ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№446/14.07.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 14.07.2016 в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 340/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Добрич чрез процесуалните му представители адв. Б. и адв.Русева, срещу определение № 216/30.03.2016 год по в.гр.д. № 628/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане молба вх.№ 1232/25.02.2016 год с правно осн. чл. 248 от ГПК. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането за изменение на решението в частта за разноските бъде уважено.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С решение № 17/29.01.2016 год по в.гр.д. № 628/2015 год на ДОС, съдът се е произнесъл по въззивната жалба на „Албена” АД срещу решение № 74/14.05.2015 год по гр.д. № 63/2014 год на Районен съд Балчик и по частната жалба на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД срещу определение № 329/02.07.2015 год на Районен съд Балчик, постановено по същото дело по реда на чл. 248 от ГПК.

В отговора на въззивната жалба, както и в подадената частна жалба на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД не са направени искания за присъждане на разноски по въззивното производство. Такова искане страната не е направила и при разглеждане на делото в открито съдебно заседание на 13.01.2016 год. До приключване на последното съдебно заседание не е бил представен и списък на разноските съгласно изискването на чл. 80 от ГПК. Процесуалният представител на страната – адв. Б. е присъствал в съдебното заседание и е пледирал за отхвърляне на въззивната жалба на „Албена” АД, за уважаване на подадената от доверителя му частна жалба и присъждане на претендираните разноски. Въпреки, че в изготвения протокол изречението е останало недовършено, настоящият състав приема, че искането се отнася за присъждане на разноските по първоинстанционното дело, като последица от уважаването на частната жалба. Този извод се подкрепя от липсата на представен в хода на съдебното заседание списък на разноските и доказателства за тяхното заплащане. Такива са били представени едва с писмените бележки, изпратени по пощата на 18.01.2016 год. Съдебното решение е изготвено на 29.01.2016 год, и е съобщено на страната на 08.02.2016 год. Процесуалният представител на страната се е снабдил с препис от протокола на 17.02.2016 год, когато същият му е бил изпратен по електронна поща.

Разпоредбата на чл.151 от ГПК е категорична – срокът за поправка на протокола започва да тече от предоставянето му на разположение на страните. По-късното снабдяване с препис от него, когато страната е могла да го направи и по-рано, не променя началния момент на срока. Ето защо изводът на ДОС за недопустимост на молбата в частта й, съдържаща искане по чл. 151 от ГПК е правилен. Като следствие от това недопустима се явява и молбата за изменение на решението съгласно разпоредбата на чл. 80 от ГПК.

Поради съвпадане на изводите на настоящия състав с тези на Окръжен съд Добрич, постановеното от него определение следва да бъде потвърдено като законосъобразно и правилно.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА срещу определение № 216/30.03.2016 год по в.гр.д. № 628/2015 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане молба вх.№ 1232/25.02.2016 год с правно осн. чл. 248 от ГПК.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.