Р Е Ш Е Н И Е

127

гр.Варна, 12.10.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на трети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                          ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                                МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря Виолета Тодорова, като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№340/18г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК. Образувано по подадена от З.Д.Д. чрез процесуалния й представител адв.В.В. въззивна жалба против решение № 405/09.03.2018г., постановено по гр.д.№2205/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е отхвърлен предявеният от З.Д. Д. против „Одисей 96"ЕООД, гр.Варна /в несъстоятелност/, представлявано от синдика В. С.С., иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД, във вр. с чл.362 от ГПК и цена 2 422 349, 10 лв., за  обявяване за окончателен на сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти от 21.12. 2015г., по силата на който продавачът „Одисеи 96" ЕООД /в несъстоятелност/ чрез синдика В.С.С. се е задължил да продаде на З.Д.Д. недвижими имоти, включени в масата на несъстоятелността, находящи се в град Варна, за сумата от 1 090 250,00 лв., а именно:

1/ 97, 998% ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.3511.177, с площ по скица 5 534 кв.м., а съгласно документ за собственост с площ от 4 994 кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к. „Възраждане", ул. „Иван Янев"№1, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, със стар номер 132-ІІ.

2/ 97, 998% ид.части от ОФИС-СГРАДА на 4 етажа, находяща се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане", ул. „Иван Янев"№1, представляващ поземлен имот № 132-ІІ част, с идентификатор 10135.3511.177.1, с разгъната застроена площ от 1205 кв.м., състояща се от следните самостоятелни обекта: Обекти, разположени на етаж минус едно /под кота нула/ - обект с идентификатор 10135.3511.177.1.15 с площ от 40 755 кв.м./в диспозитива е допусната очевидна фактическа грешка като действителната цифра е 407, 55 кв.м./, представляващ друг вид самостоятелен обект в сграда, състоящ се от стълбище, коридор, асансьор, машинно, тангентор, сервизно помещение, две съблекални, коридор, четири бани, две тоалетни, медицински център, сауна, котелно, склад, фитнес зала, басейн, резервоар и машинно за басейна, стрелбище;  Обекти, разположени на първия етаж - обект с идентификатор 10135.3511.177.1.1 с площ от 21.21 кв.м., представляващ друг самостоятелен обект; обект с идентификатор 10135.3511.177.1.2 с площ от 43.29 кв.м., представляващ обект с предназначение - офис; обект с идентификатор 10135.3511.177.1.3 с площ от 8.41 кв.м., представляващ друг самостоятелен обект; Обекти, разположени на втори етаж - обект с идентификатор 10135.3511.177.1.4 с площ от 25.67 кв.м., представляващ офис; обект с идентификатор 10135.3511.177.1.5 с площ от 14.17 кв.м., представляващ офис; обект с идентификатор 10135.3511.177.1.6 с площ от 21.45 кв.м., представляващ офис; обект с идентификатор 10135.3511.177.1.7 с площ от 18.10 кв.м., представляващ офис; обект с идентификатор 10135.3511.177.1.8 с площ от 22.84 кв.м., представляващ офис; обект с идентификатор 10135.3511. 177.1.9 с площ от 18.10 кв.м., представляващ офис; обект с идентификатор 10135.3511.177.1.10 с площ от 21.79 кв.м., представляващ офис; Обекти, разположени на трети етаж - обект с идентификатор 10135.3511.177.1.11 с площ от 49.30 кв.м., представляващ офис; обект с идентификатор 10135.3511.177.1.12 с площ от 21.54 кв.м., представляващ офис; обект с идентификатор 10135.3511. 177.1.13 с площ от 31.15 кв.м., представляващ офис; обект с идентификатор 10135.3511.177.1.14 с площ от 24.31 кв.м., представляващ офис; както и покривна тераса и стълбище, водещо към четвъртия етаж, състоящ се от асансьорна кула и покривна тераса, при граници: междублокова улица, ПИ № 152-175 и вътрешен двор.

3/ 97, 998% ид.части от МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, построен в сграда в гр. Варна, ул. „Иван Янев"№1, представляващ самостоятелен обект в сграда 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.177, с идентификатор на обекта 10135.3511.177.4.2, със застроена площ от 160 кв.м., с предназначение: за търговска дейност, на едно ниво, състоящ се от вход, търговска зала, склад, битовка, баня-тоалет, при граници: магазин за строителни материали, бул. „Цар Освободител" и вътрешен двор.

4/ 97, 998% ид.части от МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, построен в сграда в гр. Варна, ул. „Иван Янев"№1 представляващ самостоятелен обект в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.177, с идентификатор на обекта 10135.3511.177.4.1, на две нива, с разгъната застроена площ от 596 кв.м., състоящ се от: на първо ниво - вход, търговска зала, офис помещение, баня-тоалет, вътрешна стълба към второ ниво и второ ниво, състоящо се от: търговска зала, офис помещение, битовка, две бани тоалет, при граници: магазин за хранителни стоки, бул. „Цар Освободител" и вътрешен двор.

5/ 97, 998% ид.части от ГАРАЖ 6 - сграда с идентификатор 10135.3511.177.7, построен в сграда в гр. Варна, ул. „Иван Янев"№1, със застроена площ от 250 кв.м., при граници: гараж 7, стълбищен проход, вътрешен паркинг и междублокова улица.

6/ 97, 998% ид.части от ГАРАЖ 7 - сграда с идентификатор 10135.3511.177.9, построен в сграда в гр. Варна, ул. „Иван Янев"№1, със застроена площ от 480 кв.м., при граници: гараж 6, стълбищен проход, вътрешен паркинг и междублокова улица.

7/ 97, 998% ид.части от ГАРАЖ 8 - сграда с идентификатор 10135.3511.177.8, построен в сграда в гр. Варна, ул. „Иван Янев"№1, със застроена площ от 158 кв.м., при граници: вътрешен двор, вътрешен паркинг и междублокова улица.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предя -веният иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД бъде уважен.Претендират се разноски.

Въззиваемата страна „Одисей 96"ЕООД, гр.Варна/в несъстоятелност/, представлявано от синдика Венцислава С.С., в депозирания отговор по въззивната жалба в срока по чл.263, ал.1 от ГПК поддържа становище за нейната неоснователност и претендира обжалваното решение да бъде потвърдено.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

В исковата си молба ищцата З.Д.Д. излага, че на 21.12. 2015г. между нея и Венцислава С.С. в качеството й на синдик на „Одисей 96"ЕООД/в несъстоятелност/ е сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти/подробно индивидуализирани в същия/, представля- ващи по 97, 998% ид.ч. от обекти по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., с идентификатори съответно 10135.35511.177, 10135.35511.177.1, 10135.35511.177.4.2, 10135.35511.177.4.1, 10135.35511.177.7, 10135.35511.177.9 и 10135.35511.177.8. Договорът е сключен след постановяването на определение №2343/30.06.2015г. по т.д.№60/12г. по описа на ВОС, т.о. за даване от съда по несъстоятелността на разрешение за извършване на продажба по реда на чл.718 от ТЗ на имущество, включено в масата на несъстоятелността на „Одисей 96"ЕООД/имотите, станали впоследствие предмет на предварителния договор/, както и след съставянето на протокол от 21.12.2015г. по повод проведените преговори с потенциални купувачи на имуществото.Съгласно клаузите в договора, продавачът се задължил да пре -хвърли собствеността върху имотите в срок до 21.08.2016г., а ищцата като купувач се задължила да заплати продажна цена в размер на 1 160 250лв., като при подписване на договора заплатила сумата от 20 000лв. капаро. На 19.08.2016г. между страните бил подписан анекс, с който срокът за сключване на окончателен договор бил продължен до 21.11.2016г. При сключване на анекса ищцата заплатила допълнително сумата от 50 000лв.За да бъде сключен окончателен договор, следвало синдикът да изпълни задълженията си, като я извести при готовност, за да се изповяда сделката, както и да подготви необходимата документация за това.Към 21.11. 2016г. ищцата разполагала с необходимия остатък от продажната цена, но синдикът не представил необходимите документи и не я е уведомил кога и при кой нотариус ще се сключи окончателният договор.За ищцата съществува опасност да внесе сумата по особената сметка на дружеството продавач, а същевременно синдикът да не изпълни задължението за прехвърляне на собствеността.Предвид изложеното претендира да бъде обявен за окончателен сключеният на 21.12.2015г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти.

Ответникът „Одисей 96"ЕООД, гр.Варна /в несъстоятелност/, представлявано от синдика В. С.С., в депозирания писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК и в хода на производството оспорва предявения иск и моли да бъде отхвърлен като неоснователен.Не оспорва обстоятелството, че между ищцата и синдика на дружеството е бил  сключен на 21.12.2015г. предварителен договор за покупко-продажба на посочените в същия недвижими имоти/част от масата по несъстоятелността на „Одисей 96" ЕООД/ по реда на чл.718 от ТЗ със срок за сключване на окончателен договор до 21.08.2016г. Продажната цена била уговорена в размер от 1 160 250лв.При сключване на предварителния договор била заплатена сумата от 20 000лв. по особената сметка, обслужваща производството по несъстоятелност.Остатъкът следвало да се заплати в срок до 21.08.2016г.На 19.08.2016г. бил сключен анекс, с който бил предоговорен срокът за заплащане на продажната цена-до 21.11.2016г., както и купувачът внесъл допълнителен задатък в размер от 50 000лв.Оставащата продажна цена в размер от 1 090 250лв. е следвало да бъде платена по същата сметка в срок до 21.11.2016г.Горното не било изпълнено от купувача към посочената дата, а и понастоящем.Поради неплащане на остатъка от цената синдикът, като процесуален субституент на несъстоятелния длъжник, е нямал основание да уведомява купувача за готовност за сключване на окончателен договор по реда на чл.718 от ТЗ, т.к. такъв може да бъде сключен само, ако е изплатена изцяло продажната цена.С уведомление от 15.12.2016г. синдикът е уведомил купувача, че желае да получи отговор дали в седмодневен срок желае да заплати остатъка от продажната цена, без да се прилага санкцията по чл.1.3 от договора или желае да се сключи нов анекс, с който договорът да продължи своето действие до 30.04.2017г., като най-късно до тази дата купувачът заплати остатъка от цената. В уведомлението е посочено и, че ако не бъде отговорено, то договорът ще се счита за развален.Уведомлението е изпратено на адреса на купувача /вър - нато като непотърсено/ и на адреса на неговия пълномощник адв.В. В., на когото е връчено.Отговор не последвал. Предвид изложеното поддържа, че сключе -ният предварителен договор е бил развален поради виновното неизпълнение на задължението на купувача по него за заплащане на дължимия остатък от продажната цена. Извън горното поддържа и, че искът е неоснователен с оглед настъпилото междувременно изменение в нормативната уредба - чл.718, ал.4 от ТЗ, изм. ДВ, бр. 105/30.12.2016г.   

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявен е иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД/относно допустимостта на предявения конститутивен иск с оглед нормата на чл.637, ал.6 от ТЗ и т.к. той не е измежду изброените в тях-съдебна практика-определение №96/30.05.2017г. по ч.гр.д. №425/ 17г., ВКС, І гр.о./.

На 21.12.2015г. е сключен между В. С.С. в качеството й на синдик на „Одисей 96"ЕООД/в несъстоятелност/ като продавач и З.Д.Д. в качеството й на купувач предварителен договор с предмет подробно индивидуализирани в същия недвижими имоти, находящи се в гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, ул.”Иван Янев”№1, представляващи ид.ч. от поземлен имот и ид.ч. от изградени в него сгради, всички включени в масата на несъстоятелността на „Одисей 96"ЕООД.Между страните не е спорно, а и от представените по делото писмени доказателства се установява правото на собственост на „Одисей 96" ЕООД/в несъстоятелност/ върху посочените недвижими имоти. 

Договорът е сключен след постановяването на определение №2343/30.06.2015г. по т.д.№60/12г. по описа на ВОС, т.о., с което е дадено от съда по несъстоятелността по реда на чл.718, ал.1 от ТЗ разрешение на В. С.С. в качеството й на синдик на „Одисей 96"ЕООД/в несъстоятелност/ да извърши продажба чрез пряко договаряне по реда на чл.718 от ТЗ на посоченото в определението имущество от масата на несъстоятелността, част от което имотите, предмет на предварителния договор, като е предвидено те да се продават като обособена част при условията, определени с решение на Общото събрание на кредиторите, проведено на 24.04.2015г.

Предвиденият в договора срок за сключване на окончателен такъв е до осем месеца от сключване на предварителния, т.е. до 21.08.2016г.Договореният в чл.5, ал.1 размер на продажната цена е 1 160 250лв., от които 20 000лв., платими при сключване на предварителния договор, считащи се и за задатък, и остатък в размер от 1 140 250лв., платими в срок до 8 месеца от сключване на предварителния договор, т.е до 21.08.2016г.Съгласно чл.5, ал.2 плащането на продажните цени следва да се осъществи в посочените в чл.5, ал.1 срокове, а в случай, че купувачът не изпълни това си задължение, вкл. частично, предварителният договор се счита развален, без да е нужно да се изпращат допълнителни уведомления и да се дава подходящ срок.Съгласно чл.11 в случай, че купувачът забави плащането на цената договорът следва да се счита за развален, без да се дължи предоставяне на подходящ срок за изпълнение от срана на продавача.

С анекс от 19.08.2016г. /сключен предвид постъпилата молба от купувача от 16. 06.2016г. за продължаване на срока за сключване на окончателен договор с още четири месеца, считано от 21.08.2016г./ В.С. като синдик на „Одисей 96" ЕООД /в несъстоятелност/ и З.Д., представлявана от адв.В.В. с нотариално заверено пълномощно от 19.08.2016г., са предвидили, че срокът за сключване на окончателен договор се удължава до 21.11.2016г., при условие, че купувачът внесе сумата от 50 000лв. до 21.08.2016г.В раздел ІІ, т.1.3 от анекса е предвидено, че в случай, че купувачът не внесе остатъка от продажната цена в срок до 21.11.2016г., то същият губи целият платен задатък от 70 000лв., като продавачът се отказва от договора и същият ще се счита за развален, без да е нужно продавачът да дава нов срок за изпълнение и да изпраща уведомление.

Между страните не е спорно заплащането от въззивницата на сумата от 20 000лв. и на сумата от 50 000лв. по особената сметка, обслужваща производството по несъстоятелността, както и незаплащането на остатъка от продажната цена в размер от 1 090 250лв. в срок до 21.11.2016г., както и понастоящем.

С уведомление, връчено на процесуалния представител на въззивницата З. Д. адв.В.В. на 22.12.2016г./в хода на първоинстанционното произ водство/ синдикът на „Одисей 96" ЕООД /в несъстоятелност/ е уведомил въззивницата, че с цел запазване на добрите търговски отношения е в готовност да прехвърли собствеността, но предвид липсата на заплащане на цялата продажна цена не би могъл да осъществи това.Предвид горното моли в седмодневен срок от получаване на уведомлението да бъде уведомен писмено за ден, в който до края на 2016г. ще бъде заплатен остатъкът от продажната цена, като в случай на заплащане синдикът ще бъде в готовност за прехвърляне на собствеността.В случай, че няма възможност за заплащане на цената в този срок, то уведомява, че срокът може да бъде продължен до 30.04.2017г., като следва да се внесе задатък от още 50 000лв.В случай, че в едноседмичен срок синдикът не бъде информиран за намеренията на купувача, то договорът следва да се счита за развален.

Нормата на чл.718, ал.1 от ТЗ допуска при определени в същата условия /неуспешно провеждане по реда на чл.717 и сл. от ТЗ на публично оповестени търгове за имуществени права от масата на несъстоятелността поради неявяване на купувач или отказ на явил се купувач/ да се извършва осребряване на имуществото не по общия, предвиден в чл.717 и сл. от ТЗ ред, а чрез пряко договаряне, водено от синдика или чрез възлагане на договарянето на посредник. Независимо от способа на договаряне като продавач при преговорите и във финалната сделка, ако такава се сключи, действа синдикът в качеството му като орган, упражняващ разпоредителна власт върху имуществото на длъжника-чл.718, ал.5 от ТЗ.За извършване на такъв вид продажба е необходимо да има разрешение, дадено от съд по несъстоятелността по искане на синдика.Формата на договора за продажба /при липса на самостоятелна уредба в ТЗ/ следва изискуемата такава от императивните норми за съответния вид имущество.

В настоящия случай, условията, визирани в нормата на чл.718, ал.1 от ТЗ, са осъществени, а именно има неуспешно преведени публично оповестени търгове за имуществени права от масата на несъстоятелността на „Одисей 96"ЕООД/дружеството е обявено в несъстоятелност с решение №558/05.06.2014г. по т.д. №60/12г. по описа на ВОС, т.о. и е поставено началото на осребряване на имуществото му/ и има дадено разрешение на 30.06.2015г. от съда по несъстоятелността за продажба от синдика на това имущество по реда на чл.718 от ТЗ при условия, определени с решение на Общото събрание на кредиторите от 24.04.2015г.Допустимо е и след воденето на преговори с потенциални купувачи сключването на писмен предварителен договор за сключването на окончателна продажба, в който случай не е необходимо да се иска допълнително разрешение за сключването на окончателна сделка, т.к. именно тя е била предмет на първоначално разрешените преговори. Така е бил сключен процесният предварителен договор от 21.12.2015г., по силата на който страните по него са поели задължение за сключването на окончателен такъв.В предварителния договор е изрично предвидена клауза, че плащането на пълната продажна цена следва да се изпълни в срок до 21.08.2016г., съответно след анекса от 19.08.2016г., в срок до 21.11.2016г. и клаузи, че при неплащане на цената в тези срокове договорът следва да се счита за развален без допълнителни уведомления и без да се дава допълнителен срок за изпълнение/така и в анекса/.

В общата хипотеза неизпълнението на поетите задължения по предварителния договор не е пречка за неговото обявяване за окончателен в производството по предявен иск с пр.осн.чл.19, ал.3 от ЗЗД, вкл. с приложението на чл.362, ал.1 от ГПК, предвиждащ възможността за уважаване на иска при условие за насрещно изпълнение на задълженията на ищеца купувач по договора, а именно заплащане на договорената по предварителния договор цена.Особена е хипотезата, при която страните по договора са уговорили, че правото да се иска прехвърляне на собствеността ще се породи след пълното плащане на цената от страна на купувача, като при неизпълнение на това си задължение същият не може да иска обявяване на договора за окончателен/за разлика от посочената обща хипотеза, при която е уговорена едновременност на престациите- тази на купувача за заплащане на цената и тази на продавача за прехвърляне правото на собственост/.

Тълкувайки цитираните клаузи от договора и анекса към него/чл.5, ал.2, чл.11 от договора и раздел ІІ, т.1.3 от анекса/ по реда на чл.20 от ЗЗД, а именно търсейки действителната обща воля на страните - върху какво те са се споразумели и какъв правен резултат трябва да бъде постигнат, тълкувайки отделните уговорки във връзка една с друга и всяка в смисъла, произтичащ от договора, с оглед целта му, обичаите в практиката и добросъвестността, съдът приема, че действителната обща воля на страните е била именно обвързване на задължението за прехвърляне на собствеността от страна на синдика с плащането на пълната продажна цена от страна на купувача.Тези клаузи са наложени от целта и особеността на бъдещата продажба по чл.718 от ТЗ.Същата допуска, за да се излезе от тесните рамки на публичната продан, приближаване до реалните пазарни условия, но нейната единствена цел остава осребряване имуществото от масата на несъстоятел -ността, за да се заплатят задълженията на несъстоятелния търговец - чл.716 от ТЗ. Въззивницата е сключила договора и анекса към него, приемайки тези договорености - чл.20а от ЗЗД, съответно задължавайки се да извърши пълно плащане на продажната цена до посочените дати, без да е уговорена едновременност на престациите, но с уговорена прекратителна клауза.В тази връзка и неоснователни са възраженията й, че насрещната страна е неизправна, т.к. не е изпълнила своите задължения - не я е известила за готовността си да изповяда сделката, не е подготвила необходимата документация/скици, схеми, удостоверения за данъчни оценки, отстраняване несъответствията между декларираните площи на част от обектите/, не й е изпратила проект за нотариален акт, доколкото всичко посочено насрещната страна би дължала при пълното превеждане на продажната цена. Независимо от цитираните клаузи синдикът на дружеството е дал допълнителна възможност /след изтичане на предвидения срок/ на въззивницата да заплати в нов срок пълната цена, така щото да се сключи договор или да се уговори нов допълнителен срок за плащане.Горното е извършено след предявяване на исковата молба, но факта на нейното предявяване/изпратена по пощата/ в крайния срок, в който е следвало да се заплати цената-21.11.2016г. сам по себе си не води до извод, че въззивницата е изправна страна, защото изразява готовност за сключване на окончателен договор, предвид така постигнатите горепосочени догово -рености между страните.

Независимо от изложеното следва да бъде посочено и следното.Към момента на сключване на договора и анекса към него разпоредбата на чл.718, ал.4 от ТЗ в действащата й към този момент редакция/към ДВ, бр.38/06г./ е допускала договаряне на разсрочено плащане и при окончателните сделки/тъй като именно изискването за пълно плащане при провеждане на публичния търг е отблъсквало иначе заинтересовани купувачи от участие като наддавачи/. Тъй като незаплащането на цялата цена от купувача по окончателната сделка е можело да увреди кредиторите на несъстоятелния длъжник, с оглед възможността от междувременно разпореждане с имуществото в полза на трети добросъвестни лица преди предприемане на развалянето, нормата на чл.718, ал.4 от ТЗ е въвеждала относителна недействителност по отношение на кредиторите на несъстоятелността на разпорежданията на купувача със закупени, но неизплатени изцяло вещи или имуществени права като цяло или обособени части. Този законодателен подход е изоставен с измененията на чл.718, ал.4 от ТЗ, обн.ДВ, бр.105/30.12.2016г., в сила от 03.01.2017г., предвиждащ, че договорът за продажба по чл.718, ал.1 от ТЗ може да се сключи само след пълното изплащане на цената.Нормата е императивна и понастоящем синдикът не би могъл да сключи окончателен договор по чл.718, ал.1 от ТЗ, без да бъде заплатена пълната продажна цена.След като синдикът не би могъл да сключи такъв окончателен договор без заплащане на пълната продажна цена, то й съдът не би могъл да обяви за окончателен предварителния договор за покупко-продажба, без да бъде изпълнено посоченото от закона условие.Ирелевантно е обстоятелството, че нормата е изменена след сключване на процесния предварителен договор, след като тя е действаща към момента, когато се иска постигане на правните последици от несключения окончателен договор чрез съдебно решение, което да замести обещания договор.

По изложените съображения съдът приема, че предявеният иск с пр.осн. чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителния договор от 21.12. 2015г. за окончателен е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

Предвид съвпадане крайните правни изводите на настоящата инстанция с тези на първоинстанционния съд, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.   

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение №405/09.03.2018г., постановено по гр.д.№2205/16г. по описа на ВОС, гр.о.

Решението подлежи на касационно обжалване при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: