ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

448

 

гр.Варна, 23….07.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение , …23.юли 2018 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Дончева

     ЧЛЕНОВЕ: Петя ПЕТРОВА.

           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. П. в.ч.гр.д. № 341 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на С.П.В. и И.М.М., подадена чрез адв. С.П., против определение от 18.05.2018 г.,  постановеното в открито съдебно заседание по гр.д.№ 1631/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото в частта по предявените от С.В. и И.М. против П.И.В. искове по чл. 124, ал.1 от ГПК за установяване правото на собственост на ищците спрямо ответника по отношение на процесния апартамент № 32, находящ се в гр.Варна, бул. „О. П. п.“ №122, вх.А, ет.7, поради липса на правен интерес.

Жалбоподателите са настоявали, че определението е неправилно, като постановено в нарушение на процесуалния и на материалния закон, молили са за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по него.

П.И.В. не е подал отговор на жалбата.

Жалбата е подадена в срок, от лица с правен интерес от обжалване на  прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за тях, редовна е и допустима, а разгледана по същество тя е и основателна по следните съображения:

Правният си интерес от предявяването на положителния установителен иск по чл. 124 от ГПК, с който се претендира да се установи по отношение на ответника П.И.В. (а и по отношение на останалите ответници по делото пред окръжния съд В.И.В. и М. Ц. В.), че са собственици на апартамент № 32, находящ се в гр.Варна, бул. „О. П. п.“ №122, вх.А, ет.7 по давностно владение, осъществявано от м. декември 2005 г. и към момента на подаване на исковата молба - 11.08.2016 г., ищците са обосновали с твърденията, че претендираният от тях имот е предмет на дело за делба (гр.д. № 9718/2013 г.по описа на ВРС) между ответниците, по което те се легитимирали като съсобственици и с влязло в сила решение по допускане на делбата били установени квотите им в съсобствеността.

Междувременно, по делото за делба на имота е било постановено решение № 4371/23.11.2016 г., влязло в сила на 29.03.2018 г., с което е извършена делбата и са разпределени делбените имоти, като процесният имот е разпределен на ответниците В. И.В. и М. Ц. В..

Разпределянето на имота по делото за делба само на част от ответниците,  станало в хода на настоящото производство, не лишава ищците от правния им интерес да установят правото си на собственост спрямо всички лица, които са се легитимирали в делбата като съсобственици на имота. Ищците не са участници в делбеното производство, а искът им е заведен след влизане в сила на решението по допускане на делбата, поради което и последната не е подлежала на спиране на този етап от производство до разрешаване на спора за собствеността на имота. Доколкото, ответникът П.В. е завел иска за делба и е настоявал за установяване на собствеността му в имота по отношение на останалите съсобственици - ответниците по настоящото дело, то правото на собственост на ищците върху същия имот се оспорва и те разполагат с правен интерес да установят със сила на пресъдено нещо правата си на собственост върху целия имот, предмет на делбата между ответниците. Този правен интерес не е отпаднал по отношение на ответника П.В., тъй като именно заради установената от делбения съд съсобственост в процесния имот е извършена и делбата, включително и чрез разпределянето на имотите и получаването от този ответник на друг съсобствен имот. Предложението на П.В. за спогодба в приложения на л. 308 от делото проект и изявлението му, че не оспорва собствеността на ищците изобщо не променя извода, че собствеността на ищците е оспорена от него и се оспорва и понастоящем с действията му по извършването на делбата. В този смисъл, ищците не са лишени от правен интерес от воденето на иска по чл. 124 от ГПК срещу П.В.  и той е допустим.

Като е достигнал до различен правен извод, окръжният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен и делото – върнато за продължаване на производството по прекратения иск.

Предвид горното, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение от 18.05.2018 г.,  постановеното в открито съдебно заседание по гр.д.№ 1631/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото в частта по предявените от С.В. и И.М. против П.И.В. искове по чл. 124, ал.1 от ГПК за установяване правото на собственост на ищците спрямо ответника по отношение на процесния апартамент № 32, находящ се в гр.Варна, бул. „О.П.п.“ №122, вх.А, ет.7, поради липса на правен интерес И ВРЪЩА делото на окръжния съд за продължаване на производството по този иск.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: