ОПРЕДЕЛЕНИЕ

445

14.07.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14.07. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 341 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Р.Т.Б. от гр. Варна, срещу определение № 1131/03.05.2016 год. по гр.д. 1825/2014 год. на ВОС, с което е оставена без уважение молба за изменение на решение № 101/29.01.2016 год. по гр.д. 1825/2014 год. на ОС Варна, в частта му относно разноските, чрез намаляването им по отношение на насрещната страна М.П.Н..

Иска се отмяна на определението и намаляването на присъдените в полза на ищеца разноски, тъй като не е представил своевременно списък на разноски и договор за правна помощ по отношение на адвокатския хонорар.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна, М.П.Н., чийто процесуален представител е оспорил доводите на жалбоподателката и е искал потвърждаване на обжалваното решение.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството по чл. 248 ГПК пред ОС е инициирано от Р.Б., ответница по иск по чл. 30 ЗН.

С решението по делото искът е уважен изцяло и са присъдени разноски в полза на ищеца в размер на 6267,99 лв., от които 240 лв. депозит за вещо лице, 3141,71 лв. – държавна такса, 2886,28 лв. – възнаграждение за един адвокат, което е редуцирано до минималното такова.

Ответницата е подала молба по чл. 248 ГПК, като е поискала изменение на решението в частта за разноските, като е твърдяла, че ищецът не е представил своевременно списък на разноските, а за адвокатския хонорар не е представил друго доказателство за уговарянето му, освен разписка.

С атакувания съдебен акт тази молба е оставена без уважение.

За да бъде уважено искането за присъждане на разноски минимално необходимите условия, съобразно ТР №6/06.11.2013 год. по т.д. 6/2012 г./, са искането да е направено своевременно и да са представени доказателства за плащането му. Не са условия за допустимост и основателност на искането представянето на списък за разноски или договор за правна помощ. Хонорарът е под минималния размер, над който плащанията следва да се извършват по банков път.

Съответно по настоящото дело М.Н. своевременно е направил искане за присъждане на разноски, до приключване на делото по същество, като е представил своевременно и разписка за заплащането им. Присъденият адвокатски хонорар е в редуциран до минималния размер. Всички присъдени разноски са реално извършени. Списъкът с разноски не е доказателство за извършването им, както се твърди с жалбата. Той е по-скоро волеизявление на страната какви разноски претендира и е условие страната да има право да поиска изменението на решението в частта за разноските по чл. 248 ГПК.

 Следователно, молбата по чл. 248 ГПК е неоснователна и следва да се остави без уважение, а определението на ВОС следва да се потвърди.

 Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1131/03.05.2016 год. по гр.д. 1825/2014 год. на ВОС.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ ПРЕД ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: