О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

437/07.07.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 07. 07.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№343/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от П. Б. П.-помощник частен съдебен изпълнител при частен съдебен изпълнител Л. Т., рег.№737 и район на действие ДОС, против определение №429/20.06.2016г., постановено по ч.гр.д.№335/16г. по описа на ДОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане като просрочена частна жалба вх.№3793/ 16.06.2016г., подадена от горепосочения жалбоподател срещу определение №25/26. 05.2016г. на съдия по вписванията при Служба по вписванията гр.Каварна, в което е обективиран отказ на последния за вписване на възбрана.В жалбата се твърди, че обжалваното определение е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по ч.гр.д.№335/16г. по описа на ДОС, гр.о., е образувано по пода -дена от П. Б. П. - помощник частен съдебен изпълнител при частен съдебен изпълнител Л. Т., рег.№737 и район на действие ДОС, жалба про -тив отказ на съдия по вписванията при Служба по вписванията гр.Каварна, обекти -виран в определение №25/26.05.2016г., с което е отказано исканото вписване на възбрани върху недвижими имоти по молба вх.рег.№1252/26.05.2016г., подадена от И.М. помощник частен съдебен изпълнител при частен съдебен изпълнител Л. Т..

Така постановеният отказ подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съоб - щаването му.Съгласно извършеното отбелязване върху цитираното определение на СВ гр.Каварна същото е било изпратено на 26.05.2016г. чрез Окръжен съд-Добрич, бюро „Призовки”.Съгласно извършеното отбелязване от призовкар при ДРС опреде -лението е връчено на ПЧСИ И.Михалева на 02.06.2016г., т.е. срокът за обжалването му изтича на 09.06.2016г.

Частната жалба против постановения отказ е подадена от ПЧСИ П.П./лице легитимирано да обжалва отказа съгласно разрешенията, дадени в т.8 от ТР №7/12г. на ОСГТК на ВКС, и чл.37 от ЗЧСИ/ чрез СВ гр.Каварна до ОС-Добрич и е с вх. рег. №25/10.06.2016г., като по разпореждане на съдия по вписванията от същата дата е изпратена по компетентност на ОС-Добрич на 13.06.2016г., получена на 16.06.2016г.

Пред настоящата инстанция жалбоподателят твърди, че горепосочената частна жалба е била подадена по пощата на 09.06.2016г.Видно от представеното известие за доставяне е, че жалбата е била подадена от ПЧСИ П.П. с препоръчано писмо с обратна разписка, което е доставено на СВ гр.Каварна на 10.06.2016г., а известието за доставяне е върнато на подателя на 14.06.2016г.Посоченият в известието за доставяне баркод номер на пратката е ИД PS 9300 MQJD 1.Видно от служебния бон, издаден от „Български пощи”ЕАД на 09.06.2016г., е, че препоръчаната пратка с посо -чен подател ЧСИ Л. Т. и получател СВ Каварна, с поставен баркод номер ИД PS 9300 MQJD 1, е приета в пощата на 09.06.2016г.Предвид гореустановеното и съдът приема, че жалбата е била подадена в пощата на 09.06.2016г.С оглед горното  и на осн. чл.62, ал.2 от ГПК следва да бъде прието, че от жалбоподателя е бил спа -зен преклузивният едноседмичен срок, предвиден в чл.275, ал.1 от ГПК.Обжалваното определение като неправилно следва да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №429/20.06.2016г., постановено по ч.гр.д.№335/16г. по описа на ДОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: