О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№443

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …09. 07.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№341/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Н.Б.К. чрез процесуалния й представител адв.И.Р. против протоколно определение  от 28.05.2019г., постановено по в.гр.д.№137/19г. по описа на СОС, с което е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в жалбата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената от Н.Б.К. въззивна жалба

Въззиваемият С.Д.М. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния си представител адв.П.Н. под -държа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Въззиваемата страна Дирекция „Социално подпомагане” - Силистра, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№137/19г. по описа на СОС, гр.о. е образувано по пода -дената от Н.Б.К. въззивна жалба против решение №155/24.04. 2019г., постановено по гр.д.№1798/18г. по описа на СРС, с което е отхвърлена като неоснователна молбата на Дирекция „Социално подпомагане” - Силистра за наста -няване на детето А. С. Д. в семейството на неговата баба Н.Б.К., както и Дирекция „Социално подпомагане” - Силистра осъдена да заплати на С.Д.М. съдебно-деловодни разноски в размер на 600лв.

Производството по гр.д.№1798/18г. по описа на СРС е образувано по подадено искане от Дирекция „Социално подпомагане” - Силистра за настаняване на детето Антонио Светломиров Д., род.2006г., в семейството на неговата баба по майчина линия Н.Б.К. до навършване на 18 годишна възраст.В молбата се излага, че майката на детето е починала на 05.11.2018г.Детето е било отглеждано от нея до посочената дата, а с баща си е живяло до 2010г., от когато родителите са разделени и упражняването на родителските права е предоставено на майката.Бабата на детето по майчина линия Н.Б.К. е заявила желание да се грижи занапред за своя внук, като счита, че баща му не е добър модел за подражание и детето ще живее в рискова среда в случай, че остане в семейството му.Със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Силистра от 29. 11.2018г. детето е настанено временно по административен ред в семейството на Н.Б.К. до произнасянето на съда.

Инициираното пред СРС производство се разглежда по реда на чл.28 от ЗЗакД. Започнало е по искане на съответна Дирекция „Социално подпомагане”, като ДСП е един от трите лимитативно изброени в чл.26, ал.2 от ЗЗакД субекта, легитимирани да подават искане за налагане на такава мярка за закрила/наред с прокурор и родител/. Съгласно нормата на чл.28, ал.3 от ЗЗакД искането се разглежда в открито съдебно заседание с участието на органите или лицата, направили искането, и с участието на детето при спазване разпоредбата на чл.15 от ЗЗакД, или това са органите и лицата, явяващи се главни страни в производството и съответно разполагащи с правото да обжалват пред съответния окръжен съд постановеното от първоинстанционния съд решение.Обстоятелството, че детето е било настанено временно по администра -тивен ред в семейството на баба му по майчина линия Н.Б.К., и това, че се иска настаняването му в същото семейство по съдебен ред, не придава на Н.Б.К. самостоятелно процесуално качество в производството и съответно право да обжалва постановеното от СРС решение.Същата не е и законен представител на малолетното дете, по отношение на което се претендира постановяване на мярка за закрила.Обстоятелството, че пред СРС Н.К. е учас -твала като заинтересована страна с възможност да изрази становище по исканото настаняване също не я легитимира да обжалва постановеното от СРС решение.Тъй като производството пред СОС е било образувано по подадена въззивна жалба от лице, което не е легитимирано да обжалва постановеното от първоинстанционния съд решение, образуваното по тази жалба въззивно производство подлежи на прек -ратяване.Постановеното в този смисъл обжалвано определение като правилно следва да бъде потвърдено.    

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение  от 28.05.2019г., постановено по в.гр.д. №137/19г. по описа на СОС, с което е прекратено производството по делото.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: