От 24.01.2003 г. до 04.03.2003 г. с “М.Д. - Еюб 90”, ЕИК 125013889 с основна заплата  55 лв.

Данните за справка за осигуряване за периода 01.01.1990 г. до 31.12.2010 г. от НАП са както следва, период, осигурител, осигурителен доход:

За ноември 2001 г. – Община Търговище - 0, 00 лв.

За април 2002 г. ( 5 дни)– “Агро 2000” гр. Търговище – общо върху 70 лв.

За април 2003 г. (5 дни) “Агро 2000” гр. Търговище – общо 50 лв.

За април – май 2003 г. – “ Це Фау Ве – Мод” -133 лв.

За февруари – март 2004 г. – “Дже Те Ка “ ЕООД – Търговище, 91.67 лв.

За март – май – 2005 г. ЕТ “Ридван Ахмедов” – 479.10 лв.

За ноември 2005 г. – юни 2008 г. ЕТ “Мелл – Н. Х., осигуряването е както следва: ноември 2005 г.  до февруари 2007 г. върху 220 лв., март и април 2007 г. върху 440 лв., май върху 480 лв., юни и юли върху 440 лв., август върху 277.39 лв., септември – декември върху 220 лв.; януари - май 2008 г. – върху 240 лв. и юни 2008 г. върху 148.57 лв.

За юли 2008 г. – април 2009 г. “Наса 2006” – за периода са записани нули, освен за месец юли 2008 г. – 29.35 лв.

За април 2009 г. – септември 2009 г. ЕТ “Мелл – Н. Х.” – общо върху 1410 лв.

 

Подадени ГДД от Н. М. Х., както следва:

- За 2005 г. – ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.), декларирана доход от дейност като ЕТ в размер на 392.52 лв. (2.62 МРЗ) и дължим данък от 8.33 лв. Като ЕТ лицето е декларирало приходи от търговия с дрехи, осъществявана в магазина на ул. “Трети март” в гр. Търговище в размер на 1576.50 лв. и разходи от 1183.98 лв.

- За 2006 г. – ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ (отм.), декларирана доход от дейност като ЕТ в размер на 1205.79 лв. (7.54 МРЗ), за осъществявана патентна дейност с внесен данък от 100 лв. Като ЕТ лицето е декларирало приходи от търговия с дрехи, осъществявана в магазина на ул. “Трети март” в гр. Търговище в размер на 4352.32 лв. и разходи от 3146.53 лв.

- За 2007 г. – ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, декларирана доход от дейност като ЕТ в размер на 177.84 лв.(0.99), за осъществявана патентна дейност с внесен данък от 100 лв.  Като ЕТ лицето е декларирало приходи от търговия с дрехи, осъществявана в магазина на ул. “Трети март” в гр. Търговище в размер на 1394.11 лв. и разходи от 1216.27 лв.

- За 2008 г. – ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, деклариран доход от отдаване под наем на имущество – магазин на ул. “Трети март” с общ доход в размер на 300 лв. и облагаема основа от 270 лв. (1.5 МРЗ), дължим данък намален с отстъпката в размер на 25.65 лв.

- За 2009 г. – ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, деклариран доход от дейност като ЕТ в размер на минус 226.17 лв., за осъществявана патентна дейност с внесен данък от 32 лв. и доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество в размер на 1500 лв. Като ЕТ лицето е декларирало приходи от дейност “Кафе – сладкарница” в гр. Търговище в размер на 267.21 лв. и разходи от 493.38 лв. Обща годишна данъчна основа в размер на 1350 лв. и дължим данък от 135 лв.

- За 2010 г. ГДД по чл.50 от ЗДФЛ – доход от отдаване под наем в размер на 4 800 лв., от който след приспадане на 480 лв. разходи е образувана основа от 4320 лв. 

Общо декларирания доход по ГДД за периода 2005 г. – 2010 г. е в размер на 30.66 МРЗ.

За осъществяваната патентна дейност са подавани декларации по чл.61 от ЗМДТ пред Община Търговище:

- вх. № 716/15.04.2009 г. и - вх. № 741/29.04.2009 г. за дейност от “Кафе сладкарница” втора категория на ул. “Трети март” № 12, със 16 места и данък 32 лв. и дата на започване на дейността от 14.04.2009 г. и прекратяване 22.05.2009 г. 

При определянето на доходите на лицето за периодите, в които са подавани ГДД се вземат предвид данните по ГДД. 

Лицето е получавало и парична помощ, обезщетения за бременност и раждане и отглеждане на малко дете и т.н. съгласно представено удостоверение от НОИ изх. №65/08.04.2011 г. в размер по години както следва: за 2007 г. - 1487.65 лв.; за 2008 – 3086.21 лв.; за 2009 г. – 1 285 лв. Общо за периода  01.04.2007 – 31.07.2009 г. 5 859.84 лв.

Видно от представените писмени доказателства, ответникът Д.. е работил по трудов договор в Германия през 1993 и 1994 година. Представени са писмени доказателства  в оригинал за изплатените му от работодателя суми с превод на български език. Счетоводната експертиза дава заключение, че за 1993 година тези доходи са били в размер на 29 376,61 германски марки, а за 1994 година – 18 061,96 . Това е равно на 746,47 МРЗ за страната към онзи момент. За целия проверяван период доходите на ответника Д. са били в размер на 759,47 МРЗ – л. 560 от делото.

За периода от 1997 година до 2010 година доходите на ответницата М. са били в размер на 61,56 МРЗ.

Други разходи на М. Д. М.:

         - платен патентен данък през 2002 г. и 2003 г. в размер на 130лв./ 1,19 МРЗ/.

         - платени вноски по кредит от “ЦКБ” АД в размер на 13019,85лв./61,61 МРЗ/.

         - на 29.06.2001 г. М.Д. е дал заем сумата от 12 200 лв. на С.С.С., Д. Г. С.,  Л.С.С. Заемът е безлихвен и е за срок от един месец. Обезпечен е с ипотека съгласно  Нотариален акт № 46, том 5, рег.№ 3093, дело № 201 от 2001 г. Ипотеката е заличена по молба от М.Д. на 07.08.2001г. поради издължаване на кредита

- на 12.07.2007 г. М.Д. е дал в заем на Ф.М.М., и А.М. сумата от 3 810 лв. (44.82 МРЗ)  в безлихвен заем със срок на издължаване до 12.10.2001 г. Заемът е обезпечен с ипотека съгласно Нотариален акт № 62, том 5, рег.№ 3282, дело № 212 от 2001 г. Ипотеката е заличена по молба от М.Д. на 08.10.2001 г.

 В периода 19.04.2000 г. – 24.12.2007 г. М.М. е пътувал 22 пъти извън пределите на Р. България, както следва: 21 пъти до Р Турция и един път до Румъния, като разходите са включени в разходите по вариант едно на заключението на вещото лице. Същото се отнася и до пътуванията на Н. Х. до Турция. Разходите им са доказани с представените писмени доказателства – официални документи за броя на пътуванията на двамата, счетоводна експертиза. Не са начислени разходи за нощувки, тъй като целта на пътуванията е била гостуване. От свидетелските показания се установява, че М. и Х. имат много близки роднини в Турция и са отсядали при тях, като съответно не са правени разходи за нощувки.

На базата на установените доходи на страните за различните години и направените разходи за придобиване на имущество и за издръжка, пред ОС е изготвена ССЕ, която е изготвила заключение в два варианта.

В първия вариант  са приети като доходи трудовите възнаграждения  от Германия в периода 1993-1994 година на ответника, трудовите доходи и обезщетенията на ответницата, доходите от продажбата на недвижимите имоти и движимите вещи, доходите от търговската дейност, съобразно декларираното лично от страните. Като разходи са посочени тези за издръжката по официалната статистика, разходите за закупуване на недвижимите имоти и движимите вещи, за внасянето на депозити по банковите сметки, плащането на данъци, върнатите заеми и извънредните разходи.

По отношение на твърденията за дадени заеми в големи размер и и получени дарения, не следва да се кредитират показанията на най-близките роднини и приятели, на основание чл.172 от ГПК и предвид обстоятелството, че звучат недостоверно и не се потвърждават от писмени доказателства. Що се отнася до показанията на свидетелите във връзка със строителните работи по изграждане на процесната сграда, те не доказват нищо повече от подпомагане при изграждането на постройката от близки и роднини, което не намалява вложените сериозни парични средства за материали и основни строителни дейности, за които не се събраха доказателства да са поети изцяло от помагащите близки, като проектиране, полагане на основи, изливане на плочи, изграждане на стени и покрив, строителен надзор и т.н. При оценката на строителните работи личният труд е взет предвид от вещото лице.

На първо място, безспорно са били налице предпоставките на специалния закон за образуване на производство за отнемане в полза на държавата на имуществото на М. и Х.

Налице е влязла в сила присъда, по съответния текст, в чл.3, ал.1 ЗОПДИППД /отм./.

Налице е и другата предпоставка – придобитото имуществото е на значителна стойност, над 60 000 лв., към момента на подаване на исковата молба – само имотът, обект на въззивното производство е с пазарна стойност 320000 лв.

За правния анализ на горните факти следва да се изходи от указанията на ВКС, като се изследва, съобразно ТР 7/2013 г. на ОСГК на ВКС, от основния въпрос налице ли е връзка между придобитото имущество и осъществяваната престъпна дейност от М. М.. Следва да се определи законосъобразен период на проверка на имуществото, за който основателно може да се предположи, че е относим към КОНКРЕТНАТА установена от наказателния съд престъпна дейност /2006 – 2007 год./, а не към имагинерни предположения за извършвана, но неустановена от съд престъпна дейност. Целта на репресията на ЗОПДИППД /отм./ е отнемане на имущество, придобито от конкретна престъпна дейност, а не на имущество, за което няма по принцип установен източник на законен доход – този въпрос също е изяснен в ТР 7/2013 год., а той има пряко отношение към правилното определяне на периода, в който следва да се провери какво имущество е придобил ответникът по иск на КОНПИ, основан по сочения специален закон, каквито са и указанията на ВКС.

В случая, съдът приема, че период преди 2005 год. не е относим към конкретната престъпна дейност. Събраните доказателства за имуществото на М. и Х. преди този период могат да се ценят само, доколкото дават яснота  към 2005 год. какви активи е имало в имуществото на М. и Х.

По делото се установява, че до 2000 год. те не са имали пасиви в имуществото си с доказан произход, а в периода 2000 – 2004 вкл. е налице недостиг на приходи, които се превишават от направените разходи на неформалното семейство.

За периода 2005 – 2010 год. следва да се вземат предвид действителните суми на приходите и разходите, а не еквивалентът им в МРЗ, който може да се използва законосъобразно в производство пред КОНПИ само за период на проверка преди деноминацията на лева – през 1999 год., по аналогия с наказателния процес.

Установява се по безспорен начин от първия вариант на ССЕ, че приходите от законен източник на неформалното семейство са 56574,01 лв., а разходите значително ги надвишават – 162928,62 лв.

За уважаването на предявения иск не е необходимо наличието на пряка причинна връзка между престъплението и активите, но е необходимо да се обоснове логическа връзка между престъпната дейност и възможността да се кумулират имотни облаги и то в конкретен период от време.

В случая престъпната дейност е фалшифициране на документи с цел имотна облага. В наказателния процес е установен размер на кумулирани средства от престъпната дейност, като сумата е отнета. Логически може да се предположи, че от такава дейност е възможно да се кумулират имуществени облаги, които могат да бъдат не само в пари, въпреки че конкретни твърдения от КОНПИ в тази насока няма.

По отношение на периода, в който следва да се провери законния източник на средства за придобиване на имущество, съдът приема, че този период може да стартира не по-рано от една година преди установения в наказателния процес период на осъществените престъпления, с оглед подготовката за това. Двадесет и пет годишната давност, предвидена в специалния закон за проверка на придобитото имущество, не обосновава практиката на КОНПИ да извършва проверка във всеки случай за период от 25 години преди завеждане на делото. Репресията, която цели този специален закон, има цел, която следва да се тълкува стеснително, а именно, всяка конфискация на имущество следва да се свързва с конкретна престъпна дейност. А конкретната престъпна дейност има определен период, предмет и автори, тя може да бъде установена само в наказателен процес. Незаконосъобразно е да конфискува имущество с оглед на предположение, че лицето има престъпни наклонности, че престъпната дейност не е изцяло разкрита или че и в неотносим към престъплението период има дисбаланс в приходите и разходите на едно лице. Такава е и възприетата логика на ТР 7/2013 на ОСГК на ВКС, в този смисъл са и указанията в отменителното решение.

Изводът, който се прави в случая е, че при установена липса на законни доходи и при наличието на имущество на значителна стойност, са налице предпоставките за отнемането му.

По отношение на предявения иск по чл. 7, ал.2 ЗОДИППД /отм./, Н. Х. на свой ред не е разполагала и със средствата за закупуване от фактическия си съпруг на имота на ул.”Трети март” през 2008 год. Съдът не кредитира показанията на свидетелите за дадени от тях средства в заем. В периода на прехвърляне на имота от другия ответник, неин фактически съпруг  - 27.08. 2008 година, срещу него вече е било образувано досъдебно производство. Ответницата е била разпитвана в качеството си на свидетел на 01.04. 2008 година, но е отказала да даде показания. Престъпната дейност на съпруга й е от 2006 година. Продажбата на имота на ул.”Трети март” е извършена от нея в две качества – като пълномощник на съпруга си и като купувач. Т.е. тя сама си е прехвърлила имота. Не е разполагала със средствата за придобиването му, които са в размер на 92 423,90 лв. по нот. акт и данъчна оценка, а пазарната стойност е много по-голяма – 320 000 лв.

Всички тези факти говорят, че при прехвърляне на имота, ответницата много добре е знаела, че по този начин М. се освобождава от имущество, което подлежи на отнемане. Макар чисто формално тя да се явява трето лице по сделката, тъй като няма граждански брак с ответника, двамата са истинско семейство още от 1996 година и отглеждат заедно двете си деца. Имотът е прехвърлен и чрез нея, което говори, че това е най-близкият му човек. Налице са всички предпоставки за уважаване на иска по чл. 7, т. 2 от закона.

По тези съображения, съдът намира, че ответницата много добре е знаела, че с прехвърлянето на имота на нейно име се цели осуетяването на отнемането му по реда на чл. 4 от ЗОПДИППД. В този смисъл съдът намира, че искът по чл.7, т.2 от закона е доказан и сделката по прехвърлянето следва да се обяви за недействителна по отношение на Държавата.

Изследвайки имуществото на М. и И., придобито в периода 2005-2010 год. се установява, че то е: цялостно изграждане на процесната сграда, като теренът, на която е построена е закупен в период, ирелевантен към настоящия процес; закупуване на л.а. Пежо Ранч, на т.а.  ВАЗ и на л.а. Фолксваген Пасат, последните два – продадени в същия период.

Основателността на претенцията по чл. 7, ал.2 ЗОПДИППД /отм./ дава възможност да се изследва отнемането на върнатия в патримониума на М. недвижим имот, на осн. чл. 4, ал.1 ЗОПДИППД /отм./.

По отношение на сградата, по делото се установява, че някакъв етап от строителството е спрял през 2004 год., като впоследствие през 2006 год. строежът е цялостно финансиран и завършен в процесния период. Не е доказано някой от самостоятелните обекти да е бил изцяло построен в периода преди 2005 год., поради което и съдът намира, че цялата сграда е построена и завършена като обект на собственост в проверявания от Комисията период. Не е доказано вложените 120000 лв. от страна на М. да са били със законен произход. Доказано е, че е теглил банков кредит, но не е доказано да е погасявал вноските със средства от законен източник. Цялостния баланс на имуществото му в проверявания от съда период е със значителен превес на разходите над приходите, като сумата от 120000 лв., посочена пред банката като цена на строителството се вмества в сумата, надвишаваща приходите и посочена като разходи на неформалното семейство. По посочените причини, съдът приема, че следва да бъде отнета в полза на Държавата цялата сграда, тъй като тя не би била придобита в този й вид без строителството, извършено в относимия към процеса период, без да се отнема поземления имот, върху който сградата е построена, тъй като той е придобит от М. със законни средства.

По отношение на л.а. Пежо Ранч, той би подлежал на отнемане, ако не беше продаден в хода на въззивното производство с разрешение на съда по чл. 23 ЗОПДИППД /отм./ за осигуряване на средства за защитата на ответниците. При това положение, на осн. чл. 4, ал.2 ЗОПДИППД /отм./ на отнемане ще подлежи реализираната при продажбата му цена в размер на установената от ССЕ стойност – 2928 лв. Тъй като трансформацията е станала с разрешение на съда, тази сума ще бъде присъдена въпреки липсата на заявено в тази насока изменение на иска от страна на КОНПИ.

На отнемане подлежат и сумите от продажбата на другите два автомобила, съобразени с оценката на вещото лице и претенцията на КОНПИ.

По отношение на сумите по банкови сметки, същите към настоящия момент не са налични. Не са наведени твърдения, които да са фактическо основание на претенция по чл. 4, ал.2 от Закона /заместваща облага за имущество, подлежащо на отнемане/, но дори и да бяха предявени такива искове, не е обоснована връзката на това придобито преди 2005 год. имуществото с конкретната престъпна дейност. Същото се отнася до автомобилите, придобити преди 2005 год. и претенциите за сумите от техните продажби. Тези искове подлежат на отхвърляне.

Предвид несъвпадане на изводите на настоящия съд с тези на ОС, решението следва да се отмени в частта му, с която се уважава иска по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./ по отношение на следните вещи: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.510.221 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, с трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ по НА съгласно Скица № 3649/26.08.2008 г. на СГКК – Търговище от 426 (четиристотин двадесет и шест) кв.м. находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13 (тринадесет) при граници и съседи по НА имоти с идентификатори: №73626.510.220; №73626.510.333 – второстепенна улица; №73626.510.210; №73626.510.222, с придобивна стойност 8600 лв.; 2. Сумата от 849 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел ''Опел ''Кадет'', рег. Т 9866 АА, рама № 3662510729, двигател № 14736381, година на производство -1985 г. продаден по данни от КАТ на 25.01.2006 г.; 3. ПАРИЧНИ СУМИ по банкови сметки: Сумата от  12 762. 54 лв. представляваща равностойността определена по курса на БНБ от 2.143380 лв. за 1 USD на 5954.40 UDS, налични по сметка №850122110759218 на «ОББ» АД с титуляр М. Д. М. към 02.05.2002 г. и преминали по нея.; Сумата от  10 587,58 лв. представляваща ЧАСТ ОТ равностойността на 30 300 DEM по фиксиран курс, преминали по банкова сметка № 850122110759227 на «ОББ» АД с титуляр М.М.; 4. ЛЕК АВТОМОБИЛ: л.а. „Форд Ескорт”, с рег. № Т 0092 АС, рама № WFONXXGSANLT74428, двигател № LT74428, първа регистрация от 1990 г., пазарна стойност към настоящия момент - 956 лв.,; и вместо него да се постанови друго, с което да се отхвърли иска по отношение на същото имущество.

Решението следва да се измени, като се посочи, че на отнемане подлежи не самият лек автомобил, а стойността на продадения в хода на съдебното производство л.а., марка и модел “Пежо Ранч 1.9 D”, рег. №Т 0834 СТ, рама № VF35WJZE60132410, двигател № PSAWJZ10DSA400146, първа регистрация 13.10.1998, - 2928 лв.;, въпреки липсата на заявено изменение на иска от КОНПИ в тази насока.

При съвпадащи крайни изводи на двете инстанции, обжалваното решение следва да бъде потвърдено в частта му, с която се отнемат следните вещи, след уважаване и на иска по чл. 7, ал.2 ЗОДИППД /отм./: цялата сграда в имота, предмет на въззивната жалба, като от стойността на целия имот от 320000 лв., установена от ССЕ, следва да се приспадне цената на дворното място – 8600 лв., и следните суми: Сумата от 1137 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел “Фолксваген Пасат'', рег. №  Т 6153 ТТ , рама № WVWZZZ31ZNB047391, двигател № ABS034419, първа регистрация  02.12.1991г. продаден с договор от 29.09.2006 г.,; Сумата 7854 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел ''ВАЗ 21214'', рег. №  Т 3703 ТТ , рама № ХТА21214051766447, двигател № 212147865633, година на производство – 2004 г., продаден с договор от 29.03.2007 г.

Дължимата д.т. за първата инстанция следва да се коригира на 12932,72 лв. при цена на уважената част от иска 323317,88 лв., а дължимите разноски от М. и Х. – на 6657,47 лв.

Разноски за въззивната инстанция се дължат в следните размери:

 Н. Х. и М. М. следва да заплатят на КОНПИ юрисконсултско възнаграждение съобразно уважената част от исковете в размер на 4450 лв. за въззивната инстанция.

На Н. Х. не следва да се присъждат претендираните разноски, тъй като нейната жалба срещу решението по иска по чл. 7, ал.2 ЗОПДИППД /отм./ е оставена без уважение.

На М.М. следва да се присъдят разноски по уважената част от жалбата му /11%/ в размер на 784,34 лв. , 9.02 лв. за други съдебни разходи по списъка на разноски при предходния въззивен състав, за хонорар на адвокат - 330 лв.

Воден от изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ решение от №7/20.04.2012 год. по гр.д. 198/2011 год. на ОС Търговище, В ЧАСТТА, С КОЯТО е уважено мотивираното искане по чл. 28 ЗОПДИППД на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, като е постановено отнемане от М.Д.М., ЕГН **********,***, В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА на СЛЕДНИТЕ ИМОТИ, ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ПАРИЧНИ СУМИ: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.510.221 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, с трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ по НА съгласно Скица № 3649/26.08.2008 г. на СГКК – Търговище от 426 (четиристотин двадесет и шест) кв.м. находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13 (тринадесет) при граници и съседи по НА имоти с идентификатори: №73626.510.220; №73626.510.333 – второстепенна улица; №73626.510.210; №73626.510.222; 2. Сумата от 849 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел ''Опел ''Кадет'', рег. Т 9866 АА, рама № 3662510729, двигател № 14736381, година на производство -1985 г. продаден по данни от КАТ на 25.01.2006 г.; 3. ПАРИЧНИ СУМИ по банкови сметки: Сумата от  12 762. 54 лв. представляваща равностойността определена по курса на БНБ от 2.143380 лв. за 1 USD на 5954.40 UDS, налични по сметка №850122110759218 на «ОББ» АД с титуляр М. Д. М. към 02.05.2002 г. и преминали по нея.; Сумата от  10 587,58 лв. представляваща ЧАСТ ОТ равностойността на 30 300 DEM по фиксиран курс, преминали по банкова сметка № 850122110759227 на «ОББ» АД с титуляр М.М.; 4. ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ: л.а. „Форд Ескорт”, с рег. № Т 0092 АС, рама № WFONXXGSANLT74428, двигател № LT74428, първа регистрация от 1990 г., пазарна стойност към настоящия момент - 956 лв; И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ исковете на КОНПИ срещу  за отнемане В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ, ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ПАРИЧНИ СУМИ от е уважено мотивираното искане по чл. 28 ЗОПДИППД на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, срещу М.Д.М., ЕГН **********: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.510.221 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, с трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ по НА съгласно Скица № 3649/26.08.2008 г. на СГКК – Търговище от 426 (четиристотин двадесет и шест) кв.м. находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13 (тринадесет) при граници и съседи по НА имоти с идентификатори: №73626.510.220; №73626.510.333 – второстепенна улица; №73626.510.210; №73626.510.222; 2. Сумата от 849 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел ''Опел ''Кадет'', рег. Т 9866 АА, рама № 3662510729, двигател № 14736381, година на производство -1985 г. продаден по данни от КАТ на 25.01.2006 г.; 3. ПАРИЧНИ СУМИ по банкови сметки: Сумата от  12 762. 54 лв. представляваща равностойността определена по курса на БНБ от 2.143380 лв. за 1 USD на 5954.40 UDS, налични по сметка №850122110759218 на «ОББ» АД с титуляр М. Д. М. към 02.05.2002 г. и преминали по нея.; Сумата от  10 587,58 лв. представляваща ЧАСТ ОТ равностойността на 30 300 DEM по фиксиран курс, преминали по банкова сметка № 850122110759227 на «ОББ» АД с титуляр М.М.; 4. ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ: л.а. „Форд Ескорт”, с рег. № Т 0092 АС, рама № WFONXXGSANLT74428, двигател № LT74428, първа регистрация от 1990 г., пазарна стойност към настоящия момент - 956 лв;, на осн. чл. 4 ЗОПДИППД /отм./.

ПОТВЪРЖДАВА решение от №7/20.04.2012 год. по гр.д. 198/2011 год. на ОС Търговище изцяло в отхвърлителната му част, както и в частта му, с която е уважено мотивираното искане по чл. 28 ЗОПДИППД на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, като е постановено отнемане от жалбоподателите в полза на държавата на движимо, недвижимо имущество и парични суми, СЛЕД КАТО: Е ОБЯВЕНА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА  СДЕЛКАТА, сключена между М.Д.М., ЕГН **********, и Н.М. Х., ЕГН **********, обективирана в Нотариален акт № 40, том XII, рег. № 11402, дело № 1327 от 27.08.2008 г. на Нотариус № 469, вписан Акт № 104, том X, вх. рег. № 4713 от 27.08. 2008 г. на Служба по вписвания гр. Търговище, на осн. чл.7, т.2 от ЗОПДИППД /отм./; се ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ, ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ПАРИЧНИ СУМИ: 1. само СГРАДА, без дворното място, с идентификатор № 73626.510.221.4 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение Жилищна сграда със смесено предназначение, триетажна,  с площ по НА съгласно Скица №3651/26.08.2008 г. на СГКК – Търговище от 101.00 кв.м. (сто и един квадратни метра), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.510.221 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, с трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ по НА съгласно Скица № 3649/26.08.2008 г. на СГКК – Търговище от 426 (четиристотин двадесет и шест) кв.м. находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13 (тринадесет) при граници и съседи по НА имоти с идентификатори: №73626.510.220; №73626.510.333 – второстепенна улица; №73626.510.210; №73626.510.222; която сграда се състои от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.1 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка едно) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за търговска дейност /магазин/ с площ по НА съгласно скица №3645/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 54 / петдесет и четири/ кв.м. , при граници и съседи: на същия етаж: № 73626.510.221.4.2; над обекта № 73626.510.221.4.3; находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 1 (първи); САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.2 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка две) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за офис с площ по НА съгласно скица №3646/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 32 / тридесет и два/ кв.м., при граници и съседи: на същия етаж: № 73626.510.221.4.1; над обекта № 73626.510.221.4.3; находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж (първи); САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.3 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка три) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за Жилище, апартамент с площ по НА съгласно скица №3647/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 92 / деветдесет и два/ кв.м. , при граници и съседи: под обекта № 73626.510.221.4.1 и № 73626.510.221.4.2; над обекта № 73626.510.221.4.4 находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 2 (втори); САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73626.510.221.4.4 (седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка петстотин и десет, точка двеста двадесет и едно, точка четири, точка четири) по КК на гр. Търговище, общ. Търговище, одобрена със Заповед  № РД -18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК – София, изменена със Заповед №КД-14-25-253/14.08.2008 г. на Началника на СГКК – Търговище с предназначение за Жилище, апартамент с площ по НА съгласно скица №3648/26.08.2008 г. на СГКК Търговище от 98 / деветдесет и осем/ кв.м. , при граници и съседи: под обекта № 73626.510.221.4.3 находящ се в гр. Търговище, ул. “Трети март” №13, етаж 3 (трети) заедно с всички подобрения в описания поземлен имот и построената в него сграда.  Пазарна стойност на имота към момента е   320 000 лв.; 2. Сумата от 1137 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел “Фолксваген Пасат'', рег. №  Т 6153 ТТ , рама № WVWZZZ31ZNB047391, двигател № ABS034419, първа регистрация  02.12.1991г. продаден с договор от 29.09.2006 г.,; Сумата 7854 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил марка и модел ''ВАЗ 21214'', рег. №  Т 3703 ТТ , рама № ХТА21214051766447, двигател № 212147865633, година на производство – 2004 г., продаден с договор от 29.03.2007 г.;

ИЗМЕНЯ същото решение в частта му, с която е постановено отнемане на л.а., марка и модел “Пежо Ранч 1.9 D”, рег. №Т 0834 СТ, рама № VF35WJZE60132410, двигател № PSAWJZ10DSA400146, първа регистрация 13.10.1998, пазарна оценка към момента 2928 лв., като постановява да бъде отнета паричната равностойност на същия лек автомобил – 2928 лв. от М.Д.М..

ИЗМЕНЯ същото решение В ЧАСТТА за разноските, С КОЯТО СА ОСЪДЕНИ  М. Д. М. и Н.М. Х., и двамата от гр. Търговище, да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Търговищкия окръжен съд държавна такса по уважената част от исковете и разноски на КОНПИ, като определя размер на дължимата държавна такса на 12932,72 лв. върху цената на уважената част от иска; а дължимите разноски по компенсация на КОНПИ, с БУЛСТАТ 131463734,  адрес за призоваване гр. Велико Търново, пл. ”Център” № 2, ет. 2, ст. 202, , съобразно уважения и отхвърлен размер по цената на иска – в размер на 6657,47 лв.

ОСЪЖДА М.Д.М., ЕГН **********,  ДА ЗАПЛАТИ на КОНПИ, с БУЛСТАТ 131463734,  адрес за призоваване гр. Велико Търново, пл. ”Център” № 2, ет. 2, ст. 202, разноски за въззивната инстанция в размер на 4450 лв.

ОСЪЖДА КОНПИ, с БУЛСТАТ 131463734,  адрес за призоваване гр. Велико Търново, пл. ”Център” № 2, ет. 2, ст. 202,  ДА ЗАПЛАТИ на М.Д.М., ЕГН **********,  разноски за въззивната инстанция в размер на 1123,36 лв.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ