О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                №  451           /16.07.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети юли две хиляди и четиринадесата година в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                 ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 344 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2, във връзка с чл.83, ал.2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на В.С. *** срещу определение № 1183/24.04.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 3128/2013 година, с което е отменено предходно определение № 3754/10.12.2013 година, с което съдът го е освободил от заплащане на държавни такси за предявените то него искове по делото и е оставил без уважение молбата му по чл.83, ал.2 от ГПК. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени. Няма изрично направено искане за решаване на спора по същество, но то следва да се подразбира. Направено е и искане за спиране на производството по делото до произнасянето по частната жалба.

Насрещната страна М.С.Я. от с. Приселци, Варненска област, в качеството на ответник по делото, е изразила становище за неоснователност на частната жалба и моли да се потвърди обжалваното определение. Вторият съответник Я.Г.Я. от с. Приселци, Варненска област, не е изразил становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка по спора, направил е законосъобразен решаващ извод от нея, поради което и на основание чл.272 от ГПК, въззивниаят съд препраща към неговите мотиви, като се има предвид и следното:

Определението, с което съдът е уважил молбата за освобождаване от внасянето на такси/разноски по производството по смисъл на чл.83, ал.2 от ГПК, е от категорията на оттегляемите определения, които същият съд може да изменя или отменя при изменение на обстоятелствата, поради пропуск или грешка.

В настоящият случай, след като съдът е събрал и други писмени доказателства за материалните и финансовите възможности на ищеца да заплати дължимите такси по делото, ВОС е стигнал до обоснования извод, че той не следва да бъде освобождаван от това задължение, а постановеното по-рано определение в обратния смисъл е отменил.

Споделяйки всички констатации и изводи на ВОС в обжалваното определение, въззивниаят съд счита, че по смисъла на чл.83, ал.2 от ГПК трябва да е налице обективна невъзможност към даден момент едно физическо лице да не може да плати дължимите държавни такси/разноски по делото. Но когато невъзможността за плащането им, доколкото това е налице, се дължи на неефективно (лошо) управление на особено големи налични парични или материални  средства, какъвто е случая, то съдът няма основание да прилага тази разпоредба. Нещо повече, в процесния случай дори и претендираните суми по исковете на жалбоподателя се твърди, че са дадени в заем, което само за себе си също е достатъчно да се приеме, че причината да не може той да заплати дължимите такси/разноски са от субективен характер. В този смисъл и съгласно чл.83, ал.2, т.7 от ГПК, налице са и други обстоятелства, извън декларираните от жалбоподателя, които задължително се вземат предвид от съда.

По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди.

Следва да се остави без уважение и  искането за спиране на производството по делото, тъй-като не е налице нито една от хипотезите по чл.229, ал.1 от ГПК, включително и по т.7. След влизане в сила на акта за заплащане на дължимите такси, евентуално на акта за освобождаване от това задължение, производството по делото ще продължи без необходимост от спиране.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1183/24.04.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 3128/2013 година, в частта на оставяне без уважение молбата на В.С. *** да бъде освободен от заплащането на дължимите по делото държавни такси.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.С. *** за спиране на производството по в.ч.гр.д.№ 344/2014 година по описа на ВАпС.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му страните  при условията на чл.274, ал.3 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.