О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

492

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …30. 07.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№344/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Синод-К”ЕООД, гр.Силистра, представлявано от управителя Е.Г.Б.,***, представлявано от управителя Е.Г.Б., от Е.Г. Бонев и от С.Н.Б. против определение №204/14.04.2015г., постановено по в.гр.д. №53/15г. по описа на Силистренски окръжен съд, гр.о., с което е върната частна жалба вх.№935/27.03.2015г. против решение №44/17.03.2015г., постановено по в.гр.д.№53/15г. по описа на СОС.В жалбата се твърди, че определението е неп -равилно по подробно изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената жалба.

Въззиваемата страна „Банка Пиреос България”АД, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.  

Производството по в.гр.д.№53/15г. по описа на СОС е образувано по жалба вх.№01954/02.02.2015г., подадена от „Синод-К”ЕООД, гр.Силистра, представля- вано от управителя Е.Г.Б.,***, представлявано от управителя Е.Г.Б., от Е.Г. Бонев и от С.Н.Б./всички солидарни длъжници в изпълнителното производство/ против постановление за възлагане на недвижим имот от 16.01. 2015г. по изп.д.№20107670401637 по описа на ЧСИ Георги Г.,*** действие ОС-Силистра, образувано по молба на взискателя „Банка Пиреос България”АД, с което недвижимият имот, предмет на извършената по изп.дело в периода 09.12.2014г.-09.01.2015г. публична продан и собственост на „Синод-К”ЕООД, е възложен на „Сконто”ЕООД, гр.Силистра, представлявано от управителя Славейка Тодорова Костова.

С решение №44/17.03.2015г., постановено по в.гр.д.№53/15г. по описа на СОС, е оставена без уважение горецитираната жалба вх.№01954/02.02.2015г.

На 27.03.2015г. е депозирана жалба от „Синод-К”ЕООД, „Свебо-С”ЕООД, Е.Г. Бонев и С.Н.Б. до ВАпС против решение №44/17.03.2015г., постановено по в.гр.д.№53/15г. по описа на СОС.В жалбата се твърди, че съдът е отказал да разгледа в цялост подадената от тях жалба като не е обсъдил всички направени възражения/конкретно по т.2 и т.3 от жалбата/ и не е събрал посочените от тях доказателства.В резултат от горното направеният от съда извод за неоснователност на жалбата е неправилен, като се претендира решението да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което жалбата да бъде разгледана в цялост, евентуално да се задължи СОС да я разгледа в цялост.

Постановеното от СОС решение №44/17.03.2015г. не подлежи инстанционно обжалване - чл.437, ал.4 от ГПК.С акта си съдът се е произнесъл по същество на спора и като е намерил жалбата против цитираното постановление за възлагане за допустима, но неоснователна, я е оставил без уважение.Неоснователни са твърденията на жалбоподателите, че има част от жалбата им, която е оставена без разглеждане, предвид което и следва да се приеме, че решението подлежи на инстанционнен контрол, защото в тази част има преграждащ характер.Обжалва- ното действие е едно - постановление за възлагане от 16.01.2015г. и по него СОС се е произнесъл.Обстоятелствата дали и как е обсъдил направените от страните възражения и дали е събрал исканите от тях доказателства, не могат да бъдат предмет на инстанционнен контрол с оглед цитираната разпоредба на чл.437, ал.4 от ГПК.   

Подадената против решението жалба е недопустима като подадена против акт неподлежащ на обжалване, с оглед което подлежи на връщане.

Предвид достигането до идентични правни изводи с тези на първоинстан -ционния съд, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №204/14.04.2015г., постановено по в.гр.д. №53/15г. по описа на Силистренски окръжен съд, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: